Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

 I många delar är vården av typ 2-diabetes god i Västra Götaland, andelen med god blodsockerkontroll är bättre än i riket och allt fler patienter får bättre behandling för högt blodtryck och förhöjda blodfetter. Men på flera områden har resultaten försämrats senaste åren och det finns klara inomregionala skillnader i Västra Götaland.

Drygt hälften av alla patienter med typ 2-diabetes i Västra Götaland har god blodsockerkontroll. Andelen med god blodsockerkontroll är fortfarande något högre i Västra Götaland än i riket. Den tidigare beskrivna försämringen tycks ha vänt. Dessutom finns dock en viss inomregional skillnad där två hälso- och sjukvårdsnämndsområden (HSN-områden) har bättre resultat än riket och ett sämre. När det gäller andelen patienter med dålig blodsockerkontroll, så ses ingen skillnad jämfört med riket.

 Vid diabetes är det viktigt att minska risken för hjärt- kärlkomplikationer varför förhöjt blodtryck och förhöjda blodfetter skall behandlas. I Västra Götaland är det fler som har välbehandlat blodtryck jämfört med riket men det finns inomregionala skillnader och varken Västra Götaland eller riket når Socialstyrelsens rekommenderade mål. Samma förhållande ses för behandling av blodfetter, resultaten blir allt bättre men det finns skillnader inom Västra Götaland där resultaten är bättre än riket i vissa HSN-områden och sämre i andra. 

De små blodkärlen kan skadas vid diabetes vilket kan drabba blodcirkulationen i ögon, njurar, underben och fötter. Med regelbundna kontroller kan problem upptäckas i tid och åtgärdas. Vid typ 2-diabetes rekommenderas därför ögonbottenfotografering vart tredje år samt årliga kontroller av fötter och äggvita i urinen. I Västra Götaland är andelen kontrollerade oförändrad eller har ökat något över tid sedan 2015. Andelen ögonbottenfotograferade i Västra Götaland är i nivå med riket, fotundersökta något lägre och kontroll av njurar något högre.  Varken Västra Götaland eller riket når Socialstyrelsens mål för ögonbottenfotografering respektive fotundersökning.  

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Publicerad 2018-06-07 Uppdaterad 2019-10-04

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes med god blodsockerkontroll (HbA1c < 52 mmol/mol)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2018.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c < 52 mmol/mol.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård med god blodsockerkontroll, det vill säga som når mål för blodsockervärde med HbA1c < 52 mmol/mol.

Västra Götaland jämfört med riket: I Västra Götaland sågs högst andel patienter med god blodsockerkontroll under åren 2013-2014. Därefter har resultaten försämrats något, men är 2018 åter nästan i nivå med 2014. Andelen är fortfarande något högre i Västra Götaland (56,2%) jämfört med riket (55,3%).

I åldersgruppen 81 år och äldre är andelen med god blodsockerkontroll cirka sju procentenheter lägre jämfört med gruppen 18 år och äldre.  

Skillnader inom regionen: HSN Göteborg och HSN-Västra har fortfarande resultat som är något bättre än riksgenomsnittet. I HSN Södra och HSN- Norra är andelen med god blodsockerkontroll på samma nivå som i riket medan den är något lägre i HSN Östra.

Könsskillnader: I såväl Västra Götaland som riket är andelen kvinnor (57% respektive 56,4%) som når god blodsockerkontroll något högre än andelen män (55,6% respektive 54,5%), men skillnaderna är inte statistiskt säkerställda. Jämförelsen avser år 2018 och 18 år och äldre. 

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes och dålig blodsockerkontroll (HbA1c > 70 mmol/mol)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie 2012 till 2018.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c > 70 mmol/mol.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Patienter med HbA1c > 70 mmol/mol utgör en särskild riskgrupp för framtida komplikationer. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård med dålig blodsockerkontroll, det vill säga HbA1c > 70 mmol/mol.

Målnivå: I Socialstyrelsens riktlinjer år 2015 rekommenderas att mindre än 10 % skall ha HbA1c > 70 mmol/mol.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen med dålig blodsockerkontroll är 9,5% i Västra Götaland och 9,2% i riket 2018, det vill säga man når målnivån.

Skillnader inom regionen: I Västra Götaland når HSN-Västra 8,6%, HSN-Göteborg 9,2% och HSN-Norra (9,5%) målet. Övriga HSN ligger på 10,1%.

Könsskillnader: Andelen med dålig blodsockerkontroll är något högre för män jämfört med kvinnor, såväl i riket som i Västra Götaland. Andelen män med dålig blodsockerkontroll är 9,7% i VGR respektive 9,4% i riket och andelen kvinnor är 9,2% i VGR respektive 8.9%. Skillnaden är statistiskt säker i riket. Jämförelserna avser 2018 och ålder 18 år och äldre.

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2018.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: En mindre grupp patienter med typ 2-diabetes löper särskild risk för komplikationer på grund av ett kraftigt förhöjt blodtryck. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes, behandlade i primärvården, som har ett systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Under hela mätperioden ses en relativt konstant andel av patienter med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg. För åldersgruppen 18 år och äldre har andelen i Västra Götaland ökat från cirka 83 % till 85 %. 2018 var andelen med systoliskt blodtryck <150 mm Hg 85,5% i VGR och 85,1% i riket.

Skillnader inom regionen: Jämförelsen görs på åldersgruppen 18 år och äldre. I HSN-Göteborg, HSN-Norra och HSN-Östra är andelen med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg något högre än i riket och övriga HSN-områden. I HSN-Södra och i HSN-Västra är andelen något lägre än i riket 

Könsskillnader: I åldersgruppen 18 år och äldre ses en könsskillnad, där en högre andel män har ett systoliskt blodtryck under 150 mm Hg än kvinnor, såväl i riket som i Västra Götaland. 2018 var andelen män med blodtryck under 150 mm Hg är 86,3% i VGR och 85,7% i riket och andelen kvinnor var 84,4% respektive 84,2%.

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes och god blodtryckskontroll (< 140/85 mm Hg)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR).

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2018.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med blodtryck < 140/85 mm Hg.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Högt blodtryck innebär vid diabetes en ökad risk för stroke, hjärtinfarkt, njurskada och cirkulationsstörning i perifera blodkärl. Noggrann kontroll och behandling av förhöjt blodtryck är därför viktigt för att minska risken för komplikationer till diabetessjukdomen. Indikatorn mäter andelen patienter med god blodtryckskontroll. Det betyder andel patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes, behandlade i primärvård, och med blodtryck < 140/85 mm Hg.

Målnivå: I Socialstyrelsens riktlinjer år 2015 rekommenderas att minst 65 % skall ha blodtryck < 140/85 mm Hg.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Trenden visar en relativt konstant andel kring 55-58% över tid i Västra Götaland. 2018 var andelen i VGR 58% och 56.5% i riket. I åldersgruppen 81 år och äldre är andelen med god blodtryckskontroll 53 %. Varken riket eller Västra Götaland når således rekommenderat mål.  

Skillnader inom regionen: I HSN-Göteborg, HSN-Norra och HSN-Östra är andelen med blodtryck < 140/85 mm Hg högre än i riket. Särskilt hög andel ses i HSN-Östra, där andelen under hela mätperioden varit cirka 5-8 procentenheter högre än i övriga nämndområden och mer än 6 procentenheter högre än i riket. I HSN-Södra är andelen inte säkert skild från riksgenomsnittet, medan den i HSN-Västra är lägre än i riket. Skillnaderna inom regionen varierar som mest mellan HSN-Östra (63%) och HSN-Västra (53,9%).  Inget HSN-område når således rekommenderat mål.

Könsskillnader:  I åldersgruppen ses ingen könsskillnad varken i riket eller i Västra Götaland. Jämförelsen baseras på 2018 och åldrarna 18 år och äldre.

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2018.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Höga blodfetter ökar vid diabetes risken för hjärt- kärlsjukdom. Vid typ 2-diabetes finns vetenskapligt stöd för att behandling av förhöjda blodfetter minskar risken för komplikationer. Enligt nationella riktlinjer bör LDL-kolesterol vara < 2,5 mmol/L. Indikatorn visar andel patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård som har LDL-kolesterol < 2.5 mmol/L.

Västra Götaland jämfört med riket: Allt fler patienter med typ 2-diabetes har låga blodfetter. Ökningen är densamma i Västra Götaland och riket där andelen ökat från cirka 48 % år 2012 till cirka 58 % år 2018.   

Skillnader inom regionen: Inom regionen finns en klar skillnad i andel patienter med lågt LDL-kolesterol. Andelen i HSN-Östra, HSN-Västra och i HSN-Södra är lägre än riksgenomsnittet, och skillnaden är signifikant. HSN-Norra och HSN-Göteborg ligger signifikant högre än riket. 

 

Könsskillnader: I såväl Västra Götaland som riket är det cirka 8 procentenheter fler män än kvinnor som når mål för LDL-kolesterol. 2018 var andelen män med LDL-kolesterol 62,2% i VGR och 62,1% i riket och andelen kvinnor var 53,3% respektive 52,9%.

Andel patienter med typ 2-diabetes som genomgått ögonbottenundersökning senaste tre åren

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2018

Täljare: Antal patienter enlig nedan som genomgått ögonbottenfotografering senaste 3 åren.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes kan blodkärlen i ögonen skadas, vilket leder till synnedsättning (diabetesretinopati). Med regelbundna ögonbottenundersökningar kan skador upptäckas och behandlas. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes, behandlade i primärvård, som de senaste 3 åren enligt NDRs definition genomgått ögonbottenundersökning (ögonbottenfotografering).

Målnivå: I Socialstyrelsens riktlinjer år 2015 rekommenderas att minst 96 % skall ha gjort ögonfotografering senaste tre åren.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen ögonbottenfotograferade har sedan 2012 ökat från 63 % till 77% såväl Västra Götaland som i riket. I åldersgruppen 81 år och äldre är andelen undersökta 61 i VGR och 64% i riket.

Varken riket eller Västra Götaland når således Socialstyrelsens rekommenderade målnivå.

Skillnader inom regionen: Det finns klara skillnader i andelen undersökta i Västra Götaland, från 79% i HSN-Östra och i HSN-Södra till 74% i HSN-Göteborg. I alla nämndområden förutom HSN-Göteborg är andelen undersökta i nivå med riketInget av HSN-områdena når rekommenderat mål.

Könsskillnader: I åldersgruppen 18 år och äldre var det år 2018 två till tre procentenhet fler män än kvinnor som ögonbottenfotograferats. Detta gäller för såväl riket som för Västra Götaland.

Obs!  På grund av förändringar i hur indikatorn beräknas skiljer sig de nu redovisade resultaten mot de som visats i tidigare årgångar av Verksamhetsanalysen.

Undersökning av fotstatus senaste året, typ 2-diabetes

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR).

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2018.

Täljare: Antal patienter enligt nedan som gjort fotundersökning senaste året.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes finns ökad risk för sår, infektioner, vävnadsskada till följd av känselnedsättning, samt cirkulationsproblem. God fotvård är viktigt för att minska komplikationer till diabetes, varför regelbunden inspektion är viktig. Indikatorn mäter andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård som senaste året enligt NDRs definition gjort fotundersökning. 

Målnivå: I Socialstyrelsens riktlinjer från 2015 rekommenderas att minst 99 % skall göra fotundersökning varje år, 

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen fotundersökta har ökat från 76% 2012 till 79% 2018 i riket och i Västra Götaland har andelen ökat från 72% till 76%. I åldersgruppen 81 år och äldre är det 7-8 procentenheter färre som undersökts, jämfört med samtliga åldrar. Varken riket eller Västra Götaland når således Socialstyrelsens rekommenderade målnivå.

Skillnader inom regionen: I fyra av fem HSN-områden är andelen fotundersökta i Västra Götaland lägre än i riket. Endast HSN-Östra ligger över rikets nivå, men inget av nämndområdena når Socialstyrelsens rekommenderade målnivå. Inom regionen finns också klara skillnader, där högst andel fotundersökta finns i HSN-Östra (82 %) och lägst i HSN-Västra (71 %). De inomregionala skillnaderna är statistiskt säkra.

Könsskillnader: I åldersgruppen 18 år och äldre har en högre andel män än kvinnor genomgått fotundersökning, skillnaden är på någon procent och är statistiskt säkerställd. Detta gäller för såväl riket som för Västra Götaland.

Obs!  På grund av förändringar i hur indikatorn beräknas skiljer sig de nu redovisade resultaten mot de som visats i tidigare årgångar av Verksamhetsanalysen.

Andel patienter med typ 2-diabetes som kontrollerat albumin i urin senaste 12 månaderna

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2018.

Täljare: Antal patienter enligt nedan som kontrollerat makroalbumin i urin senaste året.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes kan njurarna skadas, så kallad diabetesnefropati. Läckage av albumin i urin är ett tecken på njurskada. Regelbunden kontroll av albumin i urin är viktigt då tidig njurskada kan behandlas. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre, behandlade i primärvård, med typ 2-diabetes som det senaste året enligt NDRs definition kontrollerat makroalbum i urin.

Västra Götaland jämfört med riket: Alltsedan 2012 har det skett en ökning av andelen kontrollerade, både i Västra Götaland och riket. I riket från 69 % till 75 % och i Västra Götaland från 78 % till 80 %. Hos patienter 81 år och äldre är andelen kontrollerade betydligt lägre, 66 % i riket och 62 % i Västra Götaland. Skillnaderna mellan riket och Västra Götaland är statistiskt säkra, såväl för totala gruppen vuxna 18 år och äldre som i åldersgruppen 81 år och äldre.   

Skillnader inom regionen: Andelen som kontrollerat makroalbumin i urin senaste året är generellt högre i Västra Götaland jämfört med riket, vilket också gäller samtliga HSN-områden. Viss spridning ses också i Västra Götaland. Lägst andel kontrollerade ses i HSN-Norra (79 %) och högst i HSN-Östra (83 %). Skillnaderna mot riksgenomsnittet är statistiskt säkra.

Könsskillnader: I såväl Västra Götaland som riket var det år 2018 något fler män än kvinnor som kontrollerats. Skillnaden var cirka 2 procentenheter i riket och cirka 3 procentenheter i Västra Götaland. Jämförelsen avser patienter 18 år och äldre.  

Obs!  På grund av förändringar i hur indikatorn beräknas skiljer sig de nu redovisade resultaten mot de som visats i tidigare årgångar av Verksamhetsanalysen.

Sammanställning av indikatorer

De ljusblå värdena i nedanstående tabell visar värden som ligger signifikant sämre än riksgenomsnittet (<0,05) och de mörkblå visar på motsvarande sätt värden som ligger signifikant bättre. Mellanblå färg visar på att den observerade skillnaden inte är statistiskt säker.

Baseras på åldrar 18 år och äldre. Ingen könsuppdelning.