Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Kostnaderna för sjukresor 2019 uppgår till 392,8 mnkr (miljoner kronor) vilket är en ökning med 28,5 mnkr kronor jämfört med föregående år. Kostnaderna för sjukresetaxi inklusive Västtrafiks administrativa kostnader har ökat med 30 mnkr.

Antal sjukresor inklusive loginätter och bårtransporter (ej särredovisat nedan) är 1 119 913. Det är en minskning med 46 526 jämfört med föregående år varav 38 297 är sjukresetaxi.

Snittnettokostnaden/resa samt snittnettokostnad/resminut för sjukresetaxi ligger på en högre nivå jämfört med föregående år.

 

Ett nytt regelverk infördes 1 juni 2019. Regelverket styr mot mer miljövänliga och trafiksäkra resor till vården. Resandet med Rondenlinjerna har tex ökat med 18%.

En stor del av vårdgivarna utfärdar nu intyg för sjukresetaxi via webben istället för på blankett. Detta underlättar för vården som inte längre behöver skicka in intyg till sjukresekontoren. 


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2020-06-02

Sjukresor per hälso- och sjukvårdsnämnd

Kostnaden på 392,8 mnkr fördelas per nämnd. Kostnaderna har ökat mest för HSN GBG, följt av HSN Södra och HSN Västra. Ökningen beror främst på sjukresetaxi.

 

Sjukresetaxi - transportkostnader

Sjukresetaxi via Västtrafik förändring mellan åren 2018/2019

Transportkostnaderna med sjukresetaxi har ökat med 23 mnkr jämfört med 2018. Antalet resor har minskat med 38 297.

Sjukresetaxi utförda av annan än Västrafik ingår i resultatet.

 

Sjukresa med egen bil

Antal resor med egen bil har minskat med 16 301 resor och kostnaderna har ökat med 669 394 kronor jämfört med föregående år.

HSN Norra har minskat med 7 515 resor och HSN Östra har ökat med 24 resor.

Sjukresa med kollektivtrafik och logi i samband med sjukresa

Kostnaden totalt för samtliga färdsätt är 5,9 mnkr vilket är en ökning på 0,6 mnkr jämfört med föregående år.

Totalt antal har ökat med 3 655 på grund av ökat resande med kollektivtrafik.

Sjukreselinjer

Det är 4 201 fler sjukresenärer på Rondenbussarna 2019. Flexlinjerna i Göteborg och Mölndal ökade med totalt 223 resor.

Kostnaderna för Rondenbussarna har minskat med 874 tkr. Kostnaden för flexlinjerna har ökat med 280 tkr. Sammanlagd kostnadsminskning för sjukreselinjerna var 593 tkr och antal resenärer har ökat med 4 424.

För mer information: läs ekonomirapporten nedan

Ekonomirapport sjukresor 2019.pdf