Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

En regional förteckning över kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård med måltal tas årligen fram av koncernkontoret i samarbete med de regionala programområdena, regionala processteam och representanter från förvaltningarna. Syftet med regionala indikatorer och måltal är att skapa förutsättningar för att sjukhusen inom Västra Götalandsregionen följs upp på likartat sätt samt att stimulera till systematiskt kvalitetsarbete. För 2019 har 102 indikatorer inkluderande indikatorer för cancer tagits fram.

Förteckningen har fastställts av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2018-10-24. Dessa indikatorer markeras i Verksamhetsanalysen som ”av Västra Götalandsregionen utvald indikator”. För vissa av dessa indikatorer finns även kvartalsvisa utfall i Kvartalen

Länk till indikatorförteckning:

HS 2018-00062-8 Indikatorer med måltal.pdf


Skriven av Maria Taube
Publicerad 2019-06-18 Uppdaterad 2019-10-29