Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Primärvårdsmätningen 2019 genomfördes vid samtliga vårdcentraler i Västra Götaland där totalt 42 792 enkäter skickades ut och antalet inkomna svar var 16 800 vilket innebar en svarsfrekvens om 39,3 %. Den genomsnittliga svarsfrekvensen i landet var 39,1 % vilket innebär att Västra Götaland ligger lite över riket. Enkäterna besvarades av personer i åldern 15 år eller äldre som varit på läkarbesök i primärvården under september 2019. Undersökningen innefattas också av en vårdnadhavarenkät som går ut till vårdnadshavare för barn under 15 år, där dessa individer anses vara för unga för att kunna besvara enkäten själva. Dessa svar redovisas inte i sammanställningen. 

Kvinnor och äldre besvarade enkäten i högre grad än män och yngre personer även om det i årets mätning börjar bli ett större deltagande även i de yngre åldrarna. I 2019 års mätning var svarsfrekvensen betydligt högre än tidigare års mätningar. 

Patientens upplevelse av vårdens förmåga till att ge ett bra bemötande inom primärvården i Västra Götaland upplevs som mycket gott. Respekt och bemötande är därmed den dimension patienterna ger högsta positiva svaret, följd av dimensionen Tillgänglighet. 

Däremot var man mindre nöjd med dimensionen Kontinuitet och koordinering och Information och kunskap. Liknande trend ses i Riket. (Se interaktivt diagram)

Män upplevde i högre grad än kvinnor att deras vårdbehov blivit tillgodosedda, trots att kvinnorna står för den högsta vårdkonsumtionen. I diagram 1 visas indexerat medelvärde per dimension och nämnd uppdelat per kön. I år presenteras även varje dimension uppdelad per HSN med tillhörande vårdcentraler och medelvärde för 2018 och 2019, samt medianvärde för respektive HSN. 

I diagram 1-7 visas medelvärde för respektive dimension per hälso- och sjukvårdsnämnd och vårdcentral, samt medelvärde för 2018 och 2019.

För mer information se: 
https://patientenkat.se/sv/resultat/Primärvård/2019
Resultat Primärvårdsmätning 2019 i stödstrukturen för Nationell Patientenkät. 


Publicerad 2020-04-23 Uppdaterad 2020-04-23

Primärvårdsmätning avseende läkarbesök år 2019

Högst resultat på totalen ses i dimensionen Respekt och bemötande tätt följt av dimensionerna Tillgänglighet och Helhetsintryck. Lägst resultat på totalen ses i dimensionen Kontinuitet och koordinering och dimensionen Information och kunskap. Liknande trend ses i hela Riket. 

Det går att se skillnader i patienternas upplevelse av vården beroende på vilken nämnd de bor i. I de Västra och Norra hälso- och sjukvårdsnämnderna är patienterna lite mer nöjda än i övriga nämnder. I den Östra hälso- och sjukvårdsnämnden samt i Göteborgsnämnden är patienterna lite mindre nöjda än i övriga nämnder. 

Samtliga Hälso- och sjukvårdsnämnder har dock förbättrat sina resultat sedan mätningen 2018.

Den nämnd i Västra Götaland som uppvisar lägst resultat med avseende på Helhetsintryck är Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg tätt följt av Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. I dimensionen Kontinuitet och koordinering uppvisar HSN Östra markant lägre resultat än övriga hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götaland.

 

 

Helhetsintryck per Hälso- och sjukvårdsnämnd och vårdcentral

Dimensionen "Helhetsintryck" avser att belysa patientens upplevelse av vården sett till helhetsaspekten, upplevd effektivitet och utfall, omhändertagande och trygghet. 

Det totala medelvärdet har förbättrats sedan tidigare år för samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder. Störst skillnad i medelvärde sedan föregående år ses i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Störst skillnader mellan vårdcentralerna ses i Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg. Skillnader mellan vårdcentraler som fått lägst betyg i respektive nämnd är väldigt stora. Skillnader mellan vårdcentraler som fått högst betyg i respektive nämnd är inte stora. 

Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg:
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 56,2 enheter och den som fått högst betyg av patienterna har fått 95,5 enheter. 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 70,8 enheter och den som fått högst betyg har fått 90,9 enheter. 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 57,5 enheter och den fått högst har fått 93,1 enheter. 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 66,3 enheter och den som fått högst betyg har fått 90,2 enheter. 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 60,2 enheter och den som fått högst betyg har fått 89,8 enheter.

Emotionellt stöd per Hälso- och sjukvårdsnämnd och vårdcentral

Dimensionen "Emotionellt stöd" avser att belysa huruvida patienten upplever att personalen/behandlaren är aktiv och lyhörd inför patientens oro, ångest, farhågor, rädsla eller smärta och är tillgänglig och stödjande på ett för patienten tillfredställande sätt.

Medelvärdet sedan förgående år har förbättrats för samtliga nämnder men för Östra och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden är förbättringarna väldigt små. Största förbättringen ses för Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg. 

Störst skillnader mellan vårdcentralerna ses i Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg. Minst och mest nöjda patienter ses i Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg. 

Skillnaderna mellan vårdcentraler med högst betyg i respektive nämnd är inte så stora. Däremot är skillnaderna mellan vårdcentraler som fått lägst betyg i respektive nämnd väldigt stora.

Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg:
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 43,5 enheter och den vårdcentral som fått högst betyg har fått 92,7 enheter.

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden: 
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 64,7 enheter och den som fått högst betyg har fått 86,3 enheter. 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: 
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 55,9 enheter och den som fått högst betyg har fått 90,1 enheter. 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden: 
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 56,7 enheter och den som fått högst betyg har fått 90,7 enheter. 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden: 
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 56,1 enheter och den som fått högst betyg har fått 84 enheter. 

Delaktighet och involvering per Hälso- och sjukvårdsnämnd och vårdcentral

Dimensionen "Delaktighet och involvering" avser att belysa huruvida patienten upplever sig involverad och delaktig i sin vård och i beslut rörande densamma.

Medelvärdet sedan föregående år har förbättrats för alla hälso- och sjukvårdsnämnder förutom för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Där syns en mindre försämring. Den största förbättringen sedan föregående år ses för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Skillnaderna mellan vårdcentraler som fått lägst betyg i respektive nämnd är relativt stora. Skillnaderna mellan vårdcentraler med högst betyg i respektive nämnd är inte stora.

Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg:
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 55 enheter och den som fått högst betyg av patienterna har fått 93,1 enheter.

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 67,2 enheter och den som fått högst betyg av patienterna har fått 90,1 enheter. 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 60,7 enheter och den som fått högst betyg av patienterna har fått 90,8 enheter. 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden: 
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 59,9 enheter och den som fått högst betyg av patienterna har fått 89,2 enheter. 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 60,7 enheter och den som fått högst betyg av patienterna har fått 87 enheter. 

Respekt och bemötande per Hälso- och sjukvårdsnämnd och vårdcentral

Dimensionen "Respekt och bemötande" avser att belysa patientens upplevelse av vårdens förmåga till ett bemötande anpassat till individuella behov och förutsättningar. Parametrar som följs upp är exempelvis huruvida bemötandet präglas av respekt utifrån allas lika värde, medkänsla, engagemang och/eller omsorg. Denna dimension är närbesläktad med dimensionen Delaktighet och involvering.

Medelvärdet har förbättrats sedan föregående år för samtliga Hälso- och sjukvårdsnämnder. Största förbättringen ses för Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden, i övrigt är det inga stora skillnader. 

Störst skillnader mellan vårdcentralerna ses i Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg. Minst nöjda patienter ses i Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg.

Skillnaderna mellan vårdcentraler i respektive nämnd som fått lägst betyg i respektive nämnd är inte så stora. Skillnaderna mellan vårdcentraler i respektive nämnd som fått högst betyg är väldigt små. 

Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg:
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 64,6 enheter och den som fått högst betyg av patienterna har fått 95,5 enheter.

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 75,7 enheter och den som fått högst betyg av patienterna har fått 94,1 enheter.

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 71,8 enheter och den som fått högst betyg av patienterna har fått 94,8 enheter.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 73,8 enheter och den som fått högst betyg av patienterna har fått 93,2 enheter.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 71,6 enheter och den som fått högst betyg av patienterna har fått 91,2 enheter.

 

Kontinuitet och koordinering per Hälso- och sjukvårdsnämnd och vårdcentral

Dimensionen "Kontinuitet och koordinering" avser att belysa patienternas upplevelse av vårdens förmåga till kontinuitet och koordinering. Detta innebär hur väl individens vård samordnas, såväl internt som externt. Parametrar som följs upp är exempelvis hur patienterna upplever personalens förmåga att samarbeta med varandra och i relation till patienten. Dimensionen innehåller även uppföljning av patientens upplevelse avseende kontinuitet.

Medelvärdet sedan föregående år har förbättrats för samtliga Hälso- och sjukvårdsnämnder. De största förbättringarna ses för Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg. I övrigt är det inga stora skillnader.

Störst skillnader mellan vårdcentralerna ses i Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och i Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg. Dock är skillnaderna ganska små. Mest nöjda patienter ses för Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg. Minst nöjda patienter ses för Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Skillnaderna mellan vårdcentraler med högst betyg i respektive nämnd är inte så stora. Skillnaderna mellan vårdcentralerna som fått lägst betyg i respektive nämnd är inte så stora. 

Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg: 
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 45 enheter och den som fått högst betyg av patienterna har fått 93,4 enheter. 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 52,4 enheter och den som fått högst betyg av patienterna har fått 87,6 enheter.

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: 
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 43,5 enheter och den som fått högst betyg av patienterna har fått 92,1 enheter.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden: 
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 49,5 enheter och den som fått högst betyg av patienterna har fått 85 enheter.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden: 
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 42,7 enheter och den som fått högst betyg av patienterna har fått 84,6 enheter.

 

Information och kunskap per Hälso- och sjukvårdsnämnd och vårdcentral

Dimensionen "Information och kunskap" avser att belysa hur väl patienten upplever att vården förmår informera/kommunicera på ett sätt anpassat utifrån individuella förutsättningar och på ett proaktivt sätt. Det rör exempelvis information om förseningar/väntetider, att patienten får svar på frågor på ett förståeligt sätt, att patienten blir informerad om behandling/medicinering/biverkningar/varningssignaler som denne bör uppmärksamma etc. Dimensionen avser även belysa patientens upplevelse av hur väl närstående involveras.

Medelvärdet har förbättrats sedan föregående år för samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder. Största förbättringen ses för Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, även om skillnaderna är små. 

Störst skillnader mellan vårdcentralerna i respektive hälso- och sjukvårdsnämnd ses i Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg. Minst nöjda patienter ses i Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Skillnaderna är relativt stora. Mest nöjda patienter ses i Södra hälso- och sjukvårdsnämnden men skillnaderna är små.

Skillnaderna mellan vårdcentralerna med lägst betyg i respektive nämnd är förhållandevis stora. Skillnaderna mellan vårdcentralerna med högst betyg i respektive nämnd är små.

Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg: 
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 55,3 enheter och den som fått högst betyg har fått 87 enheter. 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden: 
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 63,1 enheter och den som fick högst betyg har fått 84,2 enheter. 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 57,1 enheter och den som fått högst betyg har fått 88,5 enheter.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 61,8 enheter och den som fått högst betyg har fått 84,7 enheter. 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 51,9 enheter och den som fått högst betyg har fått 82,9 enheter. 

Tillgänglighet per Hälso- och sjukvårdsnämnd och vårdcentral

Dimensionen "Tillgänglighet" avser att belysa patientens upplevelse av vårdens tillgänglighet avseende både närhet och kontaktvägar, samt personalens tillgänglighet för patienten såväl som för anhöriga.

Medelvärdet har förbättrats för samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder sedan förra året. Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg, Östra samt Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har förbättrats något mer än övriga. Skillnaderna är små. 

Störst skillnader mellan vårdcentralerna ses i Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Mest nöjda patienter ses i Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, där också de minst nöjda patienterna ses.

Skillnaderna mellan de vårdcentraler med lägst betyg är relativt stora. Skillnaderna mellan de vårdcentraler med högst betyg är små.

Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg:
Den vårdscentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 63,6 enheter och den som fått högst betyg har fått 91,3 enheter. 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 72,2 enheter och den som fått högst betyg har fått 88,6 enheter. 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 62,7 enheter och den vårdcentral som fått högst betyg har fått 93,4 enheter. 

Västra häls- och sjukvårdsnämnden:
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 73,6 enheter och den som fått högst betyg har fått 90,7 enheter. 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden: 
Den vårdcentral som fått lägst betyg av patienterna har fått 68,4 enheter och den som fått högst betyg har fått 91,2 enheter.