Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Publicerad 2020-03-27 Uppdaterad 2020-06-22

Fokusrapporter

Från och med 2018 finns det fokusrapporter skapats för patientgrupperna KOL, stroke, hjärtsvikt, lunginflammation och höftfraktur. Dessa rapporter fokuserar på olika kostnadsaspekter inom respektive patientgrupp och möjlighet att jämföra sig med andra finns.

Under respektive område finns det länkar som visar utdrag från rapporterna. Utdragen är kompletterade med kvalitetsparametrar för att få en uppfattning om effektivitet. 

 

Höftfraktur

Årlig kostnad 2019 för regionens slutenvården är 402 mkr ytterfallen inkluderade. Detta är i samma nivå som 2018.

Vad gäller medelvårdtid för innerfallen på regionnivå ser vi en minskning från 2015 (10,7 dgr) till 2019 års värde på 9,0 dagar.

Kostnad per DRGpoäng är ett sätt att se kostnad per vårdtillfälle där hänsyn tagits till vårdförloppets tyngd. Lägst kostnad 2019 har NU-sjukvården och Sjukhusen i Väst medan SU är dyrast. 

Registreringar. En anledning till variationen kan vara missar i registrering (ex bi-diagnoser) vilket leder till en för låg genomsnittlig DRG-vikt. Variationen mellan om vårdtillfället hamnat i ett komplicerat DRG eller ej är stor. För SÄS hamnar 47% av vårdtillfällena i ej komplicerade DRG medan NU och SkaS har motsvarande 32% respektive 39%.

 

Kostnader per vårdtillfälle (oaktat DRGvikt): Här ser vi att SU är dyrast men de har även den högsta genomsnittliga DRG-vikten.

-        Vad gäller "typ av kostnad" ser vi att NU och SkaS har högst kostnader för bemanningsföretag medan SU och SÄS har högst personalkostnader. Möjligen kan sjukhusen här granska om bemanningstalen skiljer sig åt för de aktuella avdelningarna. Medelvårdtiden är relativt jämn mellan sjukhusen 2019.

-        Lokal och avskrivningar toppas av SÄS och så har det sett ut från 2017. Beror detta på nybyggnation eller annat?

-        Läkemedel. Svårt att se mönster. SkaS ligger högst 2019 men det varierar över åren.

-        Vad gäller radiologi så är SV dyrast 2019 men över åren varierar detta och det är små skillnader mellan sjukhusen. 

-        Lab. Här är SkaS (som har extern leverantör) billigast varje år 2015-2019. SU är dyrast 2019. Djupare analys behövs om det är volym eller kostnadsdrivet.

-        Operation. Svårt att analysera då inte alla sjukhus särredovisar dyrare material.

-        Se över registreringsrutiner på SÄS (missas bidiagnoser?)

-        Se över bemanningstalen för aktuella avdelningar. Skiljer dessa sig åt?

Fokusrapporter finns för patientgrupperna KOL stroke, hjärtsvikt, lunginflammation, höftfraktur och PCI. Utdrag från dessa rapporter där kvalitetsaspekten inkluderats finns under respektive namn:

Se länk: Höftfraktur. Kostnad och Kvalité.pptx

Stroke

Årlig kostnad 2019 för regionens slutenvården är 360 mkr ytterfallen inkluderade. Detta är samma nivå som 2018.

Vad gäller medelvårdtid på regionnivå ser vi en minskning från 10,1 dagar 2015 till under 8,4 dagar 2019. NU-sjukvården har högst medelvårdtid samtliga år (10,4 vårddagar 2019), medan SV har lägst medelvårdtid samtliga år (6,1 vårddagar 2019). 

Registreringar. SÄS har 71% komplicerade DRG vilket är högst andel och en ökning/förbättring med 11 procentenheter från 2018. SV har lägst andel med 58%.

Kostnad per DRG-poäng. SÄS och NU har högst kostnad medan SV har lägst.

 

 

Kostnader per vårdtillfälle (oaktat DRGvikt). SÄS är dyrast vilket förklaras av en hög andel personalkostnader samt högst läkemedelskostnad. 

- Bemanningsföretag. NU klart högst genomsnittskostnad 2019.

- Radiologi. SV har högst kostnad 2019 men tidigare år har det varit SU som varit dyrast. 

- Lab. SkaS har lägst kostnad alla åren 2015-2019 medan SU och NU ligger högst 2019.

- IVA. SÄS och SV har högst genomsnittskostnad.

- Kontroll av registreringsrutiner.

- Skillnaderna i medelvårdtid (NU har ca 2 dagar mer än SÄS, SkaS och SU från 2016 och framåt) och personalkostnad bör undersökas vidare.

Länk till rapporten: Stroke. Kostnad och Kvalité.pptx

KOL

Årlig kostnad 2019 för slutenvården är drygt 146 mkr ytterfallen inkluderade. Detta är en minskning med 7 mkr jämfört med 2018.

Medelvårdtiden på regionnivå har stadigt minskat från 6,3 dagar 2015 till 5,1 dagar 2019. 2019 varierar medelvårdtiden från SkaS 4,3 dagar till 5,4 dagar på SÄS och SU.

Registreringar. Andelen komplicerade DRG är högst för SV (65%) medan SÄS har lägst andel med 56%. Den genomsnittliga DRG-vikten har stor spridning mellan sjukhusen, högst ligger SU på 0,95 och lägst är SkaS med 0,76. 

Kostnad per DRG-poäng är högst på SÄS och lägst på NU.

Kostnader per vårdtillfälle 2019 (oaktat DRGvikt). Här är SÄS dyrast vilket förklaras av höga kostnader generellt (gäller Personal, Lokaler, Lab/röntgen och IVA). 

IVA varierar stort mellan sjukhusen men det växlar mellan åren och är troligen beroende av enstaka dyra patienter. 

§  Kontroll av registreringsrutiner SkaS.

§  KS kontroll hyresfördelning

Länk till rapporten: KOL. Kostnader.pptx

 

 

Hjärtsvikt

Årlig kostnad 2019 för slutenvården är drygt 309 mkr ytterfallen inkluderade. Dettar är i nivå med 2018. 

Medelvårdtiden på regionnivå har minskat från 7,4 dagar 2015 till 6,6 dagar 2019. 2019 varierar medelvårdtiden från 7,0 dagar på NU till 5,7 dagar på SV.

Registreringar. Andelen komplicerade DRG är högst på NU (94%) och lägst på SÄS (82%) vilket tyder på en mer noggrann registring på NU. Den genomsnittliga DRG-vikten har mindre spridning mellan sjukhusen, högst ligger NU och SU på 0,99 och lägst är SkaS och SV med 0,96.

Kostnad per DRG-poäng 2019 är högst på SU och lägst på SV.

Kostnader per vårdtillfälle 2019 (oaktat DRGvikt). Här är SU dyrast vilket förklaras av högre kostnader för Personal men även för Lab. SV har med sin korta medelvårdtid låga kostnader Personal och Lokaler.

-        SkaS högre läkemedelskostnader än övriga 2017-2019.

-        NU och SÄS högre kostnad Bemanningsföretag. 

-        SÄS klart högst IVA-kostnad 2019.

Länk till rapporten: Hjärtsvikt. Kostnad och Kvalité.pptx

Lunginflammation

Årlig kostnad för slutenvården är ca 578 mkr ytterfallen inkluderade. Detta är 2 mkr lägre än 2018. 

Medelvårdtiden på regionnivå är stabil över åren med en svag minskning från 6,5 2015 till 6,0 2019. 2019 är medelvårdtiden jämn över sjukhusen. Lägst är SÄS och SV med 5,7 dagar och högst ligger NU och SU med 6,3 dagar. 

Registreringar. Andelen komplicerade DRG är högst på SV (73%) och lägst på SÄS (63%) vilket tyder på en mer noggrann registring på SV. Den genomsnittliga DRG-vikten är lägst på SkaS med 0,95 och högst DRG-vikt hittar vi på SU (1,08).

Kostnad per DRG-poäng 2019 är högst på SkaS och lägst på SV.

 

Kostnader per vårdtillfälle 2018 (oaktat DRGvikt). Här är SU dyrast vilket förklaras av högre kostnader för Personal. SÄS har för fjärde året i rad lägst IVA-kostnad.  

-        Läkemedel. SÄS klart högst genomsnittlig kostnad. 

-        Lab. NU klart högst genomsnittlig kostnad.

-        IVA. SV klart högst kostnad. 

-        Hur kommer det sig att IVA-kostnaderna skiljer sig åt?

-        Registreringskvalité på SÄS?

Länk till rapporten: Lunginflammation. Kostnad och Kvalité.pptx