Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Reumatologi omfattar inflammatoriska sjukdomar som ofta drabbar lederna. De vanligaste sjukdomarna är reumatoid artrit och spondartit som drabbar 0,7 procent respektive 0,2 procent av befolkningen. Behandling av reumatoid artrit (RA) med biologiska läkemedel har fått ett stort genomslag då behandlingen inte bara lindrar symtomen utan den påverkar också sjukdomsförloppet så att funktionsförmågan i betydligt högre grad bevaras.

Användandet av dessa läkemedel har därför ökat i såväl Västra Götalandsregionen (VGR) som i riket. Även om en kraftig ökning skett så är användningen i VGR något lägre än i riket. 2017 hade cirka 65 procent av patienterna, såväl i VGR som i riket, blivit förbättrade efter start av biologisk behandling och skattar sin hälsa som tillfredsställande efter insatt behandling. Data saknas ännu för 2018. 

Redovisade värden baseras på data inhämtad från Svensk Reumatologis Kvalitetsregisters visualiserings- och analysportal den 2019-04-18. Observera att data i registret är dynamisk, d.v.s. kan komma att justeras efterhand i samband med det kliniska arbetet. Redovisade värden kan därför skilja sig något åt från värden inhämtade från en annan tidpunkt.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2019-10-02

Biologiska läkemedel

Källa: Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ)

Vilket år avses: Tidsserie 2012 - 2017

Vad visar indikatorn: För vissa patientgrupper har biologiska läkemedel blivit en allt viktigare del i behandlingen då de inte bara lindrar symtom och förbättrar livskvalitet, utan de modifierar också sjukdomsförloppet vilket innebär att funktionsnedsättningen begränsas. Fyra olika biologiska läkemedelsgrupper används, där TNF-alfa-blockerare är den vanligaste. Indikatorn anger antalet behandlade patienter 18 år och äldre som enligt SRQ har pågående behandling med något av dessa läkemedel relaterat till befolkningsantal (antal per 100 000 invånare 18 år och äldre). I figuren kan man också välja att se totalt antal behandlade patienter. 

Eftersom det inte går att ange hur stor andel av patienterna som bör ha behandling med biologiska läkemedel har Socialstyrelsen ingen målnivå för antal behandlade patienter men anger att ett landsting inte bör avvika mer än 25 procent (lägre eller högre) från riksgenomsnittet. 

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I såväl VGR som riket har antalet patienter som erhållit biologiska läkemedel vid RA ökat från 2012 till 2017. Räknat per 100 000 invånare 18 år och äldre har användningen ökat från 134 till 173 patienter i riket och från 118 till 167 i VGR. 

Könsskillnader: Insjuknandet i RA är betydligt vanligare bland kvinnor före menopaus jämfört med män i motsvarande åldrar. I högre åldrar är insjuknandet i RA ungefär lika vanligt bland män som kvinnor. Eftersom betydligt fler kvinnor än män har RA är det fler kvinnor än män som behandlas med biologiska läkemedel. År 2017 behandlades i VGR 1 734 kvinnor och 530 män. Räknat per 100 000 invånare behandlades 255 kvinnor och 79 män i VGR. Motsvarande siffror för riket var 262 respektive 84 

Effekt vid första behandling med biologiska läkemedel vid reumatoid artrit

Källa: Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ)

Vilket år avses: Tidsserie 2012-2017

Täljare: Antal patienter med RA som uppnår remission eller låg sjukdomsaktivitet fyra-tolv månader efter start av första biologiska läkemedel under mätperioden.

Nämnare: Totalt antal patienter med RA som påbörjat första biologiska behandling under mätperioden.

Vad visar indikatorn: Andel personer med RA som uppnår remission eller låg sjukdomsaktivitet 4-12 månader efter start av behandling med första biologiska läkemedel. Mätperiod avser tid för behandlingsstart.

Sjukdomsaktivitet mäts genom ett index, Disease Activity Score, DAS28, som är en sammanvägning av läkarens bedömning av ledstatus för 28 leder, SR (sänkningsreaktion) samt patientens egen bedömning av sin hälsa. Ett DAS28-värde under 2,6 anger att ingen sjukdomsaktivitet föreligger (remission) och ett värde mellan 2,6 och 3,2 indikerar låg sjukdomsaktivitet.

Västra Götaland jämfört med riket: Under hela mätperioden har andelen patienter med låg eller ingen sjukdomsaktivitet legat runt 62 - 67 procent i riket och runt 64 - 69 procent i VGR.

Könsskillnader: Jämförelsen avser 2017. En större andel av män, jämfört med kvinnor, har en förbättring 4–12 månader efter start av behandling med första biologiska läkemedel. Detta gäller såväl i riket som i Västra Götaland, men skillnaden är statistiskt säkerställd endast för riket. Skillnaden har minskat betydligt jämfört med 2016 både i riket och VGR.

 

Patientrapporterad hälsa vid uppföljningsbesök, 4-12 månader efter behandlingsstart

Källa: Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ)

Vilket år avses: Tidsserie 2012-2017

Vad visar indikatorn: Indikatorn visar patientens skattning av allmän hälsa för patienter med RA, 18 år och äldre, vid ett uppföljningsbesök 4-12 månader efter start av ett första biologiskt läkemedel. Värdet redovisas som medianvärde på visuell analog skala (VAS) där 0 är bästa möjliga värde och 100 är sämsta möjliga värde. För patienter som har flera besök och registrerade värden under uppföljningsperioden har det lägsta värdet använts. År avser startår för behandlingen.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Medianvärdet för den självskattade hälsan har under de fyra första åren legat runt 25 i VGR och något lägre i riket för att under 2016 öka till 30 i såväl VGR som i riket. 2017 har värdena sjunkit till 23 för VGR och 27 för riket 

Könsskillnader: Under hela perioden 2012-2017 har män skattat sin hälsa som bättre jämfört med kvinnor (dvs. de har ett lägre värde på VAS-skalan) förutom under 2016 då det inte var någon skillnad mellan könen. Skillnaden har inte analyserats statistiskt.

Uppföljande besök 2-6 månader efter insatt DMARD- eller biologisk behandling

Källa: Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ)

Vilket år avses: Tidsserie 2012 - 2017

Täljare: I SRQ inkluderade individer, 18 år eller äldre, med reumatoid artrit (RA) som har startat sitt första biologiska- eller DMARD- läkemedel och har ett registrerat uppföljningsbesök 2–6 månader efter start.

Nämnare: Samtliga i SRQ inkluderade individer, 18 år eller äldre, med RA som har startat sitt första biologiska- eller DMARD- läkemedel.

Vad visar indikatorn: Indikatorn visar andelen patienter med uppföljningsregistrering i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) inom 2-6 månader efter första behandling med Disease-modifying antirheumatic drug (DMARD) eller med biologiska läkemedel. Redovisad mätperiod avser tid för behandlingsstart.

Observera att valet ”Biologiskt läkemedel eller DMARD” innebär att samma patient kan komma att analyseras två gånger, en gång vid start av första DMARD och en gång vid start av första biologiska behandling. De individer som har kortare tid från ordination till dagens datum än maximalt antal månader i uppföljningsintervallet (6 månader) utesluts från analysen. 

Västra Götaland jämfört med riket: 2017 är det 69,4 procent i VGR och 69 procent i riket som har ett registrerat uppföljningsbesök. Skillnaden är inte statistiskt signifikant.

Könsskillnader: I VGR får 68,4 procent av kvinnorna och 72,1 procent av männen uppföljningsbesök. Skillnaden är inte statistisk signifikant. I riket finns ingen skillnad mellan kvinnor och män.

Sammanställning av resultat för senaste mätperioden - jämförelse mot riksgenomsnittet

I tabellen nedan visas senaste årets värden för Andel patienter med förbättring efter första behandling med biologiska läkemedel och Andel patienter med RA som har ett uppföljande besök 2–6 månader efter insatt DMARD – eller biologisk behandling.

De ljusblå värdena i tabellen är signifikant sämre än genomsnittet i riket och de mörkblå värdena är signifikant bättre än genomsnittet i riket. De mellanblå värdena skiljer sig inte signifikant från genomsnittet i riket.