Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

I verksamhetsanalysen 2019 redovisas endast kvalitetsindikatorer som gäller vårdcentraler samt befolkningens och patienternas uppfattning om primärvården. De kvalitetsindikatorer som har valts ut avser kroniska sjukdomar som diabetes, hypertoni och kranskärlssjukdom, läkemedelsbehandling av äldre, förskrivning av beroendeframkallande läkemedel samt nationella tillgänglighetsdata.


Skriven av Karin Fröjd
Publicerad 2019-06-17 Uppdaterad 2019-11-13