Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

År 2019 hade 78,4 procent av befolkningen i Västra Götaland besökt hälso- och sjukvård (primärvård, specialiserad vård) eller varit inskriven på sjukhus. 71 procent av befolkningen hade besökt primärvård, 47 procent hade besökt specialiserad öppenvård och drygt åtta procent hade slutenvårdats.

I snitt gjorde befolkningen 6,3 besök och/eller vårdtillfällen per invånare år 2019, vilket motsvarade 10,8 miljoner besök och 216 000 vårdtillfällen.

Vårdkonsumtionen har ökat kontinuerligt sedan 2008, från 5,9 till 6,3 per invånare, med undantag för en liten minskning mellan 2011 och 2014 (Figur 1 nedan). Mönstret över tid speglar framförallt förändringar i primärvårdskonsumtion. Det är framförallt besök till övriga personalkategorier i primärvård utöver läkare som ökat över tid. År 2014 infördes vårdval rehab i Västra Götalandsregionen, vilket ledde till en kraftig ökning av antal besök till fysioterapeut år 2015. Antalet har sedan fortsatt att öka kontinuerligt. Men en ökning ses även för besök till sjuksköterska, psykolog och undersköterska. Antalet läkarbesök inom primärvård har däremot minskat kontinuerligt efter 2011. Även antalet slutenvårdstillfällen har minskat kontinuerligt senaste tio åren.

Kvinnor hade i högre grad besökt vården än män (84 procent jämfört med 73 procent), oavsett vårdform. Bland de äldsta (80 år eller äldre) hade 100 procent av befolkningen besökt primärvården under ett år. Lägst andel som besökt vården fanns bland åldrarna 7-44 år där cirka 70 procent hade besökt vården (Figur 2 nedan).

Det fanns inga stora skillnader mellan nämndområden i andel av befolkningen som besökt hälso- och sjukvård eller vårdkonsumtion, men det fanns skillnader per vårdform mellan nämndområden.

 

 

 

Vårdkonsumtionen har varit högre i Norra nämndområdet än i övriga områden under hela perioden 2005-2019 och den förklaras av en högre primärvårds- och slutenvårdskonsumtion, trots länets lägsta konsumtion av specialiserad öppenvård (Figur 3, 4 nedan). Lägst konsumtion sågs i Göteborg och Östra nämndområdet år 2019. Östra har lägst antal besök till primärvårdsläkare i regionen, medan Göteborg har färre primärvårdsbesök till övrig personal utöver läkare (med undantag för besök till psykolog/psykoterapeut/kurator där Göteborg och Västra ligger högst i länet).

Antal vårdkontakter per invånare varierar mellan regionens kommuner och stadsdelar i Göteborg mellan 5,6 och 7,1 besök och/eller vårdtillfällen per invånare. Högst antal primärvårdsbesök bland 65 år eller äldre sågs i Kungälv och Tanum år 2019 (8,5 besök per invånare) och lägst i Vårgårda och Herrljunga (5,4 besök per invånare).

De inomregionala skillnader som ses både i andel av befolkningen som sökt vård respektive i vårdkonsumtion kan ha flera förklaringar. Ålderssammansättning, vårdbehov, sökmönster, efterfrågan, vårdutbud, tillgänglighet är exempel på faktorer som kan påverka vårdkonsumtionen.

Extern Länk till interaktiva diagram och tabell där diagrammen kan brytas ned i åldersgrupper, kön, HSN, vårdform, vårdgivarkategori mm.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenter (se nedan)


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2020-06-07

Figur 1: Vårdkonsumtion 2008-2019 per vårdnivå

Figur 2: Vårdkonsumtion 2008-2019 per ålder

Figur 3: Primärvårdsbesök 2008-2019 per Hälso- och sjukvårdsnämnder

Figur 4: Slutenvård 2008-2019 per Hälso- och sjukvårdsnämnder

Sammanställning av vårdkonsumtion år 2019 per HSN

I tabellen nedan visas andel av befolkningen som besökt vård eller slutenvårdats år 2019 grupperat på Västra Götaland och de fem hälso- och sjukvårdsnämndområdena. De ljusblå värdena i nedanstående tabell visar värden som ligger signifikant under Västra Götaland (<0,05) och de mörkblå visar på motsvarande sätt värden som ligger signifikant över.

I tabellen visas även antal besök respektive vårdtillfällen per invånare fördelat på Västra Götaland och de fem hälso- och sjukvårdsnämndområdena. Här görs inga statistiska tester.