Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Inledning

2018 minskade antalet registrerade asylansökningar i Sverige till den lägsta nivån sedan 2005. Flest av de asylsökande kommer från Syrien.
I Västra Götaland sökte cirka 4000 personer om asyl vilket är 300 färre än 2017. Tandvården till asylsökande och personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige minskade totalt med drygt en tredjedel jämfört med 2017.
Barn och unga vuxna som fått uppehållstillstånd, nyanlända, har inte sällan ett eftersatt behandlingsbehov som genererar en genomsnittlig merkostnad. Till följd av den omfattande flyktingsituationen under framförallt 2016 har medel skjutits till för att hantera denna puckel inom folktandvården.


Underlag:

 • Folktandvården Västra Götaland
 • Migrationsverket
 • Koncernkontoret Västra Götalandsregionen

Texten är sammanställd av Enhet Tandvård. Vid frågor kontakta: edgardo.alfaro@vgregion.se


Publicerad 2017-06-30 Uppdaterad 2019-02-18

Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd – antal som fick tandvård i Västra Götaland 2018

 • Barn 0-17 år  1576 personer fick tandvård, merparten behandlades av Folktandvården      som har det primära behandlingsansvaret.
 • Unga vuxna 18-24 år – 1 086 personer fick omedelbar tandvård eller tandvård som inte kan anstå.
 • Äldre än 24 år – 1880 personer besökte tandvården.

Totalkostnaden för tandvård till asylsökande med flera uppgår till 22,2 miljoner. Kostnaden för tandvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd motsvarar 9-10 procent av totalkostnaden. Finansiering genom statsbidrag finns för bägge grupperna.

 

Erfarenheter under 2018

 • I Västra Götaland ansökte cirka 4 000 personer om asyl – varav 148 var ensamkommande i åldern 0-17 år.
 • Antalet kommunmottagna uppgick 2018 till 7300 personer. Flest mottagna per invånare under perioden har varit i Gullspång, Bengtsfors och Partille i fallande ordning.
 • Flest av de asylsökande och mottagna har sitt ursprung i Syrien.
 • Det totala antalet personer under pågående asylprocess har minskat med ca 4500 från januari 2018 till januari 2019.
  Totalt fanns 9300 personer i Migrationsverkets mottagningsystem under pågående asylprocess i Västra Götaland 2019-01-01 varav ca 200 var ensamkommande barn. Totalt fanns 9300 personer i Migrationsverkets mottagningsystem under pågående asylprocess i Västra Götaland 2019-01-01 varav ca 200 var ensamkommande barn.

 

Uppföljning av användning av verksamhetstillskott till Folktandvården följd av flyktingsituationen (HSS 2017-00472)

Under 2018 har Folktandvården till följd av flyktingsituationen möjlighet att avropa 25 mnkr för att finansiera merkostnaden för den fria tandvården för nyanlända personer i åldern upp till och med 24 år.

Fördelning av tilldelat verksamhetstillskott 2018

Den fria barn och ungdomstandvården finansieras i huvudsak via en kapiteringsersättning, som fördelas till klinikerna utifrån var barnen och ungdomarna är listade. Folktandvården fördelar huvuddelen av tillskottet, 21,4 mkr, till de allmäntandvårdskliniker där nyanlända personer antas ha erhållit vård. Underlaget för fördelningen är SCB:s körning: Antal ”Utlandsfödda (Syd- och Östeuropa (ej EU), Asien, Afrika och Sydamerika” som blivit befolkningsbokförda i Sverige under de senaste 2 åren. (CNI-variabel, SCB) Befolkning 2017-12-31 per FTV-klinik, totalt antal 0-24 åringar är 11 184 st.

Under 2018 fördelades verksamhetstillskottet för att täcka delar av den genomsnittliga merkostnaden för den fria tandvården för nyanlända i åldersgruppen med rätt till fullständig och kostnadsfri tandvård med 1 900 kr per person i åldersgruppen 3-17 år och i gruppen 18-24 år till 2 300 kr. Större andelen av den nyanlända har funnits i Sverige sedan 2015. Under den första tiden i Sverige avsåg vården framför allt akut vård, men sedan 2017 har 3-17 åringarna systematiskt kallats till allmäntandvården. Merkostnaden för 20-24 åringarna ökar, som asylsökande får åldersgruppen 18 år och äldre endast ges omedelbar tandvård eller tandvård som inte kan anstå.

Merkostnaderna för specialisttandvård, avser framför allt ortodonti, pedodonti och narkostandvård. De nyanlända har ett mer omfattande vårdbehov med längre behandlingstider. De har ett helt annat behandlingspanorama än de som har fått sin barn- och ungdomstandvård i Sverige och kräver betydligt större vårdinsatser, omhändertagande och är i större utsträckning i behov av narkosresurser.  

Merkostnader för ortodonti beror på att antalet ersatta starter baseras på att åldersgruppen 20-22 åringar har erbjudits vård i yngre åldrar. Ortodontibehandlingar är mer omfattande då de nyanlända sällan har fått någon interceptiv behandling, vilket innebär att fler har behov av behandling och med längre behandlingsperioder.

Folktandvården ersätts 2018 för 225 st ortodontistarter i gruppen 20-22 åringar, utfallet för 2018 är 251 st starter, övervägande delen är kopplat till nyanlända.

2,8 mnkr av verksamhetstillskottet fördelas 2018 till specialisttandvård.

Merkostnader till följd av lokala insatser på gruppnivå (info/dialog/hälsoutbildning till nyanlända vid asylboenden, HVB-hem, SFI, kommuner, grundskolor mm), stöd vid extra bemanning och handledning, riktad utbildning till tandvårdspersonal, centralt stöd och service med kunskapsstöd, help-desk, beslutsstöd, uppföljning mm. 0,2 mnkr.

Under 2018 har det inte funnits något behov av mobiltandvård vid Asylboendet vid Restad Gård.

Verksamhetstillskottet fördelas under 2018 enligt nedan:

  Utfall     2018

Insats

mnkr

Förstärkt barnpeng; till kliniker, fördelas efter befolkning, SCB  ”Nya i Sverige senaste 2 åren”

21,8

Specialisttandvård, framför allt merkostnad pedodonti, ortodonti och narkosttandvård

2,8

Stöd&service; kunskapsstöd, help-desk mm

0,2

Mobiltandvård; beräknad driftsmerkostnad (Restad Gård)

0

Lokala insatser, bemanning/handledning; merkostnad till klinik ef avrop

0,2

Summa

25,0

Antal nya   i Sverige 2017-12-31 Utlandsfödda (Syd- och Östeuropa (ej EU), Asien, Afrika   och Sydamerika” som blivit befolkningsbokförda i Sverige under de senaste 2 åren.

11 184

 

Fakturering 2018

Folktandvården har fakturerat totalt 25 mnkr under 2018.