Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Särskilt tandvårdsstöd är en individuell rättighet som finansieras med statsbidrag och administreras via landsting och regioner. Stödet har tre delar:

  • N-tandvård och uppsökande verksamhet med munhälsobedömning
  • F-tandvård – vid vissa sjukdomar eller funktionsnedsättning 
  • S-tandvård – som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid

Patienten betalar för sin tandvård enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården – och får samma högkostnadsskydd och frikort. Unga vuxna som är skrivna i Västra Götaland samt personer som fyllt 85 år betalar ingen patientavgift.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Publicerad 2019-06-11 Uppdaterad 2019-06-12

N-tandvård – nödvändig tandvård

Personer som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan ha rätt till intyg om N-tandvård. Patienten får välja tandläkare och behöver inte genomgått en munhälsobedömning. Det är personens behov av omvårdnad som avgör bedömningen  inte tandvårdsbehovet. Intygsutfärdare är exempelvis
biståndsbedömare, LSS-handläggare eller sjuksköterskor i kommunerna, i vissa fall är det Enhet Tandvård.

Intyg om N-tandvård ges till personer som:

  • Bor i särskilt boende (äldreboende, servicehus och gruppbostäder).
  • Bor i eget boende med mycket hög grad av service och omsorg under dygnet och som vårdas av hemtjänst eller hemsjukvård.
  • Har beslut om insatser enligt LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  • Har assistansersättning från Försäkringskassan eller får stöd och hjälp av anhörig med anledning av begåvningshandikapp, psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller svår kronisk sjukdom.

Ungefär 28 000 personer i Västra Götaland har intyg om N-tandvård. Det motsvarar 2,17 procent av alla invånare över 20 år i Västra Götaland (2017 var det 2,21 procent). Antalet har varit tämligen stabilt de senaste åren  varje år blir det drygt 5 000 nya intygshavare, och lika många avlider. Det totala antalet under 2018 var 33 936.
     I åldersgruppen 20-50 är de flesta intygshavare män, då de har fler LSS-insatser på grund av utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd (källa: socialstyrelsen.se Insatser till kvinnor och män med funktionsnedsättning). Kvinnor utgör en större del av den äldre befolkningen och det visar sig i fördelningen bland intygshavarna, 56 procent är kvinnor och 44 procent är män.
     Andelen intygshavare varierar också mellan de olika kommunerna, från 1,17 till 3,47 procent. Därför pågår ett arbete för att uppmärksamma kommuner med låg andel och få dem att se över sina rutiner samt om fler invånare har rätt att få intyg om N-tandvård.

 

Det utbetalade beloppet för N-tandvården var 92 miljoner kronor
– genomsnittskostnaden per person var 4 439 kronor. Det var 20 762 personer som fick N-tandvård, vilket motsvarar 62 procent av årets totala antal intygshavare. Andelen varierar mellan de olika HSN-områdena, se tabellen nedan.

Folktandvården utförde drygt hälften av vården, 56 procent, och 44 procent utfördes av privata tandvårdskliniker.

 

    HSN  

Antal personer som fått intyg

Andel intygshavare som fått N-tandvård  i procent

    Norra HSN

   6 558

  53

    Västra HSN

   6 724

  62

    Södra HSN

   4 685

  64

    Östra HSN

   6 405

  64

    Göteborgs HSN

   9 564

  62

  VGR – totalt

 33 936

  62

Källa: TEARS tandvårdens ekonomiska och administrativa redovisningssystem

Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning

I den uppsökande verksamheten ska alla som har intyg om N-tandvård varje år erbjudas en gratis munhälsobedömning hemma i sin bostad. Det är en enklare kontroll utförd av en tandhygienist – där tyngdpunkten ligger i att ge individuella råd till patienten och till den berörda vård- och omsorgspersonalen om patientens dagliga munhygien. Vid denna kontroll ska alltid den som ansvarar för munvården finnas med för att lära sig hur den enskilda patientens tänder och munhåla ska skötas på bästa sätt.

En annan viktig del i den uppsökande verksamheten är den generella utbildningen som ges till vård- och omsorgspersonal i grupp om allmän munhälsovård.

All statistik presenteras och kommenteras av Enhet Tandvård i Verksamhetsberättelse 2018  Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning.pdf

Verksamhetsberättelse 2017 – Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning.pdf

Kvalitetsgranskning av den fakturerade N-tandvården

Enhet Tandvård har genomfört kvalitetsgranskningar av den fakturerade N-tandvården sedan 2013, mestadels slumpmässigt utvalda fakturor men till viss del även genom riktad granskning. Under 2018 granskades 607 fakturor  16 procent av dessa underkändes, vilket ledde till att ersättning inte betalades ut.
     - 346 godkändes
     - 166 godkändes med kommentar
     -   95 godkändes ej

Kvalitetsgranskningen utökas 2019 till att omfatta all behandling inom Särskilt tandvårdsstöd, NFS-tandvård.

  • Syftet är att ersättning bara ska utbetalas för vård av godtagbar kvalitet (baserat på Tandvårdsförordningen, Socialstyrelsens föreskrifter, Regler för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland och Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland). Speciell vikt läggs vid att den utförda vården är korrekt dokumenterad och att N- och F-tandvård baserad på en individanpassad och långsiktig behandlingsplan.
  • Målet är också att få en ökad dialog med vårdgivarna, vilket kan bidra till ytterligare kvalitetsutveckling.

F-tandvård – vid vissa sjukdomar eller funktionsnedsättning

Personer som har funktionsnedsättning till följd av någon av diagnoserna nedan kan ha rätt till intyg om F-tandvård.

Intyg om F-tandvård ges till personer som

• har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå behandling i tandvården på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

eller

• på grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att sköta sin munhygien, att genomgå behandling i tandvården eller har orofaciala symtom.

Utvecklingen av F-tandvården har gjort att antalet intygshavare ökat varje år sedan starten 2013. Trots det är det idag avsevärt färre personer med intyg än vad som angavs i lagens förarbeten, där man bedömde att Västra Götaland skulle ha drygt 9 000 F-intyg.

I slutet av 2018 fanns 4 088 F-intyg, vilket var 1 099 fler än 2017. I princip är läget det samma i alla andra landsting. Det är inte klarlagt om den ursprungliga uppskattningen kraftigt överskattade personkretsens omfattning  eller om kännedomen är alltför låg bland läkare och berättigade personer, som därför inte ansöker om F-intyg. Sanningen ligger möjligen någonstans mittemellan. Och vi kan vänta oss en fortsatt ökning av antalet F-intyg under flera år framöver.

  Diagnosgrupper inom F-tandvård    Kvinnor    Män   Antal F-intyg  
  F1   Svår psykisk funktionsnedsättning       885      680    1 565
  F2   Parkinsons sjukdom      238      382      620
  F3   MS – Multipel skleros      165        63      228
  F4   CP – Cerebral pares        28        27        55
  F5   RA – Reumatoid artrit      328        66      394
  F6   SLE – Systemisk lupus           
          erythematosus
       69          5        74
  F7   Sklerodermi        36          7        43
  F8   ALS – Amyotrofisk
          lateralskleros
       23        35        58
  F9   Orofacial funktionsnedsättning      159      158      317
  F10 Stroke      154      227      381
  F11 Sällsynt diagnos med/utan         
          orofaciala symtom  
     232      119      351
    2 318   1 770    4 088

  

Källa: TEARS tandvårdens ekonomiska och administrativa redovisningssystem

Könsfördelningen är samma bland F- och N-intygshavarna, 56 procent är kvinnor och 44 procent män. Om man tittar på de specifika patientkategorierna varierar det dock stort från kategori till kategori, se tabellen ovan.

Andelen F-intygshavare av befolkningen i Västra Götaland är 0,2 procent – underlaget är för litet för att jämföra andelar i olika HSN-områden.

Medelåldern bland personer med F-intyg är lite lägre än bland N-intygshavarna – 61 procent av F-intygshavarna är mellan 51 och 80 år. 

Det utbetalade beloppet för F-tandvården var 14,7 miljoner kronor
– genomsnittskostnaden per person var 5 850 kronor. Det var 2 528 personer som fick F-tandvård, vilket motsvarar 62 procent av intygshavarna.

Folktandvården utförde 60 procent av vården och 40 procent utfördes av privata tandvårdskliniker.

S-tandvård – som led i sjukdomsbehandling

Patient kan beviljas Särskilt tandvårdsstöd för medicinskt motiverad tandvård som led i behandling av sjukdom under begränsad tid, så kallad S-tandvård. Det gäller vid 14 nedan beskrivna situationer och sjukdomar. Det finns inga intyg, istället ska varje behandling förhandsbedömmas.

Under 2018 fick 8 750 personer S-tandvård. Könsfördelningen är totalt sett jämn även om det varierar inom olika patientkategorier, se nedan.

  Sjukdomsgrupper inom S-tandvård   Kvinnor     Män     Totalt
  S1    Medfödd missbildning i käkområde            eller ansikte      114     118     232
  S2    Defekt i käkområde eller ansikte       98       76     174
  S3    Epilepsi         6         2         8
  S4    Infektionssanering     905  1 185  2 090
  S5    Förändring i munslemhinna  2 112  1 272  3 384
  S6    Allvarlig infektion i munhåla     220     270     490
  S7    Infektionssanering inför            strålbehandling     170     312     482
  S8    Utredning av långvarig och svår            smärta       31         5       36
  S9    Allvarlig sömnapné     668  1 330  1 998
  S10  Extrem tandvårdsrädsla       37       11       48
  S11  Byte av tandfyllning vid avvikande ...       10         3       13
  S12  Byte av tandfyllning som ett led ...         2         1         3
  S15  Frätskador       11         8       19
  S21  Hjälpmedel       20       15       35
  Totalt – vissa patienter finns i flera grupper  4 287  4 463  8 750

Källa: TEARS  tandvårdens ekonomiska och administrativa redovisningssystem

Det utbetalade beloppet för S-tandvård var 47,1 miljoner kronor
– genomsnittskostnaden per person var 5 445 kronor.

Folktandvården fick 83 procent av utbetalat belopp och privata tandvårdskliniker fick 17 procent.

Orsaken till den ojämna fördelningen offentlig och privat tandvård är att S-tandvård i stor utsträckning utförs inom specialisttandvården, där den offentliga tandvården är absolut störst. Inom N- och F-tandvården är fördelningen mellan offentlig och privat tandvård jämnare.