Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Tjocktarmscancer

Tjock- och ändtarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Ändtarmscancer är benämningen på tumörer som sitter i de nedersta 15 centimetrarna av tarmen, medan tjocktarmscancer sitter högre upp.

Varje år drabbas cirka 4 300 personer av tjocktarmscancer. De flesta av dem som insjuknar, knappt 80 procent, är över 65 år och fem procent är under 50 år. Tjocktarmscancer är lika vanligt hos män som hos kvinnor.

Dagens behandlingsmetoder har ökat möjligheterna att bli botad. Symtomen visar sig ofta tidigt och de flesta har stora chanser att bli botade om de snabbt kommer i kontakt med vården.

Den vanligaste behandlingen är att operera bort tumören genom ett snitt i magen. Det kan också behövas kompletterande behandling med cellhämmande läkemedel, cytostatika.

Sedan maj 2016 utreds misstänkt tjocktarmscancer enligt ett standardiserat vårdförlopp, som syftar till att snabba på utredningen och minska tiden mellan diagnos och behandling samt att göra vården mer jämlik och patientfokuserad över hela landet. 

Femårsöverlevnaden vid tjocktarmscancer har förbättrats under de senaste decennierna. För patienter diagnostiserade 2013 – 2017 var femårsöverlevnaden 66 procent totalt sett. Överlevnaden är stadiumberoende och patienter som diagnosticeras och behandlas innan tumören hunnit tillväxa och sprida sig har en betydligt högre överlevnad.

Indikatorerna nedan visar:

  • Andel patienter som genomgått koloskopi inom 11 dagar efter remissbeslut.
  • Andel patienter som startat behandling senast 28 dagar efter diagnosdatum.
  • Den relativa femårsöverlevnaden för tjocktarms- respektive ändtarmscancer.

Ändtarmscancer

Tjock- och ändtarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Ändtarmscancer är benämningen på tumörer som sitter i de nedersta 15 centimetrarna av tarmen, medan tjocktarmscancer sitter högre upp.

Varje år drabbas cirka 2 200 personer av ändtarmscancer. De flesta av dem som insjuknar, 70 procent, är över 65 år och omkring fem procent är under 50 år. Ändtarmscancer är något vanligare hos män än hos kvinnor.

Dagens behandlingsmetoder har ökat möjligheterna att bli botad. Symtomen visar sig ofta tidigt och de flesta har stora chanser att bli botade ifall de snabbt kommer i kontakt vården.

Den vanligaste behandlingen vid ändtarmscancer är att operera bort tumören och skarva ihop kvarvarande del av ändtarmen med tjocktarmen. Ofta ges strålbehandling före operationen och ibland även cellhämmande läkemedel, cytostatika.

I vissa fall är det nödvändigt att göra en stomioperation, som resulterar i att tarmen mynnar ut i ett hål på magen där avföringen samlas i en stomipåse. 

Sedan maj 2016 utreds misstänkt ändtarmscancer enligt ett standardiserat vårdförlopp, som syftar till att snabba på utredningen och minska tiden mellan diagnos och behandling samt att göra vården mer jämlik och patientfokuserad över hela landet. 

Femårsöverlevnaden har förbättrats under de senaste decennierna. För patienter diagnostiserade med ändtarmscancer 2013–2017 var femårsöverlevnaden 68 procent totalt sett. Överlevnaden är stadiumberoende och patienter som diagnosticeras och behandlas innan tumören hunnit tillväxa och sprida sig har en betydligt högre överlevnad.

Behandlingen av ändtarmscancer har koncentrerats till fyra av Västra Götalandsregionens sju sjukhus sedan 2015: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Norra Älvsborgs sjukhus, Skaraborgs sjukhus och Södra Älvsborgs Sjukhus.

Indikatorerna nedan visar:

  • Andel patienter som genomgått koloskopi inom 11 dagar efter remissbeslut.
  • Andel patienter som startat behandling senast 28 dagar efter diagnosdatum.
  • Den relativa femårsöverlevnaden för tjock- respektive ändtarmscancer

Täckningsgrad mot cancerregistret för diagnosår 2019, Region Väst (avser Svenska kolorektalcancerregistret, inte SVF-INCA): Tjocktarm = 99,7 procent. Ändtarm = 100 procent.


Andel patienter som genomgått koloskopi

Källa: SVF-INCA

Vilka år avses: Diagnosår 2014–2019

Vad visar indikatorn: Andel patienter med välgrundad misstanke på cancer i tjocktarm/ändtarm som genomgår koloskopi senast 11 dagar efter remissbeslut för SVF

Täljare: Antal patienter som startat utredning via SVF av misstänkt cancer i tjocktarm/ändtarm och som genomgått koloskopi senast 11 dagar efter remissbeslut för SVF.

Nämnare: Totalt antal patienter som utreds för misstänkt cancer i tjocktarm/ändtarm via SVF.

Målnivå: ≥ 80 procent

Skillnader inom regionen: Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås ligger nära målnivån på 80 procent medan regionens övriga sjukhus inte är i närheten. Endoskopin är en flaskhals i det standardiserade vårdförloppet och endoskopikapaciteten behöver ökas, särskilt i Göteborg.

Andel patienter som startat behandling senast 28 dagar efter diagnosdatum

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2014–2019

Vad visar indikatorn: Andel patienter med tjock- eller ändtarmscancer som startat behandling senast 28 dagar efter datum för diagnos.

Täljare: Antal patienter med tjock- eller ändtarmscancer (ICD-10 kod C18 - C20) som startat behandling senast 28 dagar efter diagnosdatum.

Nämnare: Totalt antal patienter med tjock- eller ändtarmscancer (ICD-10 kod C18 - C20).

Målnivå: ≥ 80 procent 

Västra Götaland jämfört med riket: I Västra Götaland får patienter med tjock-och ändtarmscancer vänta något längre på behandling än i riket som helhet. Andelen som påbörjar behandling inom 28 dagar är tre gånger större vid tjocktarmscancer än vid ändtarmscancer, 45 respektive 16 procent under 2019.

Skillnader inom regionen: Skillnaderna inom regionen är stora och förklaringen ligger både i hur sjukvården är organiserad och i hur tillgängligheten till endoskopi, strålbehandling (gäller ändtarmscancer) och operation ser ut.

Könsskillnader: Ingen könsskillnad föreligger.

Fem års relativ överlevnad vid tjocktarmscancer

Vilka år avses: 1998–2017 (femårsperioder)

 

Vad visar indikatorn: Relativ femårsöverlevnad vid tjocktarmscancer. Avser patienter 30–89 år vid diagnos (åldersstandardiserade värden). 

Målnivå: Målet för 2017 är en relativ femårsöverlevnad på 67 procent.

Västra Götaland jämfört med riket: Den relativa femårsöverlevnaden i regionen är samma som för riket och når nästan upp till målnivån på 67 procent. 

Skillnader inom regionen: Endast mycket små icke-signifikanta skillnader mellan de olika sjukhusen i regionen. 

Könsskillnader: Kvinnor har en något bättre överlevnad. Orsaken är ofullständigt känd.

Fem års relativ överlevnad vid ändtarmscancer

Vilka år avses: 1998–2017 (femårsperioder)

Vad visar indikatorn:  Relativ femårsöverlevnad vid ändtarmscancer. Avser patienter 30–89 år vid diagnos (åldersstandardiserade värden). 

Målnivå: Målet för 2017 är en relativ femårsöverlevnad på 67 procent.

 

Västra Götaland jämfört med riket: Överlevnaden i regionen är något högre än i riket som helhet och ligger över målnivån på 67 procent.

Skillnader inom regionen: Endast mycket små icke-signifikanta skillnader mellan de olika sjukhusen i regionen.

Könsskillnader: Kvinnor har en något bättre överlevnad. Orsaken är ofullständigt känd.