Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Levnadsvanor kan i olika grad ha betydelse för folkhälsan. Vilka levnadsvanor man har beror till stor del på den sociala och kulturella omgivning man befinner sig i. De socioekonomiska förutsättningarna är också av stor vikt när det gäller goda levnadsvanor. Ekonomiskt utsatta och arbetare med kort utbildning är grupper som har sämre hälsorelaterade levnadsvanor och mer ohälsa än grupper med god ekonomi, arbete och lång utbildning.

Det är bara en tredjedel av regionens befolkning som bedöms  nå upp tillrekommenderad nivå av fysisk aktivitet, och lägst nivå uppvisas i flera av Göteborgs stadsdelar samt i några kommuner i Norra hälso- och sjukvårdsnämndområdet. Andelen som regelbundet utövar motionsaktiviteter är högst i Västra hälso- och sjukvårdsnämndområdet och lägst i Norra hälso- och sjukvårdsnämndområdet.

Högst andel med stillasittande mer än 10 timmar uppvisas i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämndområde, och lägst i Östra hälso- och sjukvårdsnämndområdet.

Det är också en mindre andel av regionens befolkning som bedöms ha goda matvanor. Andelen invånare med goda matvanor är högst i Göteborgs och Västra hälso- och sjukvårdsnämndområden, och lägst i Östra och Norra hälso- och sjukvårdsnämndområden.

 Drygt 40 procent av befolkningen i Västra Götaland bedöms ha ohälsosamma solvanor, andelen är högst i Västra hälso- och sjukvårds-nämndområdet och lägst i Norra hälso- och sjukvårdsnämndområdet.

 Andelen med riskabla alkoholvanor är högst bland studenter och bland ensamstående. En något högre andel ses även bland arbetslösa. Högst andel personer med riskabla alkoholvanor ses i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämndsområde, lägst i Östra hälso- och sjukvårdsnämndområdet. Andelen dagligrökare har i Västra Götaland i det närmaste halverats under den senaste tioårsperioden.

 Rökningen har minskat avsevärt de senaste åren. Det är vanligare med dagligrökare bland personer med kort utbildning och bland utlandsfödda. Andelen dagligrökare är högst bland kvinnor i Norra hälso- och sjukvårdsnämndområdet och lägst bland män i Södra hälso- och sjukvårdsnämndområdet.

Andelen invånare med narkotikaerfarenhet är mer än dubbelt så hög i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämndområde än i Östra och Norra hälso- och sjukvårdsnämndområden.

 

Här är länken till avsnittet Levnadsvanor

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenten (se nedan).


Publicerad 2019-03-25 Uppdaterad 2019-11-06