Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Övervikt och fetma är inte sällan psykosocialt belastande för individen och på sikt finns ökad risk för sjukdomar såsom hjärt- kärlsjukdom, typ 2-diabetes och ledbesvär. Behandlingen av barn med övervikt och fetma sker vid barnmottagningar och barnkliniker, där resultatet av behandlingen följs upp i det nationella kvalitetsregistret BORIS (Barn Obesitas Register i Sverige). Behandlingsresultaten för Västra Götaland skiljer sig inte från riksgenomsnittet.   

Måttet som används för att följa upp viktnedgång är BMI SDS, ett mått som tar hänsyn till barnets vikt och längd och normala utveckling. BMI SDS ”0” är det BMI SDS som ett barn med medelvikt har, medan BMI SDS 2,3 är den ungefärliga gränsen för fetma.     

År 2018 behandlades drygt 800 barn i Västra Götaland för övervikt, fetma eller svår fetma. Andelen flickor var 47 % och genomsnittsåldern vid behandlingsstart knappt 10 år. Vid behandlingsstart hade 112 barn övervikt, 464 fetma och 245 svår fetma. I genomsnitt minskade vikten med 0,1 BMI SDS i Västra Götaland. För riket var motsvarande resultat 0,14 år 2018.

Inom Västra Götaland ses skillnader i behandlingseffekt, där vissa enheter ser ut att lyckas bättre än andra. Enkla jämförelser av behandlingsresultaten är dock svåra att göra då flera faktorer såsom kön, ålder och grad av fetma kan påverka resultaten. Resultaten för enheterna varierar därtill från år till år. 

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan).


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2020-03-06

 

Källa: BORIS Barn Obesitas Registret i Sverige

Vilka år avses: Barnen skall ha haft det senaste besöket under år 2016, 2017 respektive 2018. 

Täljare: Antal barn som påbörjat sin behandling före 12 års ålder som efter ett års behandling minskat sitt BMI SDS med ≥0,25 enheter.

Nämnare: Totalt antal barn som påbörjade behandling mot barnfetma före 12 års ålder och som deltog i ettårskontroll.

Vad visar indikatorn. Indikatorn visar hur stor andel av barn som påbörjat sin behandling före 12 års ålder som efter ett års behandling minskat sitt BMI SDS med ≥0,25 enheter. Målsättningen är att samtliga barn ska få en sänkning på 0,25 BMI SDS enheter per år eftersom denna sänkning har visat sig vara kliniskt signifikant både avseende framtida sjuklighet och skolprestationer.

Måttet som används är BMI SDS, ett mått som tar hänsyn till barnets vikt och längd och normala utveckling. BMI SDS ”0” är det BMI SDS som ett barn med medelvikt har, medan BMI SDS 2,3 är den ungefärliga gränsen för fetma.

Västra Götaland jämfört med riket. Någon egentlig jämförelse mot riket kan vi inte göra då vi ej har tillgång till data för riket.

Skillnader inom regionen. Det är en tillsynes stor variation mellan de olika enheterna inom Västra Götaland, men flera faktorer kan påverka resultatet såsom barnens kön samt vikt och ålder när de startar behandlingen. 

Könsskillnader. Någon könsskillnad i behandlingseffekt sågs ej i Västra Götaland.

Källa: BORIS Barn Obesitas Registret i Sverige

Vilka år avses: Barnen skall ha haft det senaste besöket under år 2016, 2017 respektive 2018. 

Inkluderade barn och ungdomar: Barn registrerade i BORIS vid behandlingsstart, ålder under 12 år, senaste besöket under 2016, 2017 respektive 2018. Behandlande enhet syftar på enhet vid behandlingsstart även om barnet flyttat och följts upp vid annan enhet.

Vad visar indikatorn. BMI SDS (z-score) anses vara ett bättre sätt att mäta övervikt eftersom det också tar hänsyn till kön och ålder. BMI SDS anger hur många standarddeviationer vikten avviker från det normala. BMI SDS = 0 motsvarar normalvikt medan BMI SDS 2,3 motsvarar ungefär gränsen för fetma. Referenspopulation är från International Obesity Task Force (IOTF).

Västra Götaland jämfört med riket. Någon egentlig jämförelse mot riket kan vi inte göra då vi ej har tillgång till data för riket, men för år 2018 anges i Vården i siffror att barn under 12 år med svår fetma var riksgenomsnittet i viktminskning efter ett års behandling 0,14 BMI SDS. År 2018 var den i Västra Götaland 0,1 för barn under 12 år. Analyserna är inte gjorda på exakt samma sätt, varför resultatet ska tolkas försiktigt men troligen är resultatet för Västra Götaland jämförbart med riksgenomsnittet.  

Skillnader inom regionen. I figuren visas behandlingsresultaten efter 12 månaders behandling (+/- 3 månader) som medelvärde för skillnad i BMI SDS, från behandlingsstart till senaste besök 2016, 2017 respektive 2018 där ett värde mindre än noll innebär att vikten minskat under behandlingstiden.

Det är en tillsynes stor variation mellan de olika enheterna inom Västra Götaland, men flera faktorer kan påverka resultatet såsom barnens kön samt vikt och ålder när de startar behandlingen. 

 Könsskillnader. Någon könsskillnad i behandlingseffekt sågs ej i Västra Götaland.