Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Antalet fall av huvud- och halscancer ökar. Under 2019 fick cirka 1 600 personer diagnosen i Sverige. Den genomsnittliga åldern vid diagnos är 65 år. Huvud-halscancer är vanligare bland män än bland kvinnor, men fördelningen varierar beroende på var tumören är lokaliserad.

Huvud- och halscancer är ett samlingsbegrepp för tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör. Varje diagnosgrupp är i sin tur indelade i undergrupper som skiljer sig åt både vad gäller tillväxt, risk för spridning, prognos och behandling. De tre vanligaste grupperna är cancer i munhåla, mellansvalg och struphuvud. Tumör i mellansvalget, det vill säga tumör i halsmandlar och tungbas är den diagnosgrupp som ökar snabbast.

Huvud- och halscancer kan behandlas med kirurgi, strålning eller cellgifter (cytostatika). Patienter med tumör som upptäcks tidigt behandlas oftast med operation eller strålbehandling medan patienter med en cancer i ett mer avancerat skede oftast får en kombinationsbehandling. Det är ganska vanligt med bestående problem efter avslutad behandling, framför allt efter en kombinationsbehandling, som exempelvis problem med att svälja och muntorrhet.

Indikatorerna nedan för 2019 visar bland annat:

  • Andel patienter där behandlingsbeslut fattats inom högst 18 dagar efter första besök vid öron-näsa-hals-klinik är cirka 34 procent inom Västra Götaland (målnivå ≥ 80 procent).
  • Andel patienter som påbörjat strålbehandling inom 20 dagar efter den multidisciplinära tumörronden då de fick besked om rekommenderad behandling (målnivå ≥ 80 procent).
  • Den relativa femårsöverlevnaden (2013–2017) var nästan 71 procent (målnivå 70 procent) inom Västra Götaland.

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen är 100 procent. Diagnosår 2019.


Andel patienter där behandlingsbeslut fattats senast 18 dagar efter första besök

Vilka år avses: År för behandlingsbeslut 2014–2019

Vad visar indikatorn: Andel patienter med diagnosticerad cancer i huvud-halsregionen där behandlingsbeslut fattats senast 18 dagar efter första besök vid öron-näsa-hals-klinik.

Täljare: Antal patienter med diagnosticerad cancer i huvud-halsregionen (ICD-10 kod C00- C14, C30-C32 samt C77.0) där datum för behandlingsbeslut är senast 18 dagar efter datum för första kontakt med utredande ÖNH-klinik.

Nämnare: Totalt antal patienter med diagnosticerad cancer i huvud-halsregionen (ICD-10 kod C00-C14, C30-C32 samt C77.0).

Målnivå: ≥ 80 procent 

Västra Götaland jämfört med riket: Inom Västra Götalandsregionen gavs 2019 en behandlingsrekommendation till 34 procent av de undersökta patienterna inom 18 dagar efter det första besöket på öron-näsa-hals-klinik. Inom riket var motsvarande siffra 44 procent.  

Skillnader inom regionen: Andelen patienter som undersöktes och fick sin behandlingsrekommendation inom 18 dagar varierade men siffrorna får tolkas med försiktighet pga. få patienter som utretts för olika typer av huvud- och halscancer.

Andel patienter med diagnosticerad cancer där strålbehandling inledes senast 20 dagar från beslut om start av strålbehandling.

Vilka år avses: Diagnosår 2014–2019

Vad visar indikatorn: Andel patienter med diagnosticerad cancer i huvud-halsregionen där elektiv strålbehandling i kurativt syfte inledes senast 20 dagar från det att det föreligger komplett medicinskt underlag för start och genomförande av strålbehandlingsprocessen.

Täljare: Antal patienter med diagnosticerad cancer i huvud-halsregionen (ICD-10 kod C00-C14, C30-C32 samt C77.0) där kurativt syftande strålbehandling inledes senast 20 dagar från det att komplett medicinskt underlag föreligger.

Nämnare: Totalt antal patienter med diagnosticerad cancer i huvud-halsregionen.

Målnivå: ≥ 80 procent

Västra Götaland jämfört med riket: Inom Västra Götalandsregionen påbörjades strålbehandlingen 2019 inom 20 dagar för 59 procent av patienterna. Inom riket var motsvarande siffra 43 procent.  

Skillnader inom regionen: Andelen patienter som påbörjade sin strålbehandling inom 20 dagar varierade. Siffrorna får tolkas med försiktighet då det är förhållandevis få patienter per sjukhus som har behandlats för olika typer av hals- och huvudcancer.

 

Fem års relativ överlevnad

Vilka år avses: 1998–2017 (femårsperioder)

Vad visar indikatorn: Relativ fem års överlevnad vid huvud- och halscancer. Avser patienter 30–89 år vid diagnos (åldersstandardiserade värden).  

Målnivå: Målnivån för den relativa fem års överlevnaden är satt till 70 procent i det Nationella vårdprogrammet för huvud-halscancer.

Västra Götaland jämfört med riket: Den relativa fem års överlevnaden för huvud- och halscancer var 71 procent i Västra Götalandsregionen den sista tidsperioden och därmed uppnåddes målet för första gången. Överlevnaden varierar mycket beroende på tumörstadie vid diagnos och beroende på var tumören är lokaliserad. Överlevnaden har förbättrats de sista tio åren. Bäst överlevnad har diagnosgruppen läppcancer och sämst överlevnad har cancer i nedre delen av svalget. Överlevnaden i Västra Götalandsregionen är jämförbar med landet i övrigt, 68 procent.

Skillnader inom regionen: Det finns inga regionala skillnader avseende överlevnad.

Könsskillnader: Det finns inga direkta skillnader avseende överlevnad som beror på kön men andelen kvinnor och män varierar beroende på var tumören är lokaliserad mellan de olika tumörlokalerna. Det är ungefär samma andel män och kvinnor som får cancer i spottkörtlarna och i munnen men männen är överrepresenterade exempelvis för cancer i mellansvalget, nedre delen av svalget, läppcancer och stämbanden. Det innebär att männen är i majoritet både för den diagnosgrupp som har bäst och sämst överlevnad.