Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för astma och KOL. Registret gör det möjligt att följa behandlingen och behandlingseffekten för barn och vuxna med astma, där syftet är att behandlingen inte bara skall ha hög kvalitet utan även att den är lika god för alla patienter oavsett ålder, kön eller bostadsort. 

Våren 2018 publicerade data och analys en fördjupningsrapport avseende KOL. Se länk. 

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan).

 

SMHI

 

 


Publicerad 2018-02-26 Uppdaterad 2019-08-30

Bedömning av KOL med CAT

CAT = COPD assessment test

Källa: Luftvägsregistret (LVR)

Vilka år avses: 2014-10-01 till 2018-12-31

Täljare: Svarsfrekvens, antal med uppgift om CAT. Resultat, antal med CAT 10 poäng eller färre.

Nämnare: Svarsfrekvens, antal 18 år och äldre med KOL registrerade i LVR. Resultat CAT, antal 18 år och äldre med uppgift om CAT.

Vad visar indikatorn: CAT (COPD assesment test) (AKT) är ett strukturerat frågeformulär för bedömning av KOL, dvs. ...

Målnivå: ...

Västra Götaland jämfört med riket: ...

Skillnader inom Västra Götaland: ...

Könsskillnader: ...

Uppgifter av betydelse för god KOL-vård

Källa: Luftvägsregistret (LVR)

Vilka år avses: 2014-10-01 till 2018-12-31

Täljare: Antal med uppgift om fysisk aktivitet, tobaksrökning , rökavvänjning, strukturerad patientutbildning respektive exacerbation. Rökare, antal som röker.

Nämnare: Antal personer med KOL, 18 år och äldre, registrerade i luftvägsregistret under aktuell mätperiod. Rökare, antal med uppgift om rökning.

Om indikatorerna: För att KOL-behandlingen skall lyckas är det av stor vikt att personer med KOL har god kännedom och kunskap om sjukdomen, om egenvård och riskfaktorer, samt om de läkemedel som används. 

STÄMMER DETTA FÖR KOL???

Tobaksrökning påverkar inte bara den aktuella KOL-kontrollen utan tobaksrökning kan på sikt även leda till andra sjukdomar såsom hjärt- kärlsjukdom. Det är därför av stor vikt att personer med KOLinte börjar röka, och att de som röker får hjälp att sluta.  En förutsättning för att kunna erbjuda rökavvänjning är förstås att man efterfrågat rökvanor. I Luftvägsregistret registreras för alla åldrar uppgifter om såväl egen rökning som passiv rökning.  

En exacerbation är en klar försämring av KOLsom inneburit oplanerat besök till sjukvården eller tillfälligt ändrad medicinering. Ett av målen med KOL-behandlingen är att patienten inte skall behöva ha några exacerbationer. I Luftvägsregistret registreras antalet exacerbationer senaste året. 

Vid uppföljning och kontroll av KOLär det flera punkter som behöver kontrolleras och värderas.

I Socialstyrelsens riktlinjer från 2015 anges att ett besök för KOL-kontroll skall innefatta: STÄMMER DETTA FÖR KOL???

  • Bedömning av symtom med validerat frågeformulär, t ex CAT
  • Anamnes om rökning/passiv rökning, exacerbationer och fysisk aktivitet
  • Uppföljning av skriftlig behandlingsplan
  • Undersökning av inhalationsteknik och mätning av längd och vikt
  • Spirometri, varje år 

I diagram X-XX visas hur ofta (andel) man registrerat uppgifter om fysisk aktivitet, rökning,  rökavvänjning, strukturerad utbildning och exacerbation. I diagram XX visas även andelen som röker. 

Figur X. visar andelen med KOL där det finns uppgift om minst två exacerbationer senaste 12 månaderna. I riket finns sådan uppgift för cirka xx % av patienterna, i Västra Götaland är motsvarande siffra cirka xx%. 

Figur X visar hur stor andel av personerna med KOL där det under aktuell mätperiod finns uppgift om ...

Figur xxx. Uppgift om tobaksrökning registreras oftast bra, hos xx av xxx patienter såväl i riket som i Västra Götaland. ...

 Figur xxx. Uppgift om fysiskt aktivitet minst 30 minuter per dag 5-7 dagar per vecka senaste 15 månaderna. ...

Figur X visar andel patienterna som genomgått strukturerad patientutbildning senaste 5 åren. ...

Sammanfattningsdiagram KOL hos vuxna i specialistvård