Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

En åldrande befolkning

Västra Götaland är ett av landets största län både sett till yta och till antalet invånare. Här bor idag strax över 1,7 miljoner invånare. Befolkningen är emellertid ojämnt spridd över regionen, med drygt en tredjedel av befolkningen centrerad till Göteborgs stad. Länet har haft en kraftig befolkningsökning de senaste årtiondena och prognosen visar på en fortsatt befolkningstillväxt de kommande decennierna. 

Ökningen av antalet invånare i regionen beror bland annat på positiva flytt- och födelsenetton; fler flyttar hit än lämnar och fler föds än dör, men också på grund av att vi blir allt äldre och lever längre. Detta är av stor betydelse för behovet av hälso- och sjukvård eftersom kostnaderna för slutenvård per individ ökar brant från 65 års ålder. Andelen äldre används därför ofta som ett mått på resursbehov för vård.

År 2019 var nästan en femtedel (19,5 procent) av befolkningen i Västra Götaland 65 år eller äldre, och drygt 5 procent var äldre än 80 år. Åldersstrukturen skiljer sig emelltertid mycket åt mellan regionernas kommuner. Göteborg har den yngsta befolkningen sett till medelålder (39,0 år), medan Sotenäs är den kommun med högst medelålder (49,4 år). I Härryda kommun utgör barn (0-17 år) mer än en fjärdedel av populationen (26,3 procent). Motsvarande andel i Sotenäs är 14,7 procent. 

Befolkningen i Västra Götaland förväntas öka till 1,89 miljoner invånare år 2040. Det innebär cirka 165.000 fler invånare jämfört med dagens befolkning och betyder drygt 8.000 fler invånare i genomsnitt för varje år. I rapporten Befolkningsprognos i Västra Götaland 2020 - 2040 presenteras av SCB framtagna beräkningar av folkmängd och befolkningsförändringar, som exempelvis födelse- och flyttnetto, befolkningsökning per åldersgrupp samt befolkningsstruktur. Befolkningsprognosen presenteras för Västra Götaland totalt, per enskilda kommuner samt uppdelat på delregioner och hälso-och sjukvårdsnämndsområde (HSN).

 

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Publicerad 2018-11-23 Uppdaterad 2020-09-18

Västra Götalands hälso- och sjukvård

Västra Götalands län är ett till ytan stort och brokigt sammansatt län. Här samsas städer och samhällen i olika storlekar och naturen växlar friskt mellan bl.a. skogar, slätter, åkermark, kustlandskap, hav och insjöar. Länet omfattar hela landskapet Bohuslän, huvuddelarna av Dalsland och Västergötland samt mindre delar av Halland (Lindome socken) och Värmland (Södra Råda socken). Det består av totalt 49 kommuner och bebos av nästan 1,7 miljoner människor i olika åldrar, ojämnt fördelade över länets yta.

Västra Götalandsregionen har ett omfattande vårdutbud fördelat över länet. Här finns exempelvis 19 sjukhus inriktade mot patienter som behöver specialistsjukvård och invånarna i regionen kan välja bland cirka 200 vårdcentraler och ännu fler tandläkarmottagningar. Sedan 2015 är Västra Götaland indelad i fem hälso- och sjukvårdsnämndsområden (HSN) med politiskt utsedda ledamöter. Nämndernas uppgift är att verka för god vård och hälsa på lika villkor. De har ett befolkningsansvar vilket bl.a. innebär att de ska säkerställa befolkningens vårdbehov, verka för en förbättrad folkhälsa samt säkra tillgången till regionens vårdinsatser och anpassning för funktionsnedsättningar.

Länktips:
Regionfakta; Västra Götaland 

Verksamhetsanalysen: Vårdbehov i Västra Götaland

En kraftig växande befolkning

Befolkningsmässigt är Västra Götaland Sveriges näst största län med mer än en sjättedel av Sveriges befolkning. Totalt bor här drygt 1,72 miljoner invånare. En tredjedel av dessa är bosatta i Göteborg. HSN Södra är det befolkningsmässigt minsta hälso- och sjukvårdsnämndsområdet med 226.086 invånare år 2019, följt av HSN Östra och HSN Norra med 268.462 respektive 273.878 invånare.

Invånarna i Västra Götaland har genom åren blivit allt fler. På ett halvt sekel har antalet invånare växt med ca 25 procent. Under 2016 växte Västra Götalands befolkning, liksom Sveriges, rekordmycket. Drygt 23.000 fler invånare fanns vid årets slut i Västra Götaland jämfört med årets början. Sedan dess har befolkningen ökat med ytterligare 35 099 invånare, från år 2017 till 2019. 

Länktips: 
Kvartal 1:2020 - Utveckling Västra Götaland
Kvartal 4:2019 - Utveckling Västra Götaland
Kvartal 3:2019 - Utveckling Västra Götaland
Kvartal 2:2019 - Utveckling Västra Götaland

 

Befolkningsprognos i Västra Götaland 2020 - 2040

Sett till länet som helhet förväntas Västra Götalands befolkning fortsätta växa till drygt 1,89 miljoner invånare år 2040. Det innebär cirka 165.000 fler invånare jämfört med dagens befolkning och betyder drygt 8.000 fler invånare i genomsnitt för varje år.

Befolkningsökningen finns i samtliga HSN-områden förutom i HSN Norra, som fram till 2040 istället förväntas minska i befolkningsmängd (se tabell 1). Under 2000-talet har befolkningsökningen varit som störst i HSN Västra och HSN Göteborg och prognosen visar att dessa båda områden också kommer att ha fortsatt störst befolkningstillväxt de närmaste decennierna. I HSN Göteborg förväntas exempelvis befolkningsmängden ha ökat med drygt 75.000 invånare till år 2040, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2019 års befolkningsmängd.

Extern länk: Befolkningsprognos i Västra Götaland 2020-2040

   Tabell 1. Invånare i Västra Götaland och dess hälso- och sjukvårdsnämndsområden 2019 samt prognos för 2040 (antal och andel av VG)

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) - Statistikdatabasen (SCB, VGR).
Diagramanvisning: Befolkningsmängd och befolkningsförändring från tidigare år fördelat på kön går att visa för Västra Götaland (totalt) samt för respektive hälso- och sjukvårdsnämndsområden för åren 1990-2019. Kommentar: Befolkningsmängd: Uppgifterna avser förhållandena den 31 december för valda år enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året efter. Befolkningsförändring definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. 

En allt äldre befolkning

En förklaring till befolkningsökningen, vid sidan om ett positivt födelseöverskott, är att vi lever allt längre. Vi blir allt äldre. Detta är av stor betydelse för behovet av hälso- och sjukvård eftersom kostnaderna för slutenvård per individ ökar brant från 65 års ålder. Andelen äldre används därför ofta som ett mått på resursbehov för vård. 

Inom länet varierar befolkningssammansättningen påtagligt sett till ålder. Göteborgs kommun och Mölndal har den yngsta medelåldern i länet på 39,0 respektive 39,1 år. Högst medelålder ses i Sotenäs och Gullspång, med 49,4 respektive 48,3 år.

Sett till utvecklingen det senaste decenniet (2009 - 2019) har befolkningens medelålder minskat i endast fem av länets 49 kommuner. Strömstad har minskat mest (-0,6 år), följt av Falköping (-0,5 år), Borås och Mellerud (båda -0,2 år) samt Lilla Edet (-0,1 år). På öarna Öckerö (+3,2 år), Orust (+2,6 år) och Tjörn (+2,2 år) samt i Grästorp (+2,4 år), Sotenäs (+2,3 år) och Götene (+2,2 år), har medelåldern ökat mest under samma period (se figur 2).

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) - Statistikdatabasen
Kommentar: Uppgifterna för Göteborgs stadsdelsnämndsområden (SDN Gbg) visar medelåldern för Göteborgs kommun totalt - inte per stadsdelsnämndsområden som kartan ger sken av. Uppgifterna avser förhållandena den 31 december för valda år enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året efter.

Åldersutveckling i Västra Götaland

Befolkningens ålderssammansättning i Västra Götaland liknar den i Sverige som helhet. Nästan en femtedel av invånarna i Västra Götaland är idag 65 år eller äldre, och 5,1 procent är 80 år eller äldre. I såväl riket som i Västra Götaland är drygt 60 procent av befolkningen i arbetsför ålder (18-64 år). 

Andelen äldre personer varierar inom regionen. Befolkningen är som äldst i Norra och Östra hälso- och sjukvårdsnämndsområdet (HSN) där 23,8 respektive 23,3 procent av befolkningen är 65 år eller äldre, vilket kan jämföras med HSN Göteborg där motsvarande andel är 15,4 procent (figur 3). 

Det går att se en ökning av andelen äldre i samtliga nämndområden förutom HSN Göteborg. Där minskade tvärtemot andelen 65 år eller äldre mellan åren 1990 - 2008, för att därefter förbli relativt oförändrad på en lägre nivå än övriga HSN.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) - Statistikdatabasen
Diagramvisning:
Antal invånare eller andel (procent) i valt geografiskt område uppdelat i olika åldersgrupper går att visa för Västra Götaland (totalt) samt för respektive hälso- och sjukvårdsnämndsområde för åren 1990–2019.
Kommentar:
Uppgifterna avser förhållandena den 31 december för valda år enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året efter.

Åldersutveckling i Göteborg

Inom Västra Götaland skiljer framförallt Göteborgsområdet ut sig sett till ålderssammansättningen. Här är andelen invånare i arbetsför ålder (18-64 år) uppemot 8-10 procentenheter högre än i regionens övriga områden (ca 65 procent jmf med ca 55 - 58 procent). Det är framförallt de yngre åldersgrupperna (18-44 år) som är överrepresenterade, samtidigt som andelen i åldern 45- 64 år är drygt hälften så stor (figur 3). HSN Göteborg har även lägst andel äldre över 80 år (3,9 procent), vilket kan jämföras mot HSN Norra där motsvarande andel är 6,4 procent. 

Samtidigt råder det stora skillnader inom Göteborgsområdet. I centrum är exempelvis närmare 74 procent av befolkningen i arbetsför ålder, medan motsvarande andel i Göteborgs Västra stadsdelsnämndsområde är drygt 56 procent. Vidare är andelen barn (0-17 år) lägre i de centrala delarna (11,1 procent) och högre i exempelvis Angered (27 procent), Västra Hisingen (25,7 procent) och Västra Göteborg (24,2 procent) (figur 3).

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) - Statistikdatabasen (Göteborgs stad)
Diagramvisning: Antal invånare eller andel (procent) i valt geografiskt område uppdelat i olika åldersgrupper går att visa för Göteborg (totalt) och för respektive stadsdelsnämndsområde (SDN) för åren 1990-2019.
Kommentar: Uppgifterna avser förhållandena den 31 december för valda år enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året efter.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) - Statistikdatabasen (SCB, Göteborgs stad)
Diagramanvisning: Andel av befolkningen i olika åldersgrupper går att visa för Västra Götalands kommuner för åren 1990-2019 samt för stadsdelsnämndsområde i Göteborg för åren 1990-2019. 
Kommentar: Uppgifterna avser förhållandena den 31 december för valda år enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året efter.