Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Vårdproduktionen i regionen redovisas nedan för åren 2011 och 2019 per sjukhus/förvaltning, primärvårdsförvaltning respektive privat vård. Produktionsstatistik har hämtats från den regionala vårddatabasen Vega.

Specialiserad Vård

Vårdproduktionen av slutenvård minskade mellan 2011 och 2019. Den somatiska slutenvården hade 2011 nästan 235 000 sjukhusvårdstillfällen, år 2019 var produktionen drygt 200 000 sjukhusvårdstillfällen. Inom den psykiatriska slutenvården är antalet sjukhusvårdstillfällen relativt oförändrat, högsta antalet var 2015 med 17 800 stycken, 2019 var antalet 14 900 som också är det lägsta antalet sedan 2011.

Besöken i den specialiserade somatiska öppenvården är oförändrad över tid ca 3 miljoner besök per år. Antalet läkarbesök minskade något, från 1,8 miljoner 2011 till 1,7 miljoner 2019. Inom den psykiatrisk öppenvården ökade antalet besök från 660 000 stycken 2017 till 730 000 stycken 2019.

Primärvård

I vårdproduktion primärvård ingår såväl offentlig som privat

Statistiken delas upp i Vårdval vårdcentral, Vårdval rehab och Övrig primärvård (offentlig och privat primärvårdsverksamhet som inte ingår i Vårdval t ex. barn- och ungdomsmottagningar samt vårdgivare som ersätts enligt nationell taxa).

Besöken i primärvården ökar över tid. År 2011 var det 5,8 miljoner besök år 2019 var det ca 6,6 miljoner besök. Antalet läkarbesök minskade något, från 2,5 miljoner 2011 till 2,2 miljoner 2019.

Vårdval rehab startade 2014/2015. Innan Vårdval rehab låg motsvarande verksamhet på både Vårdval vårdcentral och Övrig primärvård.

Vårdplatser

Med antal disponibla vårdplatser avses det genomsnittliga antalet vårdplatser i slutenvård som genomsnittligt under året varit tillgängliga (beläggningsbara) med hänsyn tagen till planerade och oplanerade stängningar samt att de krav som ställs på patientsäkerhet och arbetsmiljö för disponibla vårdplatser ska ha varit uppfyllda.

Antalet disponibla vårdplatser har minskat mellan 2016 och 2019. År 2016 var antalet genomsnittliga vårdplatser 4 030 stycken, 2017 fanns det 3 879 platser, 2018 och 2019 fanns det 3 807 platser respektive 3 641 platser.

Antal disponibla vårdplatser går inte att jämföra fullt ut med tidigare år eftersom Sveriges kommuner och regioner (SKR) har valt att ändra en del i medicinsk verksamhetsindelning under respektive delverksamhetsområde för 2017.

Extern Länk till interaktiva diagram och tabell där diagrammen kan brytas ned i vårdform, vårdgivarkategori, driftform mm.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan).


Publicerad 2016-06-07 Uppdaterad 2020-06-07