Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Mätningen belyser patientens upplevelse av den specialiserade sjukhusvården inom somatik. Den är uppdelad i två delar, öppen- och slutenvård.

Det är det senaste besöket i öppenvården eller vårdtillfället i sluten-vården som svaren på frågorna ska belysa. Mätningen genomförs i alla regioner vartannat år (jämna år).

Alla åldrar omfattas av mätningen men till patienter under 15 år skickas en vårdnadshavarenkät ut.

Nedanstående urval och resultat avser endast de offentliga sjukhusen. Privata vårdgivare ingår i totalen för Västra Götaland och riket.

Öppenvårdsmätningen 2018 i Västra Götaland genomfördes på samtliga offentliga sjukhus samt följande privata vårdgivare; Capio Lundby Närsjukhus, Aleris Specialistvård Axesshuset, Capio Medocular Ögon Göteborg, Capio Scanloc Ögon Göteborg, GHP Orthocenter Göteborg AB, GHP Spine Center Rehab AB, Nötkärnans Gynekologi och Mödravård AB, Urologkliniken vid Carlanderska.

Det totala antalet utskickade enkäter i Västra Götaland var 48 586 stycken och antalet inkomna svar var 21 762, vilket gav en svarsfrekvens på 44,8 % . I riket var det totala antalet utskickade enkäter 237 253 stycken, antal inkomna svar var 102 675. Svarsfrekvensen i Riket låg på 43,3 %. Äldre patienter besvarade enkäten i högre utsträckning än yngre.

För mer information se Resultat för somatisk öppenvård i stödstrukturen för patientenkäten

Slutenvårdsmätningen 2018 i Västra Götaland genomfördes vid samtliga offentliga sjukhus samt följande privata vårdgivare; Capio Lundby sjukhus, Carlanderska sjukhuset, GHP Orthocenter AB Göteborg, och GHP Spine Center Rehab AB.

Antal utskickade enkäter var 16 506 stycken och antalet inkomna svar var 7 691 i Västra Götaland, vilket gav en svarsfrekvens på 46,6 %. I riket var det totala utskickade enkäter 90 722 och antalet respondenter var 41 709. Svarsfrekvensen i riket var något lägre, 46,0 %. Svarsfrekvensen var något högre bland män än bland kvinnor. Äldre personer besvarade enkäten i högre utsträckning än yngre såväl i Västra Götaland som i riket. 

För mer information se Resultat för somatisk slutenvård 2018 i stödstrukturen för patientenkäten

Avsnittet kommer att uppdateras med analys av resultatet i augusti-september.

 

 


Publicerad 2017-10-02 Uppdaterad 2020-03-24

Öppenvårdsmätning avseende läkarbesök år 2018

Urval och svarsfrekvens

Antal enkäter som skickas ut baseras på respektive enhets patientgenomströmning under motsvarande period föregående år.

Mätningen genomfördes bland ett slumpmässigt urval av patienter som besökt de offentliga sjukhusen och ett urval av privata vårdgivare. Öppenvården mäts under april månad.

Endast offentliga sjukhus redovisas i diagrammet. Däremot ingår privata vårdgivare som deltog i mätningen i totalen (i Västra Götaland och i riket).

Svarsfrekvensen vid de offentliga sjukhusen varierade från 27,9% (Angereds Närsjukhus) till 52,2% (Kungälvs sjukhus).

Äldre personer besvarade enkäten i större utsträckning än yngre, både bland kvinnor och män. Svarsfrekvensen för kvinnor i Västra Götaland låg på 45,6%, för män 43,9%. I riket låg svarsfrekvensen för kvinnor på 43,8% och för män på 42,6%.

Endast svar på frågor som besvarats av fler än 30 patienter redovisas.

Inom den somatiska öppenvården 2018 ses enbart små skillnader i Västra Götalandsregionen i jämförelse med Riket. Detta gäller för alla dimensioner förutom "Respekt och bemötande" och "Emotionellt stöd". Angereds Närsjukhus har fått lägst resultat av alla sjukhus i Västra Götalandsregionen i samtliga dimensioner. Högsta resultatet har Skaraborgs sjukhus tätt följt av Alingsås lasarett. Övriga sjukhus ligger jämnt.

Männen är överlag mer nöjda med vården vid våra mottagningar på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, än kvinnorna. Detta gäller för samtliga dimensioner. De största skillnaderna ses inom dimensionen "Tillgänglighet" och "Information och kunskap". 

 

Slutenvårdsmätning avseende år 2018

 Urval och svarsfrekvens

Antal enkäter som skickas ut baseras på respektive enhets patientgenomströmning under motsvarande period föregående år.

Mätningen genomfördes bland patienter som varit inskrivna i minst 24 timmar och utskrivna under urvalsperioden mars till april 2018.

 Endast offentliga sjukhus redovisas i diagrammet. Däremot ingår privata vårdgivare som deltog i mätningen i totalen (i Västra Götaland och i riket).

Svarsfrekvensen vid de offentliga sjukhusen varierade från 43,7% (Södra Älvsborgs sjukhus) till 52,4% (Alingsås lasarett) Svarsfrekvens för privata vårdgivare visas inte i diagram.

Endast svar på frågor som besvarats av fler än 30 patienter redovisas. 

 

Inom den somatiska slutenvården 2018 ligger Västra Götalandsregionen något lägre än Riket i samtliga dimensioner.
NU-sjukvården har lägst värden av alla sjukhus i Västra Götalandsregionen, också i samtliga dimensioner. De högsta värdena av alla sjukhus i Västra Götalandsregionen ses hos Alingsås lasarett, tätt följt av Skaraborgs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus. Övriga sjukhus är relativt jämna.

Männen är överlag mer nöjda med vården inom den somatiska slutenvården, än kvinnorna. Detta gäller i samtliga dimensioner. Störst är skillnaderna i dimensionerna "Tillgänglighet" och "Helhetsintryck".