Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Cytogenetiska högriskfaktorer talar om att just denna myelompatienten har högre risk än andra att återfalla i sjukdomen och lägre överlevnad totalt, vilket man kunnat fastställa i studier av patienters myelomöverlevnad. Dessa faktorer kontrolleras med FISH-analys (Fluorescent in situ hybridization) vid diagnos och mäter typ och andel av typiska kromosomfel på myelomcellen.

Innan 2016 fanns det inga specifika behandlingsriktlinjer för dessa patienter i Sverige. Därför det inte heller någon etablerad rutin om att ta FISH vid diagnos.

Efter att man i det nationella vårdprogrammet för myelom 2016 och den regionala riktlinjen 2017 införde ändrade behandlingsriktlinjer för myelompatienter med cytogenetisk högrisk har vi i Västra Götalandsregionen fått ökade medel genom ordnat införande att utföra FISH vilket återspeglas i att vi nu har ökat andelen FISH-analys vid diagnos hos patienter med behandlingskrävande myelom från 31 procent av patienterna 2014 till 63 procent 2019. Målet sattes initialt till 50 procent.

Täckningsgrad mot Cancerregistret diagnosår 2019 för Västra sjukvårdsregionen är 81,9 procent och 81,6 procent för Västra Götalandsregionen.


Publicerad 2020-09-01 Uppdaterad 2020-11-16

Andel patienter med behandlingskrävande myelom, där man genomfört FISH-analys vid diagnos.

Källa: Nationellt kvalitetsregister myelom.

Vilka år avses: Diagnosår 2014–2019 

 

 

Vad visar indikatorn: Andel patienter med behandlingskrävande myelom, där man genomfört FISH-analys vid diagnos. 

Täljare: Antal patienter med behandlingskrävande myelom (ICD-10 kod C90.0) där man genomfört FISH-analys vid diagnos. 

Nämnare: Antal patienter med myelom som är behandlingskrävande.

Måltal: ≥ 50 procent.

Västra Götaland jämfört med riket:

Västra Götalandsregionen har sedan 2015 legat högre än riket i andel FiSH-analyser vid diagnos och sedan 2016 når man målet hos patienter med behandlingskrävande sjukdom. En analys nationellt av data på patienter <80 år där en större majoritet av patienterna har remissionssyftande behandling visar att de flesta regioner nu är på väg upp mot 80 procent-målet (cancercentrum.se/statistik/Myelomregistret) som sattes 2019.

Skillnader inom regionen: NU-sjukvården har konsekvent tillsammans med HSN Östra legat lägre i andelen FISH vid diagnos, vilket har påtalats vid dialogmöten. Andelen har sedan 2 år förbättrats jämfört med tidigare år, framför allt har HSN Östra nu nått målet på 50 procent men det finns problem i transportlinan från HSN Östra till Sahlgrenska för detta känsliga prov som ej kan ligga över natten i transporten. Bemannings- och nivåstrukturerings problem har funnits på hematologienheter i båda dessa HSN som möjligtvis också kan bidra.

Könsskillnader: Det finns relativt sett fler män med myelom i yngre åldrar i nationella data varför en övervikt av män med högre andel FISH borde förekomma, men det är inte synligt för alla år i sammanställningen varför man inte kan se att det finns någon strukturell könsskillnad i andel tagna FISH-prover. Antalet är så litet att slumpen antas spela en större roll.