Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Koncernavdelning data och analys har uppdrag att utgöra analysstöd i omställningen av hälso- och sjukvården. Avdelningen arbetar på uppdrag av de fyra delprojekten. Läs mer om omställningen på projektets hemsida: Omställningen av hälso- och sjukvården

På denna sida publiceras de rapporter som data och analys har tagit fram i arbetet.

Avdelningen har även i uppdrag att definiera uppföljningsindikatorer för att värdera om utveckling sker i riktning mot de mål som angivits för omställningsarbetet. En rapport med indikatorer och baslinjemätning publicerades i höst 2018, uppföljning publicerades våren 2019 och våren 2020, se nedan.


Publicerad 2020-06-22 Uppdaterad 2020-06-22

Indikatorer för omställningen

Koncernavdelning data och analys har uppdraget att definiera uppföljningsindikatorer inom omställningen av hälso- och sjukvården som kan användas för att värdera om utveckling sker i riktning mot de mål som angivits för omställningsarbetet. I uppdraget ingår att göra en nulägesbeskrivning baserad på dessa indikatorer vilka redovisas i denna rapport, samt redovisa utfall för dem med lämpliga tidsintervall under projektperioden. Vi redovisar önskvärd riktning för varje indikator, men en övergripande målsättning är att inomregionala skillnader ska minska. Urvalet av indikatorer baseras på befintliga datakällor.

Rapporten fastställdes av hälso- och sjukvårdsstyrelsen 180830, med uppdraget att löpande uppdatera och utveckla rapporten samt återkomma med en plan för återrapportering. Återrraportering sker årligen.

Länk till rapport med förslag på indikatorer och baslinjemätning: Indikatorrapport omställningen 180820.pdf

Länk till indikatorraport omställningen våren 2019: Indikatorrapport_20190611.pdf

Länk till indikatorrapport omställningen våren 2020: Indikatorrapport omställningen 2020 200617.pdf