Sammanfattning

Kvaliteten och belastningen på en intensivvårdsavdelning (IVA) kan mätas på flera sätt, där riskjusterad dödlighet (Standardized Mortality Ratio, SMR) är en sådan kvalitetsindikator, medan oplanerad återinskrivning inom 72 timmar i första hand speglar belastningen på avdelningen.

Riskjusterad dödlighet inom 30 dagar är ett internationellt jämförelsemått där dödligheten på en intensivvårdsavdelning jämförs med en för avdelningen i ett internationellt perspektiv förväntad dödlighet, där man också tagit hänsyn till patientens ålder och komplicerande sjukdomar. Intensivvårdsavdelningarna i Västra Götalandsregionen (VGR) och i riket har generellt sett en dödlighet som är klart lägre än förväntat, vilket således är ett gott betyg. Under hela tidsperioden 2010 till 2018 har SMR legat marginellt högre i VGR jämfört med riket, men de flesta intensivvårdsavdelningar följer i stort riksgenomsnittet även om det finns en viss variation inom regionen.

Oplanerad återinskrivning till samma intensivvårdsavdelning inom 72 timmar är mått som till viss del speglar belastningen på intensivvårdsavdelningen. Svenska intensivvårdsregistret anger som mål att den oplanerade återinskrivningsfrekvensen skall vara lägre än 3 procent och de flesta intensivvårdsavdelningar i Västra Götaland klarar 3-procentsgränsen. 

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan).


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2019-08-15

Riskjusterad dödlighet på intensivvårdsavdelning

Källa: Svenska intensivvårdsregistret

Vilka år avses: Tidsserie 2012 - 2018

Täljare: Avliden inom 30 dagar efter ankomst till intensivvårdsavdelning.

Nämnare: Antal som vårdats på intensivvårdsavdelning.

Vad visar indikatorn: Cirka 9-10 % av patienterna avlider inom 30 dagar efter ankomst till intensivvårdsavdelning (IVA). Man har funnit att dödlighet inom 30 dagar är ett mått på kvaliteten i intensivvården, men det är ett svårtolkat jämförelsemått då patientsammansättningen skiljer mellan olika intensivvårdsavdelningar. Genom s.k. riskjustering (standardisering för bland annat sjukdomens typ, svårighetsgrad patientens ålder och tidigare sjukdom) underlättas jämförelser. Indikatorn mäter inte bara vården på IVA utan också annan vård inom 30 dagar från inskrivning på IVA. Särskilda beräkningsgrunder används för barn <15 år. Indikatorn mäter riskjusterad dödlighet (SMR*) inom 30 dagar räknat från inskrivning på intensivvårdsavdelning.

*SMR=standardized mortality ratio. Värdet 1 anger ”förväntad dödlighet” utifrån internationella jämförelser av likvärdiga intensivvårdsavdelningar. Värden mindre än 1 anger lägre förväntad dödlighet, och värden större än 1 högre dödlighet.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Tolkning och jämförelser skall göras med stor försiktighet då indikatorn ensam inte kan användas för bedömning och jämförelse av kvalitet på intensivvård. Nivån för VGR har varit marginellt högre än riksgenomsnittet samtliga år, från 2010-2018. Likväl var den riskjusterade dödligheten (SMR) under hela tidsperioden, i internationell jämförelse, lägre än förväntat för intensivvårdsavdelningarna i både VGR som riket.

Skillnader inom regionen: Merparten av intensivvårdsavdelningarna i regionen har en riskjusterad dödlighet (SMR) som i stort följer riks- och VGR-genomsnitten. NU-Trollhättan och SU-Mölndal har tidigare haft ett SMR som varit något högre än riksgenomsnittet men skillnaderna har sedan 2016 minskat. Vid SkaS-Lidköping har däremot den riskjusterade dödligheten ökat något de senaste åren.

Könsskillnader: Någon säker analys kan inte göras då konfidensintervall inte redovisas.

Oplanerad återinskrivning till intensivvårdsavdelning

Källa: Svenska intensivvårdsregistret

Vilka år avses: Tidsserie 2012 - 2018

Täljare: Antal oplanerade inskrivningar på samma IVA där tiden mellan utskrivning från första vårdtillfället och återinskrivningen är under 72 timmar.

Nämnare: Totala antalet vårdtillfällen där patienten är utskriven från IVA. 

Vad visar indikatorn: Oplanerad återinskrivning till samma IVA inom 72 timmar är förenad med ökad risk för död. Indikatorn mäter således såväl tillgången på IVA-platser som omhändertagandet av patienten närmaste dagarna efter utskrivning från IVA. Rekommendationen från Svenska intensivvårdsregistret är att andelen som oplanerat återinskrivs skall understiga 3 %. Indikatorn mäter andelen patienter som oplanerat återinskrivs till samma intensivvårdsavdelning inom 72 timmar.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen återinskrivna inom 72 timmar till samma IVA var under tidsperioden något högre i VGR än i riket, men sedan 2012 under rekommenderade 3 %.

Skillnader inom regionen: De flesta intensivvårdsavdelningar i regionen har en oplanerad återinskrivningsfrekvens nära 3 % eller lägre, även om viss variation kan förekomma mellan olika år. SkaS-Lidköping, NU-Trollhättan och SU-BIVA har under 2018 haft en oplanerad återinskrivningsfrekvens som nått över 3 %.

Könsskillnader: Varken i rikets eller VGR's siffror för 2018 sågs några säkra könsskillnader i återinskrivningsfrekvens.

Sammanställning av indikatorer för år 2018

De ljusblå värdena i nedanstående tabell visar värden som ligger signifikant sämre än riksgenomsnittet (<0,05) och de mörkblå visar på motsvarande sätt värden som ligger signifikant bättre. Mellanblå färg visar på att den observerade skillnaden inte är statistiskt säker.