Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

BUP - Västra Götaland

Organisation

Västra Götaland har 1,7 miljoner invånare, varav cirka 340 000 är under 18 år. Barn- och ungdomspsy­kiatri bedrivs inom Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhu­set och Södra Älvsborgs sjukhus. Totalt finns cirka 30 öppenvårdsmottagningar i länet. Heldygnsvård bedrivs för närvarande inom tre kliniker. Skaraborg och Kungälv har enbart öppenvård i olika former. Det finns tre enheter med regionala uppdrag (könsdysfori, missbruk/beroende och ätstörningsmottagning).

BUP ska erbjuda god tvärprofessionell kompetens för utredning, differentialdiagnostik och behandling av barn och ungdomar utifrån hens symtom, funktions­förmåga, utvecklingsnivå och psykosociala situation. BUP samarbetar bland annat med barnomsorg, skola, socialtjänst, ungdomsmottagningar och de vårdcen­traler som inom ramen av ett flerårigt projekt har uppdrag för första linjen för barn och unga.

 

 

VUP - Västra Götaland

Organisation

Specialistpsykiatri bedrivs vid fem sjuk­husförvaltningar och med öppenvårdsmottagningar på flertalet orter i regionen, vid Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skaraborgs Sjukhus och Södra Älvsborgs Sjukhus. Inom regionen finns WeMind och Capio Lundby Närsjukhus som bedriver öppenpsykiatrisk mot­tagning med avtal med Västra Götalandsregionen. Alla verksamheter i regionen utreder och behandlar neuropsykiatriska tillstånd, däribland AST. Klinikerna erbjuder diagnostik och behandling inom såväl öppen-som heldygnsvård samt vid flera av förvaltningarna dessutom dagsjukvård och mobila resurser.

 

 

Rättspsykiatri - Västra Götaland

Organisation

Rättspsykiatrisk vård är en definierad del av den psykiatriska vården på NU, SKAS och SU. Öppen rättspsykiatrisk vård finns även på SÄS. Det finns 49 kommuner och 1,7 miljoner invånare i Västra Götalandsregionen (VGR). I vårdöverenskommelsen (VÖK) 2018 finns en sammanlagd beställning inom rättspsykiatrin på 51 170 vårddagar, preliminärt utfall i januari 2019 är 47 597 vårddagar. Totalt finns 162 vårdplatser, enligt VÖK, med fördelning enligt följande: SU 84, NU 54 och SKAS 24. SU har även 12 regionala vårdplatser för häktade, fängelsedömda och LSU-dömda frihetsberövade personer med behov av psykiatrisk heldygnsvård.


Publicerad 2019-06-12 Uppdaterad 2019-11-06