Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Förträngningar i kotpelaren (spinal stenos) och diskbråck kan orsaka bensmärta genom att nerverna kläms. Vid svåra besvär, eller då besvären efter ett diskbråck inte går över, kan operation bli aktuellt. Andelarna patienter som rapporterar smärtfrihet eller betydande förbättring efter sådana operationer är lika stora i Västra Götalandsregionen (VGR) som i riket. Redovisade värden baseras på 2018 års data och kommer att uppdateras hösten 2019.

SVEUS är en nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården. SVEUS-rapporten "Värdebaserad uppföljning av kirurgisk behandling vid diskbråck och spinal stenos" når du via denna Länk.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Skriven av Karin Fröjd
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2019-10-04

Ryggkirurgi

Bensmärta ett år efter operation av diskbråck

Källa: Swespine

Vilka år avses: Tidsserie med patienter opererade 2012 - 2016

Täljare: Antal patienter som skattar sin bensmärta som "helt försvunnen" eller "mycket förbättrad" ett år efter operation för diskbråck i ländryggen.

Nämnare: Totalt antal patienter som besvarat frågan om bensmärta ett år efter operation för diskbråck i ländryggen.

Vad visar indikatorn: Diskbråck kan ge nervinklämning och nervbetingad bensmärta, det vill säga ischias. Graden av spontan läkning är hög, men om besvärande symtom kvarstår efter 6 - 8 veckor görs kompletterande utredning och eventuellt kirurgisk behandling. Av de patienter som hade bensmärta innan operationen anger indikatorn andelen i procent som ett år efter operationen blivit besvärsfria eller mycket förbättrade.

Utöver de i diagrammet redovisade sjukhusen har patienter även opererats vid Art Clinic Göteborg, Kungälvs sjukhus, NU-NÄL och SÄS-Borås. Resultatet för dessa sjukhus ingår i värdet för VGR men särredovisas inte på grund av relativt få patienter som opererats och besvarat enkäten.

Regional målnivå: Minst 80 % av patienterna ska rapportera helt försvunnen eller mycket förbättrad bensmärta ett år efter operation. 

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Resultaten för VGR följer under hela tidsperioden riksgenomsnittet.

Skillnader inom regionen: Resultaten för sjukhusen i VGR följer i stort resultaten för riket med undantag för Sportsmed Göteborg och Spinecenter Göteborg som hade högre andel patienter med upplevd förbättring jämfört med riket år 2012 respektive år 2014.  

Könsskillnader: Bland opererade år 2015 var det i riket en högre andel män (79 %) än kvinnor (69 %) som angav förbättrad bensmärta efter diskbråcksoperation, men i övrigt sågs inga könsskillnader i riket eller i VGR.

Bensmärta ett år efter operation av spinal stenos

Källa: Swespine

Vilka år avses: Tidsserie med patienter opererade 2012 - 2016

Täljare: Antal patienter som skattar sin bensmärta som "helt försvunnen" eller "mycket bättre" ett år efter operation för spinal stenos i ländryggen.

Nämnare: Totalt antal patienter som besvarat frågan om bensmärta ett år efter operation för spinal stenos i ländryggen.

Vad visar indikatorn: Spinal stenos drabbar oftast äldre personer då åldersförändringar i kotpelaren gör att nerverna får mindre utrymme, det vill säga nerverna komprimeras. Det kan leda till smärtor i benen och gångsvårigheter. Av de patienter som hade bensmärta innan operationen anger indikatorn andelen i procent som ett år efter operationen blivit besvärsfria eller mycket förbättrade.

I diagrammet redovisas endast värden för de sjukhus och år då det finns 15 eller fler besvarade enkäter registrerade i kvalitetsregistret. Värden för samtliga sjukhus ingår dock i det totala värdet för VGR. 

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Resultaten för VGR följer under hela tidsperioden riksgenomsnittet.

Skillnader inom regionen: Resultaten för sjukhusen i VGR följer i stort resultaten för riket. För SU var andelen patienter som angivit att de blivit smärtfria eller mycket bättre lägre än riksgenomsnittet under två år (2013 och 2015). SÄS-Borås har lägre andel förbättrade patienter jämfört med riket 2015. Andelen patienter med upplevd förbättring var 2015 högre än riksgenomsnittet för Sportsmed Gbg. 

Könsskillnader: I riket är det under samtliga år något högre andel män än kvinnor som rapporterar förbättring men skillnaden är bara statistiskt säkerställd för år 2013 och 2016. Även i VGR är det under de flesta år en högre andel män som anger förbättring män men skillnaden är endast statistiskt säkerställd år 2016. 

Sammanfattning av resultat för senaste mätperioden - jämförelse med riksgenomsnittet

I tabellen nedan visas andel med minskad bensmärta ett år efter operation för diskbråck respektive ett år efter operation för spinal stenos för patienter opererade 2016.

De ljusblå värdena i tabellen är signifikant sämre än genomsnittet i riket och de mörkblå värdena är signifikant bättre än genomsnittet i riket. De mellanblå värdena skiljer sig inte signifikant från genomsnittet i riket.