Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

En regional förteckning över kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård med måltal tas årligen fram av koncernkontoret i samarbete med de regionala programområdena, regionala processteam och representanter från förvaltningarna. Syftet med regionala indikatorer och måltal är att skapa förutsättningar för att sjukhusen inom Västra Götalandsregionen följs upp på likartat sätt samt att stimulera till systematiskt kvalitetsarbete. För 2018 har 76 indikatorer, plus 25 indikatorer gällande cancer tagits fram.

Förteckningen har fastställts av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen  2017-09-27 respektive 2017-11-01. Dessa indikatorer markeras i Verksamhetsanalysen som ”av Västra Götalandsregionen utvald indikator”. För vissa av dessa indikatorer finns även kvartalsvisa utfall i Kvartalen.

HS 2017-00634-2 Indikatorer med måltal Bilaga 2.pdf

HS 2017-00634-10 Indikatorer med måltal avseende cancer.pdf


Skriven av
Publicerad 2019-04-12 Uppdaterad 2019-10-29