Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Varje år får cirka 700 kvinnor äggstockscancer (ovarialcancer) i Sverige. Antalet fall har minskat betydligt de senaste tio åren. Det beror troligen på att fler kvinnor som kommer upp i 60-årsåldern har använt p-piller, vilket ger en skyddseffekt. När man refererar till kvinnor med äggstockscancer så innefattar det oftast även kvinnor med äggledarcancer (tubarcancer) och bukhinnecancer (peritoneal cancer). Vanligtvis benämns alla dessa tre diagnoser av praktiska skäl som äggstockscancer.

Sedan 2011 har Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Västra Götalandsregionen ett regionalt ansvar för omhändertagandet av kvinnor med avancerade stadier av äggstockscancer.

De första symtomen på äggstockscancer är ofta vaga, till exempel svullen mage och diffusa magbesvär som illamående, aptitlöshet, värk, tyngdkänsla eller sura uppstötningar. Man kan också uppleva ett ökat tryck mot ändtarmen, eller att man behöver kissa ofta.

Eftersom äggstockarna ligger fritt i bukhålan kan en tumör växa sig ganska stor innan den ger kännbara symtom. Därför upptäcks sjukdomen ofta i ett sent skede. Många kan dock leva länge med cancer och med god livskvalitet. 

Sjukdomen behandlas oftast med kirurgi och efterföljande cytostatika. Andelen kvinnor i Sverige som överlever minst fem år är cirka 50 procent.

De flesta som får äggstockscancer är runt 60–70 år. Orsakerna till sjukdomen är oklara, men antalet ägglossningar har betydelse. Tillstånd som innebär att ägglossningen hämmas, till exempel graviditet, amning och användning av kombinerade p-piller, minskar risken att insjukna.

Indikatorerna nedan visar bland annat:

  • Andel patienter opererade för äggstockscancer som uppnått tumörfrihet efter primäroperation.
  • Andel patienter opererade för äggstockscancer som startat cellgiftsbehandling senast 28 dagar efter datum för primäroperation.

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen diagnosår 2019 är 98,4 procent.


Andel opererade patienter som uppnått tumörfrihet efter primäroperation

Källa: Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer, delregister äggstockscancer

Vilka år avses: Patienter som genomgått primäroperation 2014–2019

Vad visar indikatorn: Andel patienter opererade för äggstockscancer som uppnått tumörfrihet efter primäroperation.

Täljare: Antal patienter med äggstockscancer (ICD-10 kod C56) som genomgått primäroperation och är tumörfria efter operation.

Nämnare: Totalt antal patienter med äggstockscancer (ICD-10 kod C56) som genomgått primäroperation.

Målnivå: ≥ 50 procent.

Västra Götaland jämfört med riket: Västra Götalandsregionen ligger klart över 50 procent i andelen makroskopisk tumörfrihet (inget för ögat synlig tumör), vilket är målet enligt European Society Gynecological Oncology (ESGO). Man skall ta i beaktande att det gäller kvinnor som genomgår primäroperation och där andelen kvinnor med äggstockscancer av varierande grad i riket primäropereras.

Svåra fall med stor tumörbörda kan rekommenderas att starta med cytostatika och andelen primäropererade varierar över landet (42-80 procent). Västra Götalandsregionen primäropererar cirka 70 procent av fallen med avancerad äggstockscancer.

Makroskopisk tumörfrihet är en viktig prognostisk faktor och det föreligger vissa skillnader i riket, men är av god kvalitet sedan det första vårdprogrammet för äggstockscancer publicerades 2012 och en regional nivåstrukturering implementerades 2016. Det föreligger dock fortsatta skillnader i andelen kvinnor med äggstockscancer som blir primäropererade, vilket behöver belysas och uppmärksammas nationellt.

Skillnader inom regionen: Vården av äggstockscancer är regionalt nivåstrukturerad sedan 2011 i Västra Götalandsregionen och därmed föreligger inga skillnader i regionen. Fall av avancerad äggstockscancer diskuteras på gemensamma regionala MDK (Multidisciplinär konferens) och gemensamt beslut tas om operation bör ske på Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller något annat regionsjukhus.

Könsskillnader: Endast kvinnor kan få äggstockscancer.

Andel opererade patienter som startat cellgiftsbehandling efter primäroperation

 

Källa: Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer, delregister äggstockscancer

 

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2014–2019

Vad visar indikatorn: Andel patienter opererade för äggstockscancer som startat cellgiftsbehandling senast 28 dagar efter datum för primäroperation. Denna ledtid följs och är viktig för prognosen.

Diagnosen äggstockscancer fås vanligen inte förrän efter operationen då den mikroskopiska bedömningen är gjord och ställer diagnos. Detta är unikt med äggstockscancer då man med hjälp av bilddiagnostik och gynekologisk undersökning, inkluderat vaginalt ultraljud, bedömer om det föreligger välgrundad misstanke om äggstockscancer eller inte och beslutar om operation. Provtagning från äggstockarna är svårt att göra icke invasivt och om man sticker genom buken eller vagina kan det leda till spridning varför det inte primärt rekommenderas. Därför förordas primäroperation på indikationen välgrundad misstanke om äggstockscancer. 

Täljare: Antal patienter med äggstockscancer som startat cellgiftsbehandling senast 28 dagar efter datum för primäroperation.

Nämnare: Totalt antal patienter med äggstockscancer som genomgått primäroperation.

Målnivå: ≥ 80 procent inom 28 dagar.

Västra Götaland jämfört med riket: Västra Götalandsregionen har sedan 2010 intensivt arbetat med att försöka korta ledtiden, som är en prognostisk faktor. Samordningen som sker mellan regionsjukhusen (Norra Älvsborgs Länssjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, Skaraborgs Sjukhus) och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har möjliggjort identifiering av problemområden såsom exempelvis patologsvar, fax av provsvar och ordination av gynekologisk onkologisk behandlingsplan. I Västra Götalandsregionen fick knappt 50 procent sin cellgiftsbehandling inom 28 dagar vid avancerade stadier (stadium III-IV) året 2018 jämfört med knappa 40 procent i riket. Det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer byggdes om och implementerades under 2019 och statistik för året 2019 bör därför tolkas med försiktighet och hänvisas ej till.

Skillnader inom regionen: Vården av äggstockscancer är regionalt nivåstrukturerad sedan 2011 i Västra Götalandsregionen och inga direkta regionala skillnader föreligger i denna ledtid. Lokala problemområden som kan förbättras diskuteras, så att majoriteten kan få sin cellgiftsbehandling inom 28 dagar.

Könsskillnader: Endast kvinnor kan få äggstockscancer.