Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Knäprotesoperationer används för behandling av framförallt artros, men även efter trauma eller vid ledinflammation i knät. Artros, även kallat ledsvikt, utvecklas långsamt. Det går flera år från tidiga förändringar i brosk och andra vävnader i leden till ett symtomgivande slutstadium av artros med typiska röntgenförändringar. Det uppskattas att endast 10 % av dem som drabbas av artros behöver protesopereras och de är i snitt 70 år vid operationen.

Protesen brukar hålla länge, ytterst få behöver omopereras inom en 10-årsperiod. Risken för omoperation är inte högre i Västra Götalandsregionen (VGR) än i riket, men det finns en viss variation inom regionen.

 

SVEUS är en nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården. SVEUS-rapporten "Värdebaserad uppföljning av vården för planerad kirurgi vid ledsjukdom" når du via denna länk.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2019-06-19

Relativ revisionsrisk

Källa: Svenska knäprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie innefattande perioderna 2001-2010, 2002-2011, 2003-2012, 2004-2013, 2005-2014, 2006-2015, 2007-2016

Vad visar indikatorn: Knäprotesoperationer utförs vid till exempel artros eller artrit. Artros är vanligare bland kvinnor, varför cirka 60 % av knäprotesoperationerna görs på kvinnor.

I Sverige utfördes under år 2015 drygt 14 000 knäprotesoperationer, varav drygt 1 900 i VGR. Resultaten i Sverige är världsledande, där risken för omoperation inom 10 år är lägre än 4 av 100 opererade.

I redovisningen av resultaten för VGR presenteras den relativa risken (RR) för omoperation inom 10 år. Vid relativ risk som är lägre än 1 där även konfidensintervallet är lägre än 1 är risken för omoperation lägre än riksgenomsnittet, medan relativ risk och konfidensintervall över 1 talar för att risken för omoperation är högre.

Västra Götaland jämfört med riket: Alingsås sjukhus har under samtliga sju tidsperioder haft den lägsta revisionsrisken i Sverige, med relativa risker som varierat mellan 0,31 och 0,39. Detta innebär att av 1 861 utförda protesoperationer mellan 2006 och 2015 har endast 12 behövt omoperation. De flesta övriga sjukhus i VGR redovisar också mycket goda resultat som är lägre eller i nivå med riksgenomsnittet. SU-Mölndal tenderar ha högre relativ revisionsrisk än riksgenomsnittet men skillnaden är bara statistiskt säkerställd för perioden 2003 - 2012. NU-Uddevalla har under de första fem tidsperioderna en högre relativ revisionsrisk än genomsnittet i riket, men är i nivå med rikssnittet under perioden 2006-2015. Kungälvs sjukhus har under samtliga tidsperioder en högre relativ revisionsrisk än genomsnittet i riket.

Sammanfattning av resultat för senaste mätperioden - jämförelse med riksgenomsnittet

I tabellen nedan visas den relativa risken för omoperation för perioden 2007-2016. De ljusblå värdena i tabellen är signifikant sämre än genomsnittet i riket och de mörkblå värdena är signifikant bättre än genomsnittet i riket. De mellanblå värdena skiljer sig inte signifikant från genomsnittet i riket.