Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Urinblåsecancer är näst efter prostatacancer den vanligaste urologiska tumörformen. Cirka 3 100 fall registreras årligen med en medianålder omkring 74 år och 75 procent av de som drabbas är män. Under år 2019 har 546 nya fall registrerats per år inom Västra Götalandsregionen (inkluderat all cancer i urinvägarna). Cirka 75 procent av de nydiagnostiserade fallen har en mer ytlig tumör som inte går in i blåsans muskulatur.

Det vanligaste symtomet för cancer i urinblåsan är synligt blod i urinen. Andra mer ovanliga symtom kan vara att det svider när man kissar samt trängningar, det vill säga att det känns som om man är kissnödig fastän man precis har kissat.

Den vanligaste behandlingen mot urinblåsecancer är operation. Vid operation förs ett instrument in genom urinröret till urinblåsan där tumören tas bort genom hyvling, s.k. transuretral resektion. För en del av fallen kompletteras behandlingen med blåssköljningar, s.k. intravesikal behandling. För de som visar sig ha en muskelinvasiv sjukdom (tumör som växer in i urinblåseväggens muskelskikt) kan behandlingen innebära att hela urinblåsan behöver tas bort, eventuellt förgånget av cellgiftsbehandling eller enbart cellgiftsbehandling.

Indikatorerna nedan visar bland annat:

  • Andel patienter med blåscancer stadium T1 (tumören växer ner i kärl- och bindvävsskiktet under slemhinnan) och som fått behandling med kompletterande blåssköljningar.
  • Andel patienter med blåscancer som genomgått hyvling av tumören senast 13 dagar efter utfärdande av remiss.
  • Västra Götalandsregionen har en högre relativ femårsöverlevnad än riket i stort (70,3 procent respektive 67,5 procent), dock är skillnaden ej statistiskt signifikant.

Täckningsgraden mot Cancerregistret för Västra Götalandsregionen diagnosår 2019 är 100 procent.


Publicerad 2017-06-30 Uppdaterad 2020-10-22

Andel patienter som har fått intravesikal behandling

Vilka år avses: Diagnosår 2014–2019

Vad visar indikatorn: Andel patienter med blåscancer stadium T1 som fått intravesikal behandling. 

Täljare: Antal patienter med blåscancer (ICD-10 kod C67) stadium T1 som fått intravesikal behandling.

Nämnare: Totalt antal patienter med blåscancer (ICD-10 kod C67) stadium T1.

Målnivå: ≥ 75 procent

Västra Götaland jämfört med riket: Skillnaderna varierar över tid. Fram till år 2018 ökade användandet av intravesikal behandling, för att under 2018-2019 minska något. Det är fortfarande lång till målet.

Skillnader inom regionen: Skillnaderna inom regionen är stora. Användandet av behandlingen har på regionnivå minskat något sedan förra året

Könsskillnader: Uppgift saknas.

Andel patienter som genomgått transuretral resektion efter utfärdande av remiss

Vilka år avses: År för påbörjad behandling 2014–2019

Vad visar indikatorn: Andel patienter med blåscancer som genomgått transuretral resektion senast 13 dagar efter utfärdande av remiss.

Täljare: Antal patienter med blåscancer (ICD-10 kod C67) som genomgått transuretral resektion (TurPXDat) senast 13 dagar efter utfärdande av remiss.

Nämnare: Totalt antal patienter med blåscancer (ICD-10 kod C67) som genomgått transuretral resektion.

Målnivå: ≥ 80 procent

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen som får behandlingen inom målsatt tid i Västra Götalandsregionen är något högre jämfört med riket. Det är dock fortfarande långt till målnivån.

Skillnader inom regionen: Det är stora skillnader mellan de olika hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen. Variationen är mellan 15-45 procent, för regionen totalt 25 procent. En av orsakerna till långa ledtider som uppges, är brist på vårdplatser.

Könsskillnader: Uppgift saknas.

Fem års relativ överlevnad

Vilka år avses: 1998–2017 (femårsperioder)

Vad visar indikatorn: Relativ femårsöverlevnad vid urinblåsecancer, ålder vid diagnos 30–89 år (åldersstandardiserade värden). 

Målnivå: Saknas.

Västra Götaland jämfört med riket: Den relativa femårsöverlevnaden vid urinblåsecancer är högre i Västra Götalandsregionen än i riket i stort, dock är skillnaden ej signifikant. Västra Götalandsregionen har en relativ femårsöverlevnad på 70,3 procent och riket 67,5 procent. 

Skillnader inom regionen: Data saknas.

Könsskillnader: Vid jämförelse avseende kvinnor i Västra Götalandsregionen och i riket är överlevnaden 74,4 procent respektive 69,4 procent. Motsvarande siffra för män är 67,6 procent respektive 66,2 procent.