Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Västra Götalandsregionen är en av de regioner som använder mest lugnande medel i landet. En handlingsplan för att minska användningen av bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel har implementerats och ser ut att ha fått effekt. 

Även förskrivningen av sömnläkemedel är fortsatt hög i regionen jämfört med riksgenomsnittet. Andelen zopiklon, som är det rekommenderade förstahandsvalet bland sömnläkemedel ökar dock, vilket är positivt.

Västra Götalandsregionen följer med riktade analyser upp användningen av opioider, men det finns i nuläget inte någon regional indikator för att beskriva området.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan).


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2020-06-05

Källa: Digitalis, regionala data över uthämtade receptläkemedel på apotek

Vilka år avses: Tidsserie, 2011-2019

Täljare: Antal individer i åldern 20-79 år som hämtat ut mer än 0,5 definierade dygnsdoser (DDD) sömn- och lugnande medel (ATC-kod: N05BA, N05CD och N05CF) per dag.

Nämnare: Antal folkbokförda invånare.

Vad visar indikatorn: Andelen individer i åldern 20–79 år som hämtat ut mer än 0,5 definierade dygnsdoser (DDD) av sömn- och lugnande läkemedel (ATC-kod: N05BA, N05CD och N05CF) per dag. Sedan tidigare pågår ett arbete för att minska användningen av bensodiazepiner och bensodiazepinliknande läkemedel i regionen.

Målnivå: Så lågt som möjligt.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Regionens totala användning av sömn- och lugnande läkemedel har minskat över tid. Även andelen invånare som använder dessa medel regelbundet minskar. Västra Götalandsregionen är dock fortfarande en av de regioner som använder mest av dessa läkemedel i riket enligt data från Vården i siffror.

Skillnader inom regionen: Störst andel regelbundna användare av sömn- och lugnande medel återfinns i HSN Norra, medan HSN Östra ligger lägst. År 2019 minskade andelen regelbundna användare med 3 procent i HSN Norra och HSN Västra samt med 1 procent i HSN Södra, HSN Göteborg och HSN Östra jämfört med år 2018. Skillnaden mellan de olika nämnderna kan till viss del bero på skillnader i ålder- och diagnosfördelning. Data är ej åldersjusterade.

Könsskillnader: Det är en större andel kvinnor (39 per 1000 invånare) jämfört med män (24 per 1000 invånare) som är regelbundna användare av sömn- och lugnande medel.

Källa: Concise, försäljningsstatistik från E-hälsomyndigheten

Vilka år avses: Tidsserie, 2015-2019

Information: Enligt Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre är zopiklon det mest lämpliga sömnmedlet för äldre, p.g.a. dess relativt korta halveringstid, förutsatt att det inte finns någon bakomliggande orsak till sömnbesvären som gör att det krävs en annan behandling. Indikatorn ingår i den regionala förteckningen över kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård med regionala mål.

Täljare: Antal definierade dygnsdoser (DDD) av zopiklon (ATC-kod: N05CF01) till individer 75 år och äldre.

Nämnare: Antal DDD av samtliga sömnmedel (ATC-kod: N05C) till individer 75 år och äldre.

Vad visar indikatorn: Andelen zopiklon av den totala användingen av sömnmedel hos äldre (75 år eller äldre). 

Måltal: Önskvärt med en hög nivå.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen zopiklon av den totala användningen av sömnmedel hos äldre sjönk från 57,3 procent år 2018 till 54,7 procent år 2019. Utvecklingen har under de senaste åren varit god i den mån att "rätt" sömnläkemedel används, samt att den totala användningen av sömnmedel i regionen har minskat. Dock krävs det viss eftertanke kring det faktum att zopiklonanvändningen uttryckt i DDD ökar när förstahandsvalet istället bör vara icke-farmakologisk behandling, samtidigt som regionen har en hög användning av zopiklon jämfört med riket.

Skillnader inom regionen: De inomregionala skillnaderna är små. Högst andel zopiklon återfinns i HSN Göteborg och HSN Norra, medan HSN Östra ligger lägst i regionen. Data är ej åldersjusterade.

Könsskillnader: Den totala användningen av sömnmedel och andelen zopiklon är högre bland kvinnor jämfört med män. Skillnaden i andelen zopiklon mellan könen är liten men statistiskt säkerställd.

Sammanställning beroendeframkallande medel 2019

De ljusblå värdena i nedanstående tabell visar värden som ligger signifikant sämre än regionsgenomsnittet (<0,05) och de mörkblå visar på motsvarande sätt värden som ligger signifikant bättre. Mellanblå färg visar på att den observerade skillnaden inte är statistiskt säker.

Antal regelbundna användare av sömn- och beroendeframkallande medel anges i antal individer per 1000 invånare och andelen zopiklon av sömnmedel till äldre anges i procent (%). Åldersindelat på samma sätt som ovan. Ingen könsuppdelning.