Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

I Sverige får cirka 1 200 personer njurcancer varje år, vilket innebär att det är den tionde vanligaste cancerformen. Sjukdomen är vanligare hos män än hos kvinnor. 

Ungefär 15 procent av patienterna har spridd njurcancer vid diagnos, så kallade metastaser. Ytterligare ungefär 20 procent av patienterna diagnosticeras med metastaser vid uppföljning. Medianåldern vid diagnos av njurcancer är 68 år. 

Trettiofem procent av patienterna med njurcancer har symtom, till exempel blod i urinen. Resten av all njurcancer upptäcks som bifynd vid utredning av andra åkommor.

På senare år har utvecklingen av medicinsk behandling med så kallad målriktad behandling och även immunterapi avsevärt förbättrat överlevnaden för patienter med metastaser.

Sedan april 2017 görs utredning och undersökningar enligt ett standardiserat vårdförlopp som är ett sätt att organisera utredningen så att den går så snabbt som möjligt. Syftet är också att ge en mer jämlik och patientfokuserad vård över hela landet.

I Västra Götaland opererades under 2019, 139 patienter med njurcancer. Operationerna utfördes vid Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Uddevalla, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås, Skaraborgs Sjukhus (SkaS) i Skövde och vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU-Sahlgrenska) i Göteborg.

Indikatorerna nedan visar bland annat:

  • Andel patienter med njurcancer som genomgått primär operation senast 28 dagar efter utfärdande av remiss
  • Andel patienter med njurcancer som genomgått primär operation senast 14 dagar efter datum för behandlingsbeslut.
  • Den relativa femårsöverlevnaden är 72 procent för patienter utan metastaser.

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen är 100 procent. Diagnosår 2019.

 


Publicerad 2017-07-05 Uppdaterad 2020-10-23

Väntetid från utfärdande av remiss till primär operation

Vilka år avses: Diagnosår 2014–2019

 

 

Vad visar indikatorn: Andel patienter med njurcancer som genomgått primär operation senast 28 dagar efter utfärdande av remiss. 

Täljare: Antal patienter med njurcancer (ICD-10 kod C64) som genomgått primär operation senast 28 dagar efter datum för utfärdande av remiss. 

Nämnare: Totalt antal patienter med njurcancer (ICD-10 kod C64) som genomgått primär operation.

Målnivå: ≥ 80 procent

Västra Götaland jämfört med riket: I Västra Götalandsregionen får patienter med njurcancer vänta lika länge på behandling som i riket som helhet.

Skillnader inom regionen: Skillnaderna inom regionen är stora. Vid NÄL-Uddevalla opereras drygt hälften av patienterna inom 28 dagar medan SU-Sahlgrenska opererar 14 procent inom 28 dagar. Förklaringen ligger i hur tillgängligheten till operation och vårdplatser ser ut. Operationsutrymme och vårdplatser är en flaskhals i vårdförloppet och kapaciteten behöver ökas, särskilt i Göteborg.

Könsskillnader: Ingen könsskillnad föreligger

Väntetid från behandlingsbeslut till primär operation

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2014–2019

Vad visar indikatorn: Andel patienter med njurcancer som genomgått primär operation senast 14 dagar efter datum för behandlingsbeslut.

Täljare: Antal patienter med njurcancer (ICD-10 kod C64) som genomgått primär operation senast 14 dagar efter datum för behandlingsbeslut.

Nämnare: Totalt antal patienter med njurcancer (ICD-10 kod C64) som genomgått primär operation.

Målnivå: ≥ 80 procent

Västra Götaland jämfört med riket: I Västra Götalandsregionen får patienter med njurcancer vänta lika länge på behandling som i riket som helhet.

Skillnader inom regionen: Skillnaderna inom regionen är stora. Vid NÄL-Uddevalla opereras över hälften av patienterna inom 14 dagar efter behandlingsbeslut. De andra klinikerna opererar en lägre andel inom 14 dagar. Förklaringen ligger i hur tillgängligheten till operation och vårdplatser ser ut. Operationsutrymme och vårdplatser är en flaskhals i vårdförloppet och kapaciteten behöver ökas, särskilt i Göteborg.

Könsskillnader: Ingen könsskillnad föreligger.

Fem års relativ överlevnad

Vilka år avses: 1998–2017 (femårsperioder)

 

Vad visar indikatorn: Överlevnad är det viktigaste måttet för bedömning av sjukdomsförloppet hos den enskilda patienten och ett viktigt mått på resultat av behandling och vid jämförelse av utfall mellan regioner och enskilda kliniker. Överlevnad skulle kunna spegla kvalitet på omhändertagande, utredning och terapival men är också relaterad till befolkningens ålder och samtidig sjuklighet.

För de senaste analyserade grupperna 2013–2017 var den relativa femårsöverlevnaden i Västra Götaland 72 procent. Vid njurcancerdiagnos kan återfall dock ske sent och överlevnad kan trots återfall vara relativt lång. Överlevnad efter fem år beskriver därför inte fullständigt prognosen för alla njurcancerpatienter.

Utfallet vid njurcancervård har tydligt förbättrats under det senaste decenniet och den relativa femårsöverlevnaden är nu 72 procent jämfört med 45 procent 1998–2002. Orsaken är sannolikt både tidig diagnostik då majoriteten av fallen numera upptäcks som bifynd vid utredning av andra åkommor. Dessutom har utvecklingen av medicinsk behandling med så kallad målriktad behandling avsevärt förbättrat överlevnaden för patienter med metastaser på senare år.

Mått: Relativ femårsöverlevnad vid njurcancer. Avser patienter 30–89 år vid diagnos (åldersstandardiserade värden).

Målnivå: Ingen målnivå. 

Västra Götaland jämfört med riket: Det finns ingen signifikant skillnad regionen jämfört med riket avseende överlevnad.

Skillnader inom regionen: Inom regionen finns mindre skillnader i överlevnad som i huvudsak förklaras av skillnader avseende tumörstorlek och samsjuklighet hos patient.

Könsskillnader: Det finns inga skillnader i överlevnad mellan kvinnor och män.