Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Många kvinnor drabbas av urinläckage (urininkontinens) vid till exempel ansträngning. I många fall kan problemet avhjälpas kirurgiskt och varje år opereras i Sverige cirka 3700 kvinnor för urininkontinens. I Västra Götaland görs drygt 600 sådana operationer per år. Hög ålder (> 75 år), kraftig övervikt (BMI > 35) och tidigare inkontinens- eller framfallsoperation är faktorer som kan försämra behandlingsresultatet.

Kvaliteten på åtgärden följs noggrant med enkät till opererade patienter två månader respektive ett år efter operationen. Efter två månader anger cirka 65 % av kvinnorna i såväl Västra Götaland som i riket att de är komplikationsfria och utan oväntade besvär. Ett år efter operationen svarar 70 % kvinnorna att de är kontinenta, det vill säga att de har urinläckage mer sällan än en gång per månad. Resultaten i Västra Götaland följer riksgenomsnittet även om det finns vissa inomregionala skillnader.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2019-09-27

Komplikationsfria två månader efter operationen

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret.

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2013 till 2018.

Täljare: Antal kvinnor 18 år och äldre som uppgav att de var komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader efter inkontinensoperation.

Nämnare: Antal kvinnor 18 år och äldre som genomgått inkontinensoperation och svarat på enkät 2 månader efter operationen.

Vad visar indikatorn: Cirka 3 700 kvinnor opereras varje år i Sverige för urininkontinens, varav cirka 600 i Västra Götaland. Hög ålder (> 75 år), kraftig övervikt (BMI > 35) och tidigare inkontinens- eller framfallsoperation är faktorer som kan försämra behandlingsresultatet. Indikatorn mäter andelen patienter som två månader efter inkontinensoperation rapporterar att de inte haft några komplikationer eller besvär som föranlett läkarbesök.

Svarsfrekvensen varierar inom landet, särskilt inom de delar av landet där man också rapporterar till annat kvalitetsregister. Analyserna baseras på besvarade enkäter.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Cirka 60 - 77 % av kvinnorna anger att de varit fria från besvär och komplikationer 2 månader efter inkontinensoperation. Resultaten för Västra Götaland är i stort som för riket.

Skillnader inom regionen: Sjukhusen i Västra Götaland redovisar patientrapporterade resultat som i stort följer riksgenomsnittet. Carlanderska är undantaget, där är andelen patienter som uppger att de varit fria från besvär och komplikationer högre, 77 %. Utöver de i diagrammet redovisade sjukhusen har vissa år även operationer gjorts vid Alingsås lasarett och Capio Lundby sjukhus, men resultatet redovisas inte på grund av lågt antal operationer.

Könsskillnader: Enbart kvinnor ingår.

Operation av inkontinens - Andel kontinenta ett år efter operationen

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret.

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2013 till 2017.

Täljare: Antal kvinnor 18 år och äldre som anger att de är kontinenta (urinläckage < 1 gång per månad).

Nämnare: Antal kvinnor 18 år och äldre som opererats för urininkontinens och som besvarat enkät ett år efter operationen.

Vad visar indikatorn: Andel patienter, 18 år och äldre, som i enkät ett år efter operation för urininkontinens anger att de är kontinenta. Kontinens definieras som urinläckage mindre än en gång per månad.

Svarsfrekvensen varierar inom landet, särskilt inom de delar av landet där man också rapporterar till annat kvalitetsregister. Analyserna baseras på besvarade enkäter.

Regionalt mål: Minst 75 %.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Av patienter opererade år 2017 rapporterade cirka 72,5 % att de var kontinenta ett år efter operation. VGR är i nivå med genomsnittet i riket men når inte det regionala målet om minst 75 % kontinenta ett år efter operationen. 

Skillnader inom regionen: Utöver de i diagrammet redovisade sjukhusen har vissa år även operationer gjorts vid Alingsås lasarett och Capio Lundby sjukhus, men resultatet redovisas inte på grund av lågt antal operationer.

Resultaten för de olika sjukhusen i Västra Götaland följer i stort riksgenomsnittet, men av de redovisade sjukhusen är det bara Carlanderska som når det regionala målet. SkaS-Skövde har tidigare visat en lägre andel kontinenta jämfört med riksgenomsnittet. Resultat för patienter opererade år 2017 saknas.

Könsskillnader: Enbart kvinnor ingår.

Sammanställning av resultat för senaste mätperioden

I tabellen nedan visas senaste årets värden för andel komplikationsfria respektive andel kontinenta efter inkontinensoperation.

De ljusblå värdena i tabellen är signifikant sämre än genomsnittet i riket och de mörkblå värdena är signifikant bättre än genomsnittet i riket. De mellanblå värdena skiljer sig inte signifikant från genomsnittet i riket.