Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Med begreppet hjärntumör avses primära hjärntumörer, det vill säga tumörer som har sitt ursprung i hjärnvävnaden. Metastaser till hjärnan från cancer i andra organ omfattas alltså inte.

Det finns många olika sorters hjärntumörer, vilka skiljer sig åt både till växtsätt och prognos. Tumörens läge i hjärnan är avgörande för vilka symtom tumören ger upphov till och har också ofta stor betydelse för vilken behandling som är lämplig.

Årets rapport baserar sig på statistik från Informationsnätverket för cancersjukvårds kvalitetsregistersystem för standardiserade vårdförlopp, SVF-INCA. I rapporten redovisas ledtider för gruppen primära högmaligna hjärntumörer. Dessa är de mest snabbväxande hjärntumörerna som också generellt kräver mest skyndsam utredning och behandling.

Indikatorn nedan visar:

Andel patienter med misstänkt högmalign hjärntumör som opererats senast 14 dagar efter magnetkameraundersökning (även kallad magnetröntgen, MR).

Ingen täckningsgradberäkning eftersom indikatorn hämtas från SVF-INCA

 


Publicerad 2021-01-08 Uppdaterad 2021-01-08

Andel patienter med misstänkt högmalign hjärntumör som opererats senast 14 dagar efter magnetkameraundersökning.

Källa: SVF-INCA registret.

Vilka år avses: Diagnosår 2018–2019

Vad visar indikatorn: Andel patienter med, enligt MR, misstänkt högmalign hjärntumör som opererats senast 14 dagar efter MR-undersökningen.

Täljare: Antal patienter med misstänkt primär högmalign hjärntumör i SVF-INCA (ICD-10 kod C71, med ”Högmalign” valt i SVF-INCA i variabeln: ”Misstänkt malignitetsgrad enligt CT/MR”) enligt MR under vald tidsperiod för datauttag, som opererats senast 14 dagar efter MR-undersökningen. 

Nämnare: Antal patienter med misstänkt primär högmalign hjärntumör i SVF-INCA (ICD-10 kod C71, med ”Högmalign” valt i SVF-INCA i variabeln: ”Misstänkt malignitetsgrad enligt CT/MR”) enligt MR, som opererats.

Målnivå: ≥ 80 procent

Skillnader inom regionen: I Västra Götaland opereras knappt 40 procent av patienterna med misstänkt malign hjärntumör inom 14 dagar efter att en MR-undersökning har utförts. Antalet fall i Västra Götaland är för få för att upptäcka statiska skillnader inom regionen.

Könsskillnader: Inga statistiskt signifikanta skillnader ses mellan könen.