Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Denna redovisning utgår per Juli-21, och kommer framgent att ske på Statistik- och analysportalen

Sammanfattning

Nationella vårdgarantin

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som innebär att en patient ska få vård inom en viss tid. Till specialiserad vård ska tid för besök ges inom 90 dagar från remiss. Operation/åtgärd ska erbjudas inom 90 dagar från det att beslut om åtgärd fattas.

Västra Götalandsregionen hade under ett antal år en negativ utveckling avseende tillgänglighet, och vid mitten av 2016 nåddes den hittills högsta nivån av antal väntande till besök.  Cirka 26 000 människor hade då väntat längre än vårdgarantins 90 dagar. Sedan dess har utvecklingen vänt och såväl 2017 som 2018 minskade antalet väntande till besök för att under 2019 stå still.

Motsvarande analys är svår att göra avseende utvecklingen inom behandling. Majoriteten av sjukhusen i Västra Götalandsregionen har bytt operationsplaneringssystem under denna tid, vilket gör att jämförbara data inte finns tillgängligt. På aggregerad nivå förefaller antalet väntande till operation/åtgärd ha minskat, framför allt under 2019. 

Utvecklingen inom tillgängligheten har flera förklaringar. En viktig faktor är sjukhusens utökade samarbete för att optimera användningen regionens gemensamma resurser, till exempel i användandet av operationskapacitet. En annan betydande faktor är upphandling av vård inom flera områden med låg tillgänglighet.

Ovanstående beskrivning gäller Västra Götalandsregionens utveckling som helhet. Observera att det finns variationer i utfall såväl mellan sjukhusen som inom respektive sjukhus.

Observera! 
På grund av problem med datafångst i samband med uppgradering av patientadministrativt system på Sahlgrenska Universitetssjukhuset redovisas  för denna förvaltning april-Augusti-19 väntande till första besök per mars-19.

Observera!
På grund av problem med datafångst i samband med byte av operationsplaneringsystem redovisas för "operation/åtgärd" för Sahlgrenska Universitetssjukhuset april-18 - juni-18 värden från mars-18

För mer information om den Nationella Vårdgarantin:

http://www.vantetider.se/veta-mer/vardgaranti/

Särskild satsning, Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Texten uppdateras inom kort 

För mer information om Särskild satsning, Barn- och ungdomspsykiatri:
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) | Väntetider i vården | SKR (vantetider.se)

 Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)

  

 


Publicerad 2017-12-12 Uppdaterad 2021-06-23

Följande förkortningar och begrepp är vanligt förekommande i detta avsnitt:

MOV = Medicinskt orsakad väntan
PVV = Patientvald väntan
TAV = Totalt antal väntande
Vårdutbud = Medicinsk specialitet / typ av ingrepp

AL = Alingsås lasarett
ANS = Angereds Närsjukhus
C Obes = Centrum för Obesitas
FSS = Frölunda specialistsjukhus
H&H = Habilitering och hälsa
KS = Kungälvs sjukhus
Lundby = Capio Lundby Närsjukhus
NU = NU-sjukvården
Regionhälsan BUM = Regionhälsan Barn- och ungdomsmedicin
Regionhälsan GYN = Regionhälsan Gynekologi
PRIV 4BD = Närsjukhus Dalsland, Lysekil och Strömstad
PRIV Gbg = Privata utförare Göteborg
SkaS = Skaraborgs sjukhus
SU = Sahlgrenska Universitetssjukhuset
SÄS = Södra Älvsborgs Sjukhus

 

 

                                                                                                                                                  

 

Nationella vårdgarantin, Specialiserad hälso- och sjukvård

  • Första besök: 100 % av de vårdgarantipatienter som väntar på ett förstabesök ska ha väntat högst 90 dagar, räknat från beslut om vårdbegäran (remiss).

  • Operation/åtgärd: 100% av de vårdgarantipatienter som väntar på operation eller åtgärd ska ha väntat högst 90 dagar, räknat från datum för beslut om operation/åtgärd.