Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Regionens sjukhus ligger mycket bra till vid en internationell jämförelse. Vid en nationell jämförelse finns förbättringspotential för att komma i nivå med de bästa sjukhusen i landet.

Andelen induktioner har ökat mellan 2002-2013 och ökningen har bidragit till fler kejsarsnitt under perioden. Induktioner leder även till längre tid på förlossning, samt längre vårdtider totalt. Det är därför viktigt att se över processen kring induktioner, framförallt rutiner för beslut om inducerad förlossningsstart.

Andelen akuta kejsarsnitt har ökat något under perioden 2002-2013. Andelen planerade kejsarsnitt har varit konstant. Om man gör ett liknande förbättringsarbete som gjorts i Linköping som har landets lägsta kejsarsnittsfrekvens, finns förutsättningar för en sänkt kejsarsnittsfrekvens i regionen.

 

Frekvensen perinealbristningar har varit relativt stabil men ligger över de nivåer som kliniker i Norge och Finland rapporterat. Även här finns en tydlig förbättringspotential.

Andel mödrar med blödning >1000 ml har ökat under perioden.

Eftersom övervikt och fetma är ett ökande folkhälsoproblem bör man förbättra registreringen av mödrars vikt och längd på mödravårdscentralen. Ett aktivt arbete för att minska andelen mödrar med övervikt och fetma bör stimuleras.


Skriven av
Publicerad 2015-01-10 Uppdaterad 2015-01-10

Fördjupningsrapporten belyser förlossningsvården vid Västra Götalandsregionens sjukhus 2002-2013 med fokus på fullgångna förstföderskor med barnet i huvudändläge som är en nyckelgrupp för förlossningsvården. En okomplicerad förlossning ger bra förutsättningar för kommande graviditeter.

Rapporten är deskriptiv, med ambition att hitta och försöka förklara inomregionala skillnader. Tanken är att rapporten kan vara en stimulans för fortsatt förbättringsarbete.

Publiceringsdatum: Januari 2015

Författare Ulf Angerås, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Anna Kjellström, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Lars Ladfors, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kontaktperson: Anna.Kjellstrom@vgregion.se

Länk till rapporten: Förlossningar i VGR 2002-2013 Fördjupningsanalys.pdf