Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Hudcancer är den vanligaste tumörsjukdomen i Sverige, drygt 60 000 fall diagnostiseras per år. Basalcellscancer är den vanligaste formen och skivepitelcancer den näst vanligaste.

I Sverige upptäcks årligen drygt 4 000 fall av maligna melanom (melanom) i huden och cirka 4 000 förstadier (in situ melanom) till sjukdomen. En liten andel av patienterna har melanom med okänd primärtumör eller melanom lokaliserade till slemhinnorna eller ögat. Varje år avlider över 500 patienter av melanom i Sverige.

Patienter med melanom handläggs initialt ofta inom öppenvården. Uppföljning vid lokaliserad sjukdom, större kirurgi liksom utredning och behandling av avancerad sjukdom sker inom specialistsjukvården, vanligtvis vid de större sjukhusen.

Tidig upptäckt och kirurgiskt borttagande av melanom är fortfarande avgörande för prognosen. Vid misstanke eller stark (välgrundad) misstanke om melanom ska utredning ske med operation för att säkerställa diagnos, teledermatoskopisk konsultation eller remiss till hudspecialist.

Den relativa femårsöverlevnaden vid malignt melanom är 93 procent i riket och 94 procent i Västra Götaland.

Information till befolkningen om melanom och förebyggande sol- och solarievanor är viktigt för att minska sjukdomsutvecklingen.

Indikatorerna nedan visar bland annat:

  • Andel patienter med hudmelanom som genomgått primär operation senast 7 dagar från första besök.
  • Andel patienter primärt opererade för hudmelanom där PAD-svar (patologisk-anatomisk diagnos) finns senast 14 dagar efter datum för operation. 
  • Relativ femårsöverlevnad vid malignt melanom.

PAD är den undersökning av den bortopererade tumörvävnaden som görs av en patolog efter operationen. PAD-svaret ger information om tumörtyp och gradering vilket är centralt för att avgöra lämplig fortsatt behandlingsstrategi.

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen är 100 procent. Diagnosår 2019.


Andel patienter som opererats senast 7 dagar från första besök.

Vilka år avses: Diagnosår 2014–2019

Vad visar indikatorn: Andel patienter med hudmelanom som genomgått primär operation senast 7 dagar från första besök.

Täljare: Antal patienter med hudmelanom (ICD-10 kod C43) som genomgått primär operation senast 7 dagar från första besök.

Nämnare: Totalt antal patienter med hudmelanom (ICD-10 kod C43) som genomgått primär operation.

Nationell målnivå: 80 procent

Västra Götaland jämfört med riket: I Västra Götaland opereras färre patienter inom 7 dagar, 39 procent jämfört med riket där 47 procent opereras inom 7 dagar. 

Skillnader inom regionen: Det föreligger en stor variation inom regionen, där Uddevalla sjukhus ligger högst med 62 procent opererade inom 7 dagar. Lägst ligger Sahlgrenska Universitetssjukhuset med 10 procent. Övriga sjukhus ligger mellan 25 och 35 procent opererade inom 7 dagar. 

Könsskillnader: Hudmelanom är ungefär lika vanligt hos män och kvinnor. Hudmelanom hos män upptäcks ofta i senare stadium.

Andel opererade patienter där PAD-svar finns senast 14 dagar efter operationsdatum

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2014–2019

Vad visar indikatorn: Andel patienter primärt opererade för hudmelanom där PAD-svar finns senast 14 dagar efter datum för operation.

Täljare: Antal patienter med hudmelanom (ICD-10 kod C43) som genomgått primär operation där datum för PAD-svar finns senast 14 dagar efter datum för operation.

Nämnare: Totalt antal patienter med hudmelanom (ICD-10 kod C43) som genomgått primär operation.

Nationell målnivå:80 procent

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen patienter där PAD-svar föreligger 14 dagar postoperativt ligger lägre i Västra Götalandsregionen (46 procent) jämfört med landet i övrigt (54 procent). 

Skillnader inom regionen: Det är stor variation inom regionen. Variationen ligger mellan 36 och 70 procent PAD-svar klara senast 14 dagar efter operation. Högst andel klara PAD-svar inom 14 dagar har Södra Älvsborgs sjukhus och Skaraborgs sjukhus.

Könsskillnader: Hudmelanom är ungefär lika vanligt hos män och kvinnor. Hudmelanom hos män upptäcks ofta i senare stadium.

Fem års relativ överlevnad

Vilka år avses: 1998–2017 (femårsperioder)

 

Vad visar indikatorn:  Den relativa femårsöverlevnaden vid hudmelanom.

Mått: Relativ femårsöverlevnad vid malignt hudmelanom. Avser patienter 30–89 år vid diagnos. Åldersstandardiserade värden.

Nationell målnivå: Saknas.

Västra Götaland jämfört med riket: Den relativa femårsöverlevnaden är 94 procent i Västra Götalandsregionen och 93 procent i riket. När det kommer till överlevnad är tidig upptäckt viktig. Dermatoskopiremisser via telemedicin förbättrar logistiken och bidrar till tidigare upptäckt.

Skillnader inom regionen: Data saknas.

Könsskillnader: Kvinnor har en högre överlevnad än män då kvinnors hudmelanom upptäcks i tidigare stadium.