Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Framfall av livmodern eller slidan (genital prolaps) kan ge betydande besvär. I allt högre grad genomförs behandlingen i dagkirurgi, medan mer komplicerade operationer görs i slutenvården. Andelen framfallsopererade i dagkirurgi har succesivt ökat både i riket och i Västra Götaland, även om VGR under perioden legat några procentenheter under rikets nivå.

En prolapsoperation kan vara olika svår, från ett enkelt dagkirurgiskt ingrepp till en komplicerad operation. Några kliniker specialiserar sig på fast track-kirurgi och gör endast relativt enkla operationer, medan andra kliniker fungerar som remisskliniker för de mera komplexa fallen. Vid jämförelse mellan olika kliniker är det nödvändigt att ta hänsyn till dessa skillnader i patientsammansättning.

För mer rättvisande jämförande redovisningar har GynOp utvecklat en svensk standardpatient prolaps. Standardpatienten är en frisk, högst 80 år gammal kvinna som inte tidigare opererats för framfall. Patienter där man samtidigt utför mera komplicerade operationer i slidtoppen eller andra operationer utesluts. En standardpatient förväntas ha samma resultat efter operationen, oberoende av klinik, län eller region.

Enligt patientenkäter är resultaten för sjukhusen i Västra Götaland i stort på samma nivå som riksgenomsnittet, även om det finns en viss inomregional variation. Ett år efter operationen rapporterar knappt 70 procent av kvinnorna att de inte längre har några framfallssymtom.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2019-06-26

Operation av livmoderframfall i dagkirurgi

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen för riket och VGR. Vårddatabasen Vega för sjukhus.

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2012 - 2017 i riket och VGR, opererade 2012-2018 för sjukhus i VGR.

Täljare: Kvinnor opererade för livmoderframfall i dagkirurgi.

Nämnare: Kvinnor opererade för livmoderframfall.

Åldersstandardiserade värden för riket och VGR.

Vad visar indikatorn. I riket görs cirka 6 300 framfallsoperationer per år, i Västra Götaland knappt 1 000. Jämförelser mellan olika landsting har visat att en stor del av dessa operationer kan göras i dagkirurgi, vilket minskar kostnaderna och förbättrar resursutnyttjandet. Operationens svårighetsgrad kan dock skilja betydligt mellan olika patientgrupper, vilket innebär att det är de enklare ingreppen som kan ske i dagkirurgi medan mer komplicerade operationer måste göras inom slutenvården. Även om jämförelser av andelen opererade kan göras på landstingsnivå skall jämförelser mellan sjukhus göras med stor försiktighet då skillnader i patientsammansättning kan vara betydande. Däremot kan man följa utvecklingen över tid för de olika sjukhusen.

Indikatorn mäter andelen framfallsoperationer som gjorts i dagkirurgi. Värdena för riket och VGR är åldersstandardiserade, vilket innebär att skillnader som beror på olika ålderssammansättning i riket och VGR inte påverkar jämförelsen.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket. Andelen opererade i dagkirurgi har succesivt ökat så att andelen 2017 nådde 71 % i riket och 62 % i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen (VGR) har varit något sen med att utnyttja dagkirurgi vid operation av framfall, men sedan 2012 har det skett en snabb ökning så att andelen i Västra Götaland år 2017 närmar sig samma nivå som i riket.

Skillnader inom regionen. Resultat på sjukhusnivå redovisas till och med 2018. Betydande skillnader sågs inom VGR där de mindre sjukhusen (Alingsås lasarett, Capio Lundby sjukhus, Frölunda Specialistsjukhus)i stort sett genomför samtliga framfallsoperationer i dagkirurgi, dessa sjukhus redovisas dock ej i diagrammet eftersom varje sjukhus gör relativt få operationer. Vid de större sjukhusen är andelen opererade i dagkirurgi lägre, vilket speglar en annan patientsammansättning. Men också vid flera av de större sjukhusen har det skett en ökning av antalet opererade i dagkirurgi. 

Värdena för riket är åldersstandardiserade men det är inte värdena för de olika sjukhusen eftersom uppgifterna hämtats från olika källor. Därför görs ingen jämförelse mellan sjukhusen och riksgenomsnittet. 

Könsskillnader. Endast kvinnor ingår.

Andel utan komplikationer två månader efter operationen

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret.

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2010 till 2018.

Täljare: Antal kvinnor som uppger att de var komplikationsfria och helt utan oväntade besvär två månader efter operation för livmoderframfall.

Nämnare: Antal kvinnor 18 år och äldre, opererade för livmoderframfall, som svarat på enkät två månader efter operationen.

Vad visar indikatorn: Framfall av livmodern och/eller slidan (genital prolaps) kan ge betydande besvär varför uppföljning av komplikationer efter operation är en viktig del i kvalitetskontrollen. Indikatorn redovisar andel patienter, 18 år och äldre, som anger att de är komplikationsfria och utan besvär två månader efter framfallsoperation.

Svarsfrekvensen varierar inom landet, särskilt inom de delar av landet där man också rapporterar till annat kvalitetsregister. Analyserna baseras på besvarade enkäter.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen som anser sig vara komplikationsfria och utan besvär två månader efter operationen har de senaste åren minskat något både i riket VGR. Andelen nöjda patienter har genomgående varit några procentenheter lägre i Västra Götaland jämfört med riksgenomsnittet.  

Skillnader inom regionen: Vid några sjukhus är antalet opererade få eller det är få patienter som svarat på enkäten och värdena redovisas därför inte för alla år i diagrammet.

Flera sjukhus i VGR visar resultat i nivå med riksgenomsnittet. Vid SÄS-Borås är andelen patienter som är komplikationsfria och utan besvär två månader efter framfallsoperation betydligt högre. Vid SkaS-Skövde är resultatet lägre än riksgenomsnittet. SkaS-Skövde har tidigare redovisat resultat i nivå med riksgenomsnittet.

Könsskillnader: Enbart kvinnor ingår.

Andel utan framfallssymtom ett år efter operationen

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret.

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2010 till 2017.

Täljare: Antal kvinnor 18 år och äldre, som anger att de aldrig eller nästan aldrig har framfallssymtom ett år efter operationen.

Nämnare: Antal kvinnor 18 år och äldre, opererade för livmoderframfall, som svarat på enkät ett år efter operationen.

Vad visar indikatorn: Andel patienter, 18 år och äldre, som ett år efter operation av livmoderframfall (genital prolaps) anger att de aldrig eller nästan aldrig har några framfallssymtom, dvs. som svar på frågan om de ”upplever att något buktar ur slidan”.

Svarsfrekvensen varierar inom landet, särskilt inom de delar av landet där man också rapporterar till annat kvalitetsregister. Analyserna baseras på besvarade enkäter.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I riket rapporterar 70 % av kvinnorna att de inte har några framfallssymtom ett år efter operation. I Västra Götaland uppger 65 % av kvinnorna att de inte har några framfallssymtom.

Skillnader inom regionen: Vid några sjukhus är antalet opererade få eller det är få patienter som svarat på enkäten och värdena redovisas därför inte för alla år i diagrammet. Utöver de i diagrammet redovisade sjukhusen har även operationer gjorts vid Alingsås lasarett och Capio Lundby sjukhus. Resultaten för sjukhusen i Västra Götaland är i stort som för riket, frånsett SU-Östra där andelen utan framfallssymtom senaste året är något lägre.  

Könsskillnader: Enbart kvinnor ingår.

Andel kvinnor i gruppen standardpatienter som anger att de är komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader efter framfallsoperation.

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret.

Vilket år avses: Tidsserie 2013 - 2018.

Täljare: Antal patienter i gruppen i gruppen standardpatienter som inte haft komplikationer eller oväntade besvär samt de som haft lindriga besvär men som inte sökt kontakt med vården.

Nämnare: Totala antalet patienter i gruppen standardpatienter som opererats för livmoderframfall och som svarat på enkäten.

Vad visar indikatorn: Indikatorn visar andelen av de framfallsopererade patienterna i gruppen standardpatienter som uppger att de inte haft komplikationer eller oväntade besvär som lett till att de tagit kontakt med vården. Jämförelsen baseras på patienter som opererades under mätperioden och som svarade på enkätfrågan två månader efter operationen.

Framfallet innebär att livmodern eller slidan, tillsammans med urinblåsan eller tarmen, sjunker ned till eller utanför slidöppningen. Framfallsoperation görs för att lindra symtomen och uppföljning av eventuella komplikationer efter operation är en viktig del i resultatuppföljningen.

En prolapsoperation kan vara olika svår, från ett enkelt dagkirurgiskt ingrepp till en komplicerad operation. Några kliniker specialiserar sig på fast track-kirurgi och gör endast relativt enkla operationer, medan andra kliniker fungerar som remisskliniker för de mera komplexa fallen. Vid jämförelse mellan olika kliniker är det nödvändigt att ta hänsyn till dessa skillnader i patientsammansättning. Troligen spelar även informationen om vad patienten kan förvänta sig efter operationen stor roll för hur patienten svarar på enkätfrågan.

För mer rättvisande jämförande redovisningar har GynOp utvecklat en svensk standardpatient prolaps. Dessa patienter är jämförbara, och inkluderar drygt 50 procent av alla prolapsopererade kvinnor. Standardpatienten är en frisk, högst 80 år gammal kvinna som inte tidigare opererats för framfall. Patienter där man samtidigt utför mera komplicerade operationer i slidtoppen eller andra operationer utesluts.

Denna standardpatient kan förväntas ha samma resultat efter operationen, oberoende av klinik, län eller region. Resultatet för alla patienter visas i indikatorn Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter framfallsoperation.

 

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen standardpatienter som anser sig vara komplikationsfria och utan besvär två månader efter operationen har de senaste åren minskat något både i riket VGR. Utfallet i VGR skiljer sig inte mot riket.

Skillnader inom regionen: Resultaten för sjukhusen i Västra Götaland är i stort som för riket, frånsett SkaS-Skövde där andelen standarpatienter utan framfallssymtom är något lägre.  

 

Könsskillnader: Enbart kvinnor ingår.

Andel standardpatienter utan framfallssymtom 1 år efter operation

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret.

Vilket år avses: Tidsserie, 2013 - 2018.

Täljare: Antal patienter i gruppen i gruppen standardpatienter som inte haft komplikationer eller oväntade besvär samt de som haft lindriga besvär men som inte sökt kontakt med vården.

 

Nämnare: Totala antalet patienter i gruppen standardpatienter som opererats för livmoderframfall och som svarat på enkäten.

Vad visar indikatorn: Indikatorn visar andelen av de framfallsopererade patienterna i gruppen standardpatienter som uppger att de inte haft komplikationer eller oväntade besvär som lett till att de tagit kontakt med vården. Jämförelsen baseras på patienter som opererades under mätperioden och som svarade på enkätfrågan ett år efter operationen.

 

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen standardpatienter som anser sig vara komplikationsfria och utan besvär ett år efter operationen skiljer sig inte mot riket.

Skillnader inom regionen: Resultaten för sjukhusen i Västra Götaland är i stort som för riket.

Sammanställning av resultat för senaste mätperioden

I tabellen nedan visas senast tillgängliga värden för andel framfallsoperationer i dagkirurgi och andel komplikationsfria respektive symtomfria vid framfallsoperation.

De ljusblå värdena i tabellen är signifikant sämre än genomsnittet i riket och de mörkblå värdena är signifikant bättre än genomsnittet i riket. De mellanblå värdena skiljer sig inte signifikant från genomsnittet i riket.