Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

I Sverige diagnostiseras drygt 10 000 män varje år med prostatacancer. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män – cirka hälften är över 70 år och sjukdomen är mycket ovanlig före 50 års ålder.

Numera upptäcks prostatacancer vanligen i ett tidigt, botbart skede, efter att mannen lämnar ett PSA-prov (ett blodprov). Behandling av tidigt upptäckt prostatacancer minskar dödligheten i sjukdomen, men PSA-prov leder också till att många män behandlas i onödan för en liten cancer som inte skulle ha gjort dem sjuka. Denna överdiagnostik och överbehandling minskar männens livskvalitet. Magnetkamera introduceras nu som ett centralt verktyg i prostatacancerdiagnostiken för att minska överdiagnostiken, av små betydelselösa cancerhärdar i prostatan, efter PSA-provtagning.

Västra Götalandsregionen påbörjade i september 2020 ett projekt med målsättning att på sikt erbjuda organiserad prostatacancertestning till alla män i regionen mellan 50 och 74 års ålder. Syftet är dels att se till att alla män får god information om såväl möjliga fördelar som möjliga negativa följder av PSA-testning, dels att använda tillgängliga sjukvårdsresurser på ett mer effektivt sätt.

Män med tidigt upptäckt prostatacancer kan botas med antingen kirurgi eller strålbehandling, men en betydande andel behöver ingen behandling alls – åtminstone inte till att börja med. De följs istället med regelbundna kontroller så att en eventuell allvarlig cancer kan upptäckas och behandlas i ett tidigt stadium.

Behandlingsmetoderna för män med spridd, obotlig prostatacancer har förbättrats påtagligt de fem senaste åren, vilket har lett till att överlevnaden ökat. Flera nya läkemedel har introducerats. Avancerad behandling ges numera tidigare i sjukdomsförloppet för spridd prostatacancer. Tidigare insatt behandling har visats förlänga livet mer än om samma behandling påbörjas i ett senare skede.

De indikatorerna som redovisas i detalj nedan är:

  • Andel män som fått besked om prostatacancerdiagnos senast 11 dagar från utförd prostatabiopsi.
  • Andel män 75 år eller yngre med den mest beskedliga formen av prostatacancer (mycket låg risk) som påbörjar aktiv monitorering.

  • Andel patienter yngre än 81 år med nydiagnostiserad lokaliserad högrisk prostatacancer som diskuterats på multidisciplinär konferens (MDK).

Täckningsgraden för rapportering till Nationella prostatacancerregistret (NPCR) jämfört med cancerregistret var i Västra Götalandsregionen 100 procent för diagnosår 2019.


Andel män som fått besked om prostatacancerdiagnos senast 11 dagar från utförd prostatabiopsi

Vilka år avses: Diagnosår 2014–2019

 

Vad visar indikatorn: Andel patienter med prostatacancer som fått PAD-besked om cancerdiagnos senast 11 dagar efter datum för utförd prostatabiopsi.

Täljare: Antal patienter med prostatacancer (ICD-10 kod C 61) som fått PAD-besked om cancerdiagnos senast 11 dagar efter datum för utförd prostatabiopsi.

Nämnare: Totalt antal patienter med prostatacancer (ICD-10 kod C61).

Målnivå: ≥ 80 procent

Registrerad nivå för 2019 i VGR: 6 procent

Registrerad nivå för 2019 i riket: 11 procent

Västra Götaland jämfört med riket: Väntetiderna för svar på prostatabiopsi har varit långa under flera år. Varken i Västra Götalandsregionen eller i riket har andelen ökat jämfört med föregående år. Bristande resurser och rutiner inom patologi är den huvudsakliga orsaken till de dåliga resultaten. Vi ser ett starkt behov av riktade insatser för att förbättra denna för patienterna så viktiga kvalitetsindikator.

Skillnader inom regionen: Inom regionen är skillnaderna stora. Tyvärr har andelen som får sitt cancerbesked inom 11 dagar minskat generellt i regionen och varierar mellan sjukhusen i regionen, från 12 procent i Alingsås till 3 procent i Uddevalla.

Könsskillnader: Endast män kan få prostatacancer.

Andel män 75 år eller yngre med den mest beskedliga formen av prostatacancer (mycket låg risk) som påbörjar aktiv monitorering.

 Vilka år avses: Diagnosår 2014–2019

Vad visar indikatorn: Andel patienter med prostatacancer 75 år eller yngre med mycket låg risk som fått aktiv monitorering.

Täljare: Antal patienter med prostatacancer (ICD-10 kod C61) med mycket låg risk, 75 år eller yngre, som fått aktiv monitorering.

Nämnare: Totalt antal patienter med prostatacancer (ICD-10 kod C61), 75 år eller yngre, med mycket låg risk.

Målnivå: ≥ 95 procent 

Registrerad nivå för 2019 i VGR: 96,4 procent

Registrerad nivå för 2019 i riket: 94,5 procent

Västra Götaland jämfört med riket: De senaste 5 åren har andelen legat stabilt högt, både inom Västra Götalandsregionen som i resten av riket, på en nivå som sannolikt är betydligt högre än någon annanstans i världen.

Skillnader inom regionen: Variationen inom regionen är mycket liten.

Könsskillnader: Endast män kan få prostatacancer.

Andel patienter yngre än 81 år med hög risk som diskuterats på multidisciplinär konferens

Vilka år avses: Diagnosår 2014–2019

Vad visar indikatorn: Andel patienter med prostatacancer yngre än 81 år med hög risk som diskuterats på multidisciplinär konferens (MDK).

Täljare: Antal patienter med prostatacancer (ICD-10 kod C61) yngre än 81 år med hög risk som diskuterats på MDK.

Nämnare: Totalt antal patienter med prostatacancer (ICD-10 kod C61) yngre än 81 år med hög risk.

Målnivå: ≥ 80 procent

Registrerad nivå för 2019 i VGR: 81,7 procent

Registrerad nivå för 2019 i riket: 79,2 procent

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen som diskuterats vid MDK har stadigt ökat under senare år, såväl i Västra Götalandsregionen som i riket, och uppnår nu målnivån på 80 procent.

Skillnader inom regionen: Nästan alla de offentligt drivna sjukhusen uppnår målnivån 80 procent. Andelarna för de privata vårdgivarna varierar däremot mellan 0 och 60 procent, trots att de regionala medicinska riktlinjerna för prostatacancer understryker betydelsen av att handläggningen av denna patientgrupp diskuteras vid MDK.

Könsskillnader: Endast män kan få prostatacancer.