Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Livmoderkroppscancer, som också kallas endometriecancer eller corpuscancer är den vanligaste gynekologiska tumörformen i Sverige med ungefär 1400 fall årligen. Den utgår från livmoderkroppens slemhinna. Det är en cancerform med förhållandevis god prognos då den vanligtvis upptäcks innan den är spridd, eftersom den ger tidiga symtom i form av blödningar hos kvinnor som passerat klimakteriet. Livmoderkroppscancer drabbar till stor del äldre kvinnor med många samtidiga sjukdomar. All behandling behöver därför utgå ifrån vad patienten bedöms klara av. Fetma är en stark riskfaktor och kan orsaka livmoderkroppscancer även hos yngre kvinnor.

Primärbehandling vid endometriecancer är nästan uteslutande kirurgi. Den bör utföras av van gynekologisk tumörkirurg. Ingreppet bör i första hand utföras laparoskopiskt och innefatta  borttagning av livmodern, båda äggstockar och äggledare samt bedömning av lymfkörtlar i buken.

De flesta patienter med livmoderkroppscancer är färdigbehandlade efter kirurgin, men patienter med spridd sjukdom och/eller högriskhistologi erbjuds postoperativ behandling som vanligtvis består av cytostatika och vid lymfkörtelspridning tillägg av strålbehandling.

Täckningsgrad mot Cancerregistret diagnosår 2019 för Västra sjukvårsregionen är 99,2 procent och 99,1 procent för Västra Götalandsregionen.  

 

 

 


Publicerad 2020-09-01 Uppdaterad 2020-10-05

Andel patienter med livmoderkroppscancer som opereras med minimal invasiv teknik.

Källa: INCA. 

Vilka år avses: diagnosår 2014–2019

Vad visar indikator: Andel patienter med livmoderkroppscancer som opereras med minimal-invasiv teknik d.v.s. laparoskopisk kirurgi eller vaginal kirurgi enbart eller kombinerad vaginal och laparoskopisk kirurgi eller robot-assisterad laparoskopisk kirurgi. 

Täljare: Antal patienter med livmoderkroppscancer (ICD-10 kod C54) som genomgick kurativt syftande primäroperation med minimal-invasiv teknik. 

Nämnare: Totalt antal patienter med livmoderkroppscancer (ICD-10 kod C54) som genomgått primäroperation. 

Måltal: ≥ 70 procent. 

Västra Götaland jämfört med riket: Den rekommenderade laparoskopiska tekniken användes i samma utsträckning i Västra Götalandsregionen som i landet som helhet och ligger på ungefär 70 procent.

Skillnader inom regionen: Antalet kvinnor som insjuknar i livmoderkroppscancer ligger stabilt i regionen kring 300 fall om året. Det är mycket viktigt att det på samtliga sjukhus sker en kompetensutveckling inom läkarkåren så att kompetensen inom gynekologisk tumörkirurgi ökar. Den rekommenderade laparoskopiska tekniken användes i mycket stor utsträckning på alla sjukhus i regionen och antalet operationer med en minimal-invasiv teknik ökar snabbt på samtliga kliniker. Minskat operationsutrymme har dock orsakat stora problem för ledtider men även för kompetensutveckling.