Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Trycksår orsakar stort lidande för patienten och är i de flesta fall undvikbara. Oavsett var i vårdkedjan vården äger rum ska det finnas rutiner för att snabbt identifiera patienter som är i riskzonen för att utveckla trycksår. Det är viktigt att använda effektiva omvårdnadsåtgärder och att de förebyggande åtgärderna fortsätter i hela vårdkedjan så länge risken för trycksår finns kvar.

Inom VGR arbetar sjukhusförvaltningarna intensivt med flera olika insatser för att minska uppkomsten av trycksår och förebygga trycksår. Förekomst av trycksår följs årligen upp via en punktprevalensmätning (PPM) under vecka 10. Mätningen ger en ögonblicksbild och är i första hand till för att utgöra ett underlag för det lokala förbättringsarbetet.

Förekomst av trycksår kategori 2–4 inom vuxen somatisk slutenvård ska understiga 5% enligt VGR:s regionala målvärde, mätt med årlig PPM. Målet gäller regionen som helhet, inte nödvändigtvis de enskilda sjukhusen. Andel patienter med trycksår kategori 2–4 inom vuxen somatisk slutenvård var 2017 7,6%, 2018 8% och 2019 7,8 % inom VGR. Trots aktiva insatser minskar inte förekomsten av trycksår i önskad takt. De angivna siffrorna är endast ett mått på förekomst av trycksår och anger inte i vilken omfattning trycksår uppkommer i slutenvården. Ett incidensmått för uppkomst av trycksår i den somatiska slutenvården har tagits fram och enhetlig dokumentation av detta mått är möjlig. Resultat från förvaltningarna kommer att kunna redovisas senare i år.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Skriven av Agneta Resare
Publicerad 2018-03-13 Uppdaterad 2019-05-13