Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

I de jämförelser som redovisas nationellt avseende resursförbrukning har Västra Götalandsregionen låga kostnader per invånare även när hänsyn tas till de strukturella skillnader som finns mellan rikets landsting och regioner. Speciellt är kostnaderna låga inom specialiserad somatisk vård.

En jämförelse mellan sjukhusen i VGR visar på relativt stora skillnader i produktivitet, både för all vård inom ett sjukhus och för specifika diagnoser.


Skriven av Lars Levin
Publicerad 2016-10-25 Uppdaterad 2020-06-08

Inledning

Resurser

Resurser och resursförbrukning kan studeras ur flera perspektiv. Det enklaste och ofta enda tillgängliga måttet på resursåtgång är kostnader vilka därför används i detta avsnitt. Analysen baseras på den nationella uppföljningen av resursförbrukning per region och på produktivitetsjämförelser inom sjukhusvård respektive primärvård. I avsnittet presenteras data från två olika källor, dels regionernas årsbokslut och dels från kostnad per patient (KPP) som finns vid flertalet av sjukhusen i Sverige och vid samtliga offentligt drivna sjukhus i Västra Götalandsregionen.

Case-mix

Beroende på patientens tillstånd och vilken behandling som ges kan resursåtgången för samma diagnos skilja mångfalt, jämför till exempel trombolysbehandling vid kärlkramp i bröstet och öppen hjärtkirurgi för samma diagnos. Genom att använda sekundära beskrivningssystem som diagnos relaterade grupper (DRG) fås en case-mixjustering per automatik då hänsyn tas till behandling, samsjuklighet, komplikationer och i viss utsträckning till ålder.

 

KPP

KPP är en metod för att redovisa aktiviteter och beräkna kostnader för varje vårdkontakt. Kostnader för bland annat läkartid, laboratorieanalyser, röntgen, läkemedel, intensivvård, operationer och vårddagar kopplas till varje vårdkontakt. Till dessa fördelas även indirekta kostnader, bland annat för administration. Kostnader för vårdkontakterna kan sedan summeras till en kostnad per patient. Det är även möjligt att sammanställa kostnaderna för vårdkontakterna till exempel per sjukhus, klinik eller diagnosgrupp. En styrka med KPP är att analyser kan göras för diagnosgrupper, oberoende av hur vården är organiserad. Metoden kan även användas som verktyg i förbättringsarbete, vid uppföljning av hälso- och sjukvårdsverksamhetens processer, för jämförelser mellan olika vårdgivare, vid ersättning samt för att säkra kostnadskontroll. I samband med byte av KPP-system i regionen har vi nu också möjlighet att jämföra vilka typer av undersökningar och prover som tas för olika patientgrupper.

Kostnadsjämförelser på nationell nivå

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sammanställer varje år en jämförelse mellan landets regioner avseende resursförbrukning för områden inom hälso-och sjukvård. Redovisningen baseras på regionernas bokslut och befolkningsstorlek. Uppgifterna sammanställs årligen och presenteras med minst ett års fördröjning.

I figur 1 framgår hur kostnaden för Västra Götalands befolkning förhåller sig till genomsnittet i riket. Totalt för hälso-och sjukvård (2018) ligger VGR 350 kr lägre per invånare än genomsnittet i riket.

2016 hade VGR 1500 kr lägre nettokostnad per invånare jämfört med riket. Fram till 2018 har dock kostnadsökningen varit 9,6% i vår region medan riket haft en ökning på 4,0% över motsvarande två år. VGR använder mer resurser jämfört med riket 2018 inom primärvården (+420 kr). Däremot är resursanvändandet det omvända för somatisk vård  (-1290 kr) och psykiatri (-110 kr).

Källor: Vården i siffror

Mått: Nettokostnad för hälso- och sjukvård per invånare och år, exklusive tandvård.

Täljare: Nettokostnad

Nämnare: Folkmängd 31/12 respektive år

Det interaktiva diagrammet visar resultat för åren 2010 - 2018. Med knappen serier väljer man vilka år som skall visas.

För att kunna göra rättvisande jämförelser av kostnadsskillnader måste hänsyn tas till regionernas olika förutsättningar att bedriva sjukvård. Det finns strukturella faktorer som regionerna inte har möjlighet att påverka som befolkningens ålderssammansättning, den socioekonomiska strukturen och sjukdomspanorama. Källan till kostnadsuppgifterna för denna indikator är Vården i siffror. Årligen beräknas för respektive region en standardkostnad för hälso- och sjukvården.

Denna beräknas utifrån genomsnittliga vårdkostnader för befolkningen indelad efter kön, ålder och socioekonomisk tillhörighet. Skillnader i standardkostnad mellan regionerna ska spegla den kostnadsskillnad som kan förklaras av olika befolkningsstruktur med mera. Denna standardkostnad ligger till grund för regionernas kostnadsutjämning i det kommunala utjämningssystemet. Även med dessa justeringar har VGR låga kostnader per invånare, tredje lägsta i Sverige 2018.

Källor: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner

Mått: Måttet visar strukturjusterade hälso- och sjukvårdskostnader per invånare i löpande priser. Kostnader för tandvård och primärvårdsansluten hemsjukvård har exkluderats.

Utjämningssystemet har förändrats vilket påverkar beräkningarna från 2014 och gör jämförelser tidigare år olämpliga. Med anledning av detta visas enbart åren 2014-2018

Täljare: Strukturjusterad nettokostnad i kronor, exkl kostnader för primärvårdsansluten hemsjukvård, omstruktureringskostnader och tandvård.

Nämnare: Befolkningsmängd per 31 december.

Det interaktiva diagrammet visar resultat för åren 2014 - 2018. Med knappen serier väljer man vilka år som skall visas.

Produktivitet för specialist sjukvård

Sjukhusens produktivitet

Källan för indikatorn är den nationella KPP-databasen (kostnad per patient) hos SKR. Databasen innehåller uppgifter om kostnader för patienternas vårdkontakter men även uppgifter om diagnoser, åtgärder/vårdinsatser, kön, ålder med mera. För sjukhusen som rapporterar data till KPP-databasen visas kostnaden per prestation i slutenvård. Här har värdet av prestationerna viktats med hjälp av DRG-systemet. Vid jämförelserna tittar man bara på innerfallen, där extremt kostsamma vårdkontakter per DRG har tagits bort.

Vid jämförelse utifrån producerade DRG-poäng ligger Västra Götalandsregionens kostnader för specialiserad somatisk slutenvård 2018 något under genomsnittet i riket.

Kostnaderna kan variera på grund av sjukhusens organisation och patientsammansättning. Det finns ett regelverk för hur kostnader ska kalkyleras och redovisas till KPP-databasen, men det finns inga garantier för att alla sjukhus tolkar detta på samma sätt.

Kostnadsjämförelser är bara skenbart exakta. De är väldigt komplexa och innehåller lika många fallgropar som jämförelser av medicinsk kvalitet. Man bör därför vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser av de kostnadsskillnader som redovisas.

Källa: Nationella KPP-db

Mått: Kostnad per producerad DRG-poäng i sluten specialiserad vård.

Täljare: Kostnad för somatisk sjukhusvård.

Nämnare: Summan av producerade DRG-poäng.

Det interaktiva diagrammet visar resultat för åren 2014 - 2018. Med knappen serier väljer man vilka år som skall visas.

Källa: Regionala KPP-databasen

Mått: Kostnad per DRG-poäng, innerfall, alla kostnader i respektive års kostnadsnivå.

Täljare: Sjukhusens innerfallskostnader för sluten somatisk vård.

Nämnare: Summa DRG-vikt.

Det interaktiva diagrammet visar resultat för åren 2015 - 2019. Med knappen serier väljer man vilka år som skall visas.

Kostnad per DRG-poäng för sjukhusen i Västra Götaland

Varje år samlas KPP-data in från sjukhusen det vill säga efterkalkylerade kostnader för varje vårdkontakt. Kostnader kan då ställas i relation till producerade DRG poäng per sjukhus. Jämförelsen i figur 5 avser somatisk slutenvård där ytterfallen (vårdkontakter med extremt avvikande kostnader) är exkluderade. De vårdtillfällen som jämförs är de s.k. innerfallen.

Figur 5 visar att när justeringar för case-mix görs blir skillnaderna mindre mellan regionens sjukhus. Kungälv och NU-sjukvården ligger ca 5% under genomsnittet i regionen och SÄS ca 4% över genomsnittet för året 2019.