Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Psykossjukdomar är ett samlingsbegrepp för tillstånd med psykotiska symtom där schizofreni är den största enskilda diagnosgruppen. Schizofreni innebär en förändrad verklighetsuppfattning, nedsatt social och kognitiv förmåga, till följd därav ofta en försämrad funktionsförmåga. I Västra Götalandsregionen (VGR) finns runt 4 500 patienter med schizofreni. Vanligen används begreppet psykossjukdomar för att beteckna dels schizofreni, men även andra tillstånd som schizo-affektivt syndrom, kroniska vanföreställningssyndrom, akuta och övergående psykotiska syndrom samt ospecificerad icke-organiska psykossjukdomar. Det totala antalet patienter med psykossjukdom är således fler när alla aktuella diagnoser räknas in.

Antipsykotiska läkemedel är en viktig del av behandlingen, men måste kombineras med andra insatser såsom olika psykosociala åtgärder (familjeinterventioner, psykologisk behandling och arbetslivsinriktad rehabilitering), likväl som fokus på ökad samverkan mellan hälso- och sjukvården (psykiatrin) och socialtjänsten.

Val av läkemedel ska utgå från patientens symtom och svårighetsgrad, samt från biverkningsmönster. Det finns god evidens för att klozapin har bra effekt mot såväl positiva, negativa som kognitiva symtom vid schizofreni, och ska användas vid terapirefraktär schizofreni dvs till patienter som inte svarat adekvat på annan antipsykotisk behandling. Klozapin bedöms också minska risken för suicidalt beteende och möjligen även för samtidigt missbruk.

För psykossjukdom rapporteras här andelen kvinnor och män med diagnostiserad schizofreni som behandlas med läkemedlet Klozapin i VGR. Effekten av de nationella riktlinjerna kan ses i utfallet

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Skriven av Mia Harty
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2020-03-24

Andel individer med schizofreni som behandlats med Klozapin

Källa: Vega och Digitalis.

Vilket år avses: 2014-2018.

 

Täljare: Antal individer med diagnos schizofreni som behandlats med klozapin.

Nämnare: Antal individer med diagnos schizofreni.

Vad visar indikatorn: Indikatorn visar hur stor andel av patienterna diagnostiserade med schizofreni som behandlas med Klozapin i VGR.

Felkällor: Det finns kända allvarliga sidoeffekter förknippade med klozapin, som måste uppmärksammas och som tidigare har hållit tillbaka förskrivningen.

Skillnader inom regionen: Stor variation mellan behandlande enheter i VGR. 

Könsskillnader:Könsskillnaderna har succesivt reducerats till att vara marginell 2018.