Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Tandvården i Västra Götaland

Enhet Tandvård arbetar med övergripande tandvårdsfrågor i Västra Götaland och ansvarar för strategi och långsiktiga frågor. I uppdraget ingår att teckna avtal och överenskommelser med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn, ungdomar och unga vuxna, samt överenskommelser angående områdesansvar, specialisttandvård och uppsökande verksamhet med munhälsobedömning. Enheten administrerar även Särskilt tandvårdsstöd för personer i vissa utsatta grupper som behöver tandvård till samma kostnad som för övrig hälso- och sjukvård.

Offentliga och privata vårdgivare konkurrerar och kompletterar varandra på en i huvudsak fri marknad. Det gör det svårt att ge en samlad och entydig bild av tandvården – och därmed svårt att bedöma dels invånarnas behov, dels behov för morgondagens tandvårdsutbud.

Tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland

Det finns flera ersättningssystem för tandvård i Sverige och finansieringen kommer från skilda håll:

Fri tandvård för barn och unga 3-23 år enligt tandvårdslagen finansieras av landstingen.

Fri tandvård för unga vuxna 24 år skrivna i Västra Götaland samfinansieras av VGR och Försäkringskassans ATB.

Vuxentandvård subventioneras av statliga tandvårdsstöd via Försäkringskassan – allmänt och särskilt tandvårdsbidrag (ATB, STB) samt ett högkostnadsskydd. Alla vuxna som är folkbokföra i Sverige och anslutna till Försäkringskassan har rätt till dessa tandvårdsstöd.

NFS-tandvård för personer i vissa utsatta grupper (Särskilt tandvårdsstöd) samt § 2-tandvård (käkkirurgi Vårdgaranti – i samband med sjukvårdens behov av käkkirurgiska åtgärder) administreras av landstingen och finansieras genom generella statsbidrag och med samma patientavgifter som för övrig hälso- och sjukvård – samma högkostnadsskydd gäller.

Figur 1. Tandvårdsstöden i Sverige och i Västra Götaland

All information om tandvården i Västra Götaland


Publicerad 2017-06-29 Uppdaterad 2019-06-12