Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Bröstmjölk är bra för barnen och bröstmjölk kan minska risken för infektioner. WHO rekommenderar amning de första sex månaderna, men rekommendationerna om vid vilken ålder annan mat ska introduceras är under diskussion. 

Andelen barn som ammas, antingen helt eller delvis, har sjunkit något över tid bland yngre barn såväl i Västra Götaland som i riket medan andelen ammade vid 9 och 12 månaders ålder ökat. Andelen ammade barn upp till och med 4 månaders ålder är i stort sett lika i Västra Götaland och i riket medan andelen ammade vid 6 - 12 månaders ålder är något lägre i Västra Götaland.   

Amningsfrekvensen i de olika hälso- och sjukvårdsnämndsområdena i Västra Götaland varierar. Högst andel ammade barn finns i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämndsområde och lägst andel i Östra Hälso- och sjukvårdsnämndsområdet.

I Göteborgs stad är andelen ammade barn upp till och med 4 månaders ålder under hela perioden i nivå med eller högre än genomsnittet i Västra Götaland i alla stadsdelar utom Angered.

Alla barn i Sverige erbjuds kostnadsfri vaccinering mot difteri, stelkramp, polio, kikhosta, haemophilus influenzae typ B (HiB), pneumokocker, mässling, påssjuka och röda hund. Dessutom erbjuds BCG-vaccin (Bacille Calmette-Guérin) till barn som löper ökad risk att utsättas för tuberkulos.

Vaccinationstäckningen är god. Andelen barn i Västra Götaland som vid 2 års ålder fått tre vaccindoser mot difteri, stelkramp, polio, kikhosta, HiB och pneumokocker och en vaccindos mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) är i nivå med riksgenomsnittet 2012 - 2014. BCG-vaccination vid ökad tuberkulosrisk var i början av perioden något lägre i Västra Götaland men är 2014 i nivå med rikssnittet.

Vaccinationstäckningen i de olika hälso- och sjukvårdsnämndsområdena är i stort sett i nivå med riksgenomsnittet medan andelen riskbarn som får BGC-vaccination varierar. Södra och Norra HSN har under hela perioden haft hög andel BCG-vaccinerade riskbarn.

Inom Göteborgs stad är vaccinationstäckningen för de allmänna vaccinationerna likaledes hög med undantag av Västra Hisingen där andelen vaccinerade senaste året är lägre än genomsnittet i Västra Götaland. Däremot är det stor variation i frekvensen av BCG-vaccination bland barn med ökad risk för tuberkulossmitta.

Tobaksrök i hemmiljön under spädbarnstiden kan leda till att barnen oftare drabbas av luftvägsinfektioner. Andelen barn som stadigvarande bor tillsammans med någon person som röker dagligen är cirka 11 procent 2015. Det finns en inomregional variation där andelen exponerade barn ökat de senaste åren i Norra HSN medan den minskat i övriga hälso- och sjukvårdsnämndsområden. 

Inom Göteborgs stad har andelen barn som exponeras för tobaksrök i hemmiljön minskat i samtliga stadsdelar under den studerade tidsperioden men det är trots det drygt en femtedel av barnen födda 2015 i Angered
och Östra Göteborg som exponeras.

Avsnittet uppdateras med aktuella uppgifter  höst 2019.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Publicerad 2017-10-03 Uppdaterad 2020-03-06

Amning under första levnadsåret

Källa: Barnhälsovården i Västra Götaland och Socialstyrelsen.

Vilket år avses: Tidsserier. Västra Götaland och riket barn födda 2010 - 2015 (2014 saknas uppgifter för riket vid 9 och 12 månader, p.g.a kvalitetsbrister). Göteborgs stadsdelar barn födda 2012 - 2015.

Täljare: Antal barn som fått bröstmjölk enbart eller delvis.

Nämnare: Antal barn där uppgift om amning registrerats av barnavårdscentral.

Vad visar indikatorerna: Bröstmjölk är bra för barnen och kan minska risken för infektioner. WHO rekommenderar amning under barnets första sex månader, men rekommendationerna om vid vilken ålder annan mat ska introduceras är under diskussion.

Indikatorerna visar andel barn som fått enbart bröstmjölk samt vitaminer eller läkemedel (enbart ammade) och andel barn som utöver bröstmjölk också fått annan kost (delvis ammade) vid olika åldrar under första levnadsåret. Detta ger en uppfattning om amningsfrekvens totalt men också när i tid barnen introduceras för annan mat. 

I de interaktiva diagrammen visas antingen andel ammade (enbart eller delvis ammade sammanslaget), andel enbart ammade eller andel delvis ammade barn per hälso- och sjukvårdsnämndsområde samt totalt i Västra Götaland och riket (övre diagrammet) respektive per stadsdel i Göteborg (nedre diagrammet). 

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen barn som ammats helt eller delvis har under uppföljningsperioden sjunkit något bland de yngre barnen såväl i Västra Götaland som i riket medan andelen som ammats vid 9 och 12 månaders ålder ökat. Andelen ammade vid 1 veckas ålder har i Västra Götaland sjunkit från 96 % bland barn födda 2010 till 95 % bland barn födda 2015. I riket har andelen ammade vid 1 vecka sjunkit från knappt 97 % 2010 till  95 % 2015. Motsvarande sänkning noteras även för amning vid 2 månaders ålder, från 86 % 2010 till knappt 85 % 2015 i Västra Götaland och från 87 % 2010 till knappt 85 % 2015 i riket.

Andelen helt eller delvis ammade barn vid 1 veckas ålder har under hela tidsperioden varit i stort sett lika i Västra Götaland och riket. Andelen ammade vid 2 och 4 månader var något lägre i Västra Götaland bland barn födda 2010-2013 men är i nivå med riket bland barn födda 2014-2015. Vid 6 - 12 månaders ålder har under hela tidsperioden andelen ammade varit någon procentenhet lägre i Västra Götaland jämfört med riket.

Andelen enbart ammade barn har under uppföljningsperioden minskat vid 1 veckas och 2 månaders ålder men ökat vid 4 och 6 månaders ålder både i Västra Götaland och i riket. Under hela tidsperioden har andelen enbart ammade i Västra Götaland varit i nivå med genomsnittet i riket vid 1 veckas ålder medan andelen vid 2 månader legat 1 - 2 procentenheter lägre i Västra Götaland. Vid 4 och 6 månader har  andelen enbart ammade varit 5 - 7 procentenheter lägre i Västra Götaland jämfört med riket under hela tidsperioden.

Skillnader inom regionen: Andelen ammade, enbart eller delvis sammanslaget, bland barn födda 2015 varierade vid 1 veckas ålder från 93 % i Norra HSN till 96 % i Göteborg HSN och vid 4 månader från 68 % (Östra HSN) till 77 % i Göteborg HSN. 

Andelen enbart ammade bland barn födda 2015 varierade vid 1 veckas ålder från 73 % i Norra HSN till 81 % i Västra HSN och vid 4 månaders ålder från knappt 44 % i Göteborg HSN till 49 % i Västra och Södra HSN. Västra HSN har högst andel enbart ammade upp till och med 4 månaders ålder.

Under hela uppföljningsperioden har det vid 2 – 6 månaders ålder varit högst andel ammade, enbart eller delvis sammantaget, i Göteborg HSN. Största delen av uppföljningsperioden har andelen ammade, oavsett ålder, varit lägst i Östra HSN.

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med Västra Götaland: Jämförelsen avser barn födda 2012 - 2015. I alla stadsdelar har andelen ammade (enbart eller delvis) barn vid 1 vecka och 2 månaders ålder varit i nivå med eller högre än genomsnittet i Västra Götaland. Vid 4 månaders ålder har andelen ammade varit lägre än genomsnittet för Västra Götaland i Angered bland barn födda 2012 - 2014 och vid 6 månaders ålder har andelen ammade varit lägre än genomsnittet under ett par år. I Norra Hisingen var andelen ammade vid 6 månaders ålder 5 procentenheter lägre bland barn födda 2015 jämfört med barn födda 2014 och även lägre än genomsnittet i Västra Götaland 2015. Övriga stadsdelar har varit i nivå med eller högre än regiongenomsnittet under hela perioden.

Andelen helt ammade barn, upp till och med 6 månaders ålder, har under hela perioden varit under genomsnittet för Västra Götaland i Angered. Östra Göteborg har under största delen av perioden haft en relativt låg andel barn som ammats helt upp till och med 4 månaders ålder.

Vaccinationer enligt barnhälsovårdens vaccinationsprogram vid två års ålder

Källa: Barnhälsovården i Västra Götaland och Socialstyrelsen.

Vilket år avses: Tidsserier. Västra Götaland barn födda 2009 - 2014 och riket barn födda 2009 - 2013 (värden saknas för Stockholms län 2012, Dalarnas län 2013). Göteborgs stadsdelar, barn födda 2011 - 2014.

 Täljare: Antal barn som vid 2 års ålder vaccinerats med respektive vaccin. 

Nämnare: Antal barn inskrivna vid barnavårdscentral.

Vad visar indikatorerna: Alla barn i Sverige erbjuds kostnadsfri vaccinering mot allvarliga sjukdomar. Indikatorerna visar andel barn som vid 2 års ålder vaccinerats enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Dessutom visas andel barn som fått BCG-vaccin (Bacille Calmette-Guérin) vid ökad risk att utsättas för tuberkulossmitta.

I de interaktiva diagrammen kan man välja att per hälso- och sjukvårdsnämnd samt totalt i Västra Götaland och riket (övre diagrammet) respektive per stadsdel i Göteborg (nedre diagrammet) se andel barn som fått tre injektioner av vaccin mot difteri, stelkramp, polio, kikhosta och haemophilus influenzae typ B (HiB) respektive pneumokocker, andel barn som fått en injektion av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) eller andel barn som fått BCG-vaccination vid ökad risk för tuberkulos.

Västra Götaland jämfört med riket: Rikets värden för barn födda 2014 finns inte tillgängliga när detta skrivs (september 2017).

Under perioden 2009-2013 har 97 - 98 % av barnen i såväl Västra Götaland som riket fått 3 injektioner med vaccin mot difteri, stelkramp, polio, kikhosta och HiB. Bland barn födda 2014 i Västra Götaland var 97 % vaccinerade.

I riket och även i Västra Götaland har andelen som fått pneumokockvaccin och MPR-vaccin legat  runt 96 -97 % under perioden 2009-2013. Nittiosex procent av barnen födda 2014 i Västra Götaland var vaccinerade.

 I riket har under perioden 2009-2013 90 - 92 % av barnen BCG-vaccinerats vid ökad risk att smittas av tuberkulos. I Västra Götaland vaccinerades 87 % av barnen födda 2009 men därefter har andelen vaccinerade ökat något och drygt 91 % av riskbarnen födda 2014 BCG-vaccinerades.  

Skillnader inom regionen: Andelen vaccinerade mot difteri, tetanus, polio, kikhosta och HiB har med några undantag varit i nivå med rikssnittet i samtliga HSN bland barn födda 2009-2013. I Södra HSN är andelen vaccinerade drygt 2 procentenheter lägre bland barn födda 2014 jämfört med barn födda 2013 och därmed lägre än genomsnittet i Västra Götaland. I övriga HSN är andelen vaccinerade barn födda 2014 i nivå med genomsnittet i Västra Götaland.

Andelen vaccinerade mot pneumokocker har varit något under rikssnittet tre år i Norra HSN. Övriga HSN har varit i nivå med eller över riksgenomsnittet 2009-2013. Jämfört med barn födda 2013 har andelen vaccinerade barn födda 2014 minskat med 1- 2 procentenheter i Norra HSN och Södra HSN men ökat i motsvarande grad i Västra HSN.

Andelen MPR-vaccinerade har under perioden 2009-2013 varit i nivå med eller över ríksgenomsnittet i alla HSN med undantag för barn födda 2012 i Norra HSN. Vaccinationstäckningen för barn födda 2014 är i stort sett oförändrad jämfört med barn födda 2013 med undantag för Södra HSN där andelen är drygt en procentenhet lägre bland barn födda 2014.

BCG-vaccination av barn med ökad risk att utsättas för tuberkulossmitta varierar inom regionen och mellan åren. Södra och Norra HSN har under hela perioden 2009-2014 haft hög andel vaccinerade även om andelen minskat senaste året framförallt i Södra HSN. Västra HSN har tidigare haft en relativt låg andel men bland barn födda 2014 är andelen i nivå med genomsnittet i Västra Götaland. I Göteborg HSN och Östra HSN har andelen BCG-vaccinerade varierat en del under åren. Bland barn födda 2014 är andelen BCG-vaccinerade lägst i Göteborg HSN (89 %) och högst i Östra HSN (97 %). 

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med Västra Götaland: Jämförelsen avser barn födda 2011 - 2014. I alla stadsdelar vaccinerades minst 98 % av barnen födda 2011 mot difteri, stelkramp, polio, kikhosta och HiB. Andelen vaccinerade barn födda 2014 är i flera stadsdelar någon procentenhet lägre jämfört med 2011 men det är bara Västra Hisingen, där andelen vaccinerade barn födda 2014 är drygt 5 procentenheter lägre jämfört med barn födda 2011, som bland barn födda 2014 har statistiskt säkerställd lägre andel vaccinerade än genomsnittet i Västra Götaland. Högst andel barn födda 2014 som vaccinerats mot difteri, stelkramp, polio, kikhosta och HiB finns i Norra Hisingen, Västra Göteborg och Örgryte-Härlanda som alla har strax under 99 % vaccinerade barn.   

I tre stadsdelar har andelen vaccinerade mot pneumokocker sjunkit med 2 - 5 procentenheter bland barn födda 2014 jämfört med barn födda 2011, men det är endast Västra Hisingen som bland barn födda 2014 har statistiskt säkerställd lägre andel vaccinerade jämfört med genomsnittet i Västra Götaland. Västra Göteborg har högst andel pneumokockvaccinerade barn födda 2014 (98,6 %).

Andelen MPR-vaccinerade varierar något inom Göteborg. Norra Hisingen har under perioden 2011-2013 haft högre andel vaccinerade än genomsnittet i Västra Götaland för att under 2014 vara i nivå med genomsnittet. Angered, Centrum, Västra Hisingen och Östra Göteborg har samtliga under ett eller två år haft lägre andel vaccinerade jämfört med Västra Götaland. Övriga stadsdelar har under hela perioden varit i nivå med eller över genomsnittet i Västra Götaland. Bland barn födda 2014 varierade andelen vaccinerade från 93,0 % i Västra Hisingen till 98,4 % i Örgryte-Härlanda.

BCG-vaccinationen varierar inom Göteborg under hela perioden. Bland riskbarn födda 2011 vaccinerades mellan 82 % (Centrum och 97 % Norra Hisingen). Motsvarande värden för barn födda 2014 var 81 % (Majorna-Linné) och 95 % (Västra Göteborg).

Rökning i barnets hemmiljö under spädbarnstiden

Källa: Barnhälsovården i Västra Götaland och Socialstyrelsen.

Vilket år avses: Tidsserier. Västra Götaland barn födda 2010 - 2015 och riket barn födda 2010 - 2014 (ofullständig rapportering från Värmland 2013-2014 och Stockholms läns landsting 2013). Göteborgs stadsdelar, barn födda 2012 - 2015.

Täljare: Antal barn som exponerats för tobaksrök i hemmiljön.

Nämnare: Antal barn där uppgift om rökning i hemmiljö registrerats av barnavårdscentral.

Vad visar indikatorn: Tobaksrök i spädbarnets hemmiljö kan leda till att barnen oftare drabbas av luftvägsinfektioner. Indikatorn visar andel barn som vid 0-4 veckors ålder respektive vid 8 månaders ålder stadigvarande bor tillsammans med någon person som röker minst en gång dagligen.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen barn, såväl i Västra Götaland som i riket, som exponeras för tobaksrök vid 0-4 veckor har minskat från knappt 13 % bland barn födda 2010 till drygt 11 % bland barn födda 2014. Motsvarande minskning ses även vid 8 månaders ålder.

Västra Götaland är i stort sett i nivå med genomsnittet i riket bland barn födda 2010 - 2014.

Skillnader inom regionen: Andelen barn i Norra HSN som exponeras för tobaksrök i hemmet vid 0-4 veckors ålder har ökat från 14,0 % bland barn födda 2010 till 16,6 % bland barn födda 2015. Även vid 8 månaders ålder ses en ökning i Norra HSN om än inte lika stor. I övriga hälso- och sjukvårdsnämndsområden har andelen barn som exponeras för tobaksrök minskat under tidsperioden.

Andelen barn som exponeras för tobaksrök vid 0-4 veckors ålder i Norra HSN har varit högre än genomsnittet i Västra Götaland under de senaste 3 åren och vid 8 månaders ålder har andelen varit högre under hela tidsperioden. I Södra HSN och Östra HSN har andelen exponerade barn, framförallt vid  0-4 veckors ålder, varit högre än genomsnittet under vissa år. I Västra HSN har andelen exponerade barn, både vid 0-4 veckors och 8 månaders ålder, varit lägre än genomsnittet i Västra Götaland.

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med Västra Götaland: Det finns en stor variation inom Göteborg i andelen barn som exponeras för tobaksrök i hemmiljö. Även om andelen barn som exponeras minskat i samtliga stadsdelar under tidsperioden är det drygt en femtedel av barnen födda 2015 i Angered och Östra Göteborg som exponeras för tobaksrök. I dessa stadsdelar har andelen varit mycket över genomsnittet i Västra Götaland under hela tidsperioden.

Lägst andel exponerade barn finns i Centrum, Majorna-Linné, Västra Göteborg och Örgryte-Härlanda där andelen under hela perioden varit lägre än genomsnittet i Västra Götaland.

Sammanställning av vaccinationer för barn födda 2013 - jämförelse med riksgenomsnittet