Sammanfattning

Makuladegeneration innebär förändringar i gula fläcken som leder till synnedsättning. Vid den allvarligare formen, våt makuladegeneration, är injektioner av biologiska läkemedel i ögat en effektiv behandling som i hög grad leder till bevarad eller rent av förbättrad syn.

Resultaten för Västra Götalandsregionen (VGR) visar att synen förbättrats på cirka 40 procent av de behandlade ögonen. Under åren 2010 till 2017 kunde jämförelse mot riket göras och under den perioden var resultatet för VGR enstaka procentenheter sämre än i riket även om skillnaderna för respektive år aldrig nådde statistisk säkerhet.

Inom VGR redovisas resultat för fyra behandlande enheter, NU-Uddevalla, SkaS-Skövde, SÄS-Borås och SU-Göteborg. Det är ingen statistiskt säker skillnad mellan de tre enheter där vi har data för hela tidsperioden 2010 till 2017.

Resultaten för SU-Göteborg är dock osäkra eftersom enheten nyligen ånyo börjat registrera patienter i makularegistret. Resultatet för SU-Göteborg skall därför tolkas försiktigt då det ännu baseras på få individer.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenten (se nedan)  


Publicerad 2018-05-09 Uppdaterad 2019-10-03

Behandling av makuladegeneration

Källa: Svenska makularegistret

Vilka år avses: Tidsserie, 2010 till 2018

Täljare: Antal behandlade ögon med synförbättring om minst en rad på syntavla ett år efter påbörjad behandling.

Nämnare: Antal ögon som behandlats under ett år för makuladegeneration.

Vad visar indikatorn: Vid "våt makuladegeneration" sker en kärlnybildning i gula fläcken som snabbt kan försämra synen. Synförsämringen kan bromsas genom injektioner av biologiska läkemedel i ögat (glaskroppen) som hämmar kärltillväxten. Indikatorn mäter andelen patienter (ögon) med förbättrad syn motsvarande en rad på EDTRS syntavla 12 månader efter påbörjad behandling av makuladegeneration. Enbart patienter ingår som fortsatt med behandlingen ett helt år. Resultaten för år 2018 är osäkra och visas ej då endast ett fåtal hunnit bli uppföljda efter 12 månader vid datauttaget i september 2019. Resultat där nämnaren är < 5 visas ej.  

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen ögon som fått förbättrad synskärpa om minst en rad på syntavlan har i Västra Götalandsregionen under hela tidsperioden varit relativt stabil om drygt 40 %. Under åren 2010 till 2016 var andelen i riket oftast några procentenheter högre, även om skillnaderna inte var statistiskt säkra om man ser till enskilda år.

Skillnader inom regionen: Inom VGR ses inga statistiskt säkra skillnader mellan klinikerna. Resultaten för klinikerna i VGR ligger mellan 42 och 54 %, under 2017.

Resultaten för VGR skall tolkas med försiktighet. Rapporteringen till registret har inte fungerat fullt ut och antalet registrerade observarioner har varierat.

Könsskillnader: Inga statistiskt säkra könsskillnader. Jämförelsen avser VGR och hela tidsperioden.