Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

HIV-infektion och aids orsakas av humant immunbristvirus (HIV). Viruset isolerades första gången 1983. HIV kan överföras sexuellt vid oskyddade samlag. HIV kan också spridas via orena injektionsverktyg, via blodtransfusion och vid transplantation av vävnader och organ. Smittöverföring från mor till barn kan ske under graviditet och vid förlossningen. Obehandlat leder HIV till det dödliga sjukdomstillståndet acquried immune deficiency syndrome (aids). En välbehandlad hivinfektion är inte en dödlig sjukdom utan en kronisk sjukdom. Idag är läkemedelsbehandlingen mot HIV så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll. Med omätbara virusnivåer och användning av kondom är smittrisken minimal vid sexuella kontakter. Med behandling skall HIV-virus (virus-RNA) enligt de nationella riktlinjerna inte kunna påvisas hos minst 95 procent av patienterna.

Incidensen av fall med HIV-infektion var år 2017 4,3 (434 fall i Sverige, varav cirka 50 fall i Västra Götaland) fall per 100 000 invånare. Incidensen har varit stabil de senaste åren. Det är fler män än kvinnor som smittas. De flesta smittas utomlands och via heterosexuell kontakt.

År 2018 når Västra Götalandsregionen och riket målnivån om att minst 95 procent av patienterna skall ha god viruskontroll. Målnivån nås även av SU Östra och SkaS Skövde.

Varken för Västra Götalandsregionen som helhet eller de enskilda sjukhusen nås 2018 målnivån om att minst 70 procent av patienterna skall vara nöjda eller mycket nöjda med sin fysiska och psykiska hälsa. 

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2019-10-07

Viruskontroll vid HIV

Källa: InfCare-HIV

Vilket år avses: Tidsserie, 2008 till 2018

Regionalt mål: Minst 95 procent. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal HIV-patienter med antiviralbehandling riktad mot HIV med god viruskontroll (HIV-RNA < 50 kopior/ml).

Nämnare: Samtliga HIV-patienter med antiviral behandling riktad mot HIV.

Vad visar indikatorn: Effekten av behandlingen mäts genom att HIV-RNA kontrolleras i blodplasma, och vid god viruskontroll är antalet kopior mindre än 50/ml. Vid mindre än 50 kopior/ml kan virus inte upptäckas i patientens blodplasma, ett mått som är direkt relaterat till överlevnad vid HIV-infektion.

Mål: Minst 95 procent av patienterna skall ha god viruskontroll.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Genomsnittsvärden för riket presenteras för hela tidsperioden, 2008 - 2018, medan värden för VGR endast redovisas för perioden 2009 - 2011 samt 2015-2018. År 2018 når både Västra Götaland och riket målnivån om minst 95 procent med god viruskontroll (VGR 95,1 procent, Riket 95,2 procent).

Skillnader inom regionen: SU Östra och SkaS Skövde når 2018 målnivån (95,5 respektive 97,2 procent). Inom regionen ses en spridning mellan 90,3 - 97,2 procent.

Könsskillnader: Varken i VGR eller i riket sågs 2018 några numerära skillnader av betydelse i andelen som når god viruskontroll.

Patientrapporterad hälsa vid HIV

Källa: InfCare-HIV

Vilket år avses: Det finns endast data för 2018, därför visas inga tidsserier.

Täljare: Antal patienter 18 år eller äldre med HIV som i patientenkät angett att de är nöjda eller mycket nöjda med sin fysiska respektive psykiska hälsa.

Nämnare:Totalt antal patienter 18 år eller äldre med HIV som besvarat patientenkäten.

Vad visar indikatorn: Andel patienter som är nöjda eller mycket nöjda med sin fysiska och psykiska hälsa. Tyvärr saknas uppgift om svarsfrekvens.

På grund av få svaranden särredovisas inte uppgifter från SkaS Skövde men dessa ingår i det totala värdet för VGR.

 

Mål: Minst 70 procent av patienterna skall vara nöjda eller mycket nöjda med sin fysiska och psykiska hälsa.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Ingen jämförelse kan göras eftersom data för riksgenomsnittet saknas.

Skillnader inom regionen: Inom regionen ses en spridning mellan 58,8 - 65,2 procent för självrapporterad fysisk hälsa, och 60,6 - 66,8 procent för självrapporterad psykisk hälsa. Skillnaderna är inte statistiskt säkerställda. Målnivån om att minst 70 procent av patienterna skall vara nöjda eller mycket nöjda med sin fysiska och psykiska hälsa nås inte för något utav sjukhusen.

Könsskillnader: Data finns endast att tillgå för kön och ålder totalt, varför köns- eller åldersskillnader ej kunnat analyserats.