Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Diabetes är den näst vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och ungdomar (0–17 år). Typ 1-diabetes (insulinberoende diabetes) är den helt dominerande gruppen. I Sverige är cirka 7000 barn och ungdomar drabbade, varav drygt 1200 i Västra Götaland.

Behandlingen med insulin är livslång. För att undvika framtida komplikationer är det viktigt att bland annat blodsockernivån inte är för hög. Genom allt bättre behandlingsmetoder och uppföljningsrutiner har blodsockernivåerna successivt förbättrats. Målet är att så många barn och ungdomar som möjligt skall ha ett långtidsvärde för blodsocker (HbA1c) som är ≤ 48 mmol/mol, och att så få som möjligt skall ha värden som är över 70 mmol/mol.

För allt fler barn med typ 1-diabetes har blodsockerkontrollen förbättrats. I Västra Götaland är det större andel som har god blodsockerkontroll än i riket.

I åtgärderna för att förebygga och behandla eventuella diabeteskomplikationer ingår också att minst 80 procent av barnen från 10 års ålder skall genomgå ögonbottenfotografering respektive år eller de två föregående åren, samt att blodtryck och äggvita (albumin) i urin kontrolleras en gång årligen. VGR är signifikant bättre än riket på att ögonbottenfotografera, samt kontrollera blodtryck och albumin i urin.

 

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan).


Skriven av Karin Fröjd
Publicerad 2018-06-07 Uppdaterad 2020-03-23

Andel barn med typ 1-diabetes som når olika målvärde för blodsocker  HbA1c

Källa: SwediabKids

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2019

Täljare: Antal barn enligt nedan med HbA1c < 48, 48-57, 57-70 mmol/mol.

Nämnare: Antal barn < 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till SwediabKids.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. HbA1c speglar blodsockerkontrollen de senaste 6–8 veckorna. Hos barn och ungdomar med diabetes kontrolleras som regel HbA1c fyra gånger per år. Indikatorn avser det senast tagna värdet för respektive kalenderår, och anger andelen barn med mycket god blodsockerkontroll (HbA1c < 48 mml/mol), eller god blodsockerkontroll (HbA1c <57 mmol/mol).

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen barn med HbA1c <48 har ökat från 13,6 procent år 2012 till 44,6 procent år 2019 och andelen med HbA1c < 57 har ökat under samma period från 39,4 procent till 78,4 procent. Resultaten för Västra Götaland har de senaste åren varit några procentenheter bättre än riket och med en markant förbättring sedan 2018. Ålder och diabetesduration påverkar blodsockerkontrollen. I siffrorna för år 2019 är det cirka 20 procentenheter fler barn i åldrarna 0–9 år som når mål för mycket god blodsockerkontroll jämfört med äldre barn och tonåringar.

Skillnader inom regionen: Inom Västra Götaland finns skillnader i andelen barn som når mål för mycket god och god blodsockerkontroll. Resultaten för DSBUS, NU-Uddevalla och SÄS-Borås är signifikant bättre än riksgenomsnittet. Övriga enheter ligger i nivå med riket. Högst andel med mycket god blodsocker kontroll (HbA1c < 48 mml/mol) ses på NU-Uddevalla (57,5 procent)


Könsskillnader: År 2019 var det i riket cirka drygt en procentenhet fler pojkar än flickor med HbA1c <48 mmol/mol. I Västra Götaland är skillnaderna större, men skillnaden inte är statistiskt säker.

 

 

Andel barn med typ 1-diabetes som når målvärde för blodsocker (HbA1c < 70 mmol/mol)

Källa: SwediabKids

Vilka år avses: Tidsserie 2012 till 2019.

Täljare: Antal barn enligt nedan med HbA1c < 70 mmol/mol.

Nämnare: Antal barn < 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till SwediabKids.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. HbA1c speglar blodsockerkontrollen de senaste 6-8 veckorna. Hos barn och ungdomar med diabetes kontrolleras som regel HbA1c fyra gånger per år, där målsättningen är att de skall ha ett årsmedelvärde för HbA1c < 57 mmol/mol. Vid höga HbA1c (≥ 70 mmol/mol) ökar drastiskt risken att patienten tidigt utvecklar allvarliga komplikationer. Såväl nationellt som internationellt görs därför stora satsningar för att minska andelen patienter med HbA1c ≥ 70 mmol/mol. Indikatorn avser det senast tagna värdet för respektive kalenderår och anger andelen som når medelgod blodsockerkontroll, det vill säga andel med HbA1c < 70 mmol/mol.

Regional målnivå: Minst 85 procent bör enligt nuvarande riktlinjer ha ett HbA1c < 70 mmol/mol.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen barn med typ 1-diabetes och HbA1c <70 mmol/mol har successivt ökat såväl i riket som i Västra Götaland. 2019 når 92,5 procent i riket och 95,6 procent i Västra Götaland HbA1c <70 mmol/mol. I den yngsta åldersgruppen (0–9 år) har fler än 99 procent ett HbA1c <70 mmol/mol, men den äldre åldersgruppen ligger ca 5 procentenheter lägre.

Skillnader inom regionen: DSBUS och SÄS-Borås har ett resultat som är bättre än riket år 2019. De övriga enheterna skiljer sig inte säkert från riksgenomsnittet. Samtliga enheter i Västra Götaland har resultat som är bättre än den regionala målnivån om minst 85 procent

Könsskillnader: Det finns inga signifikanta skillnader mellan andel pojkar och andel flickor med HbA1c <70 mmol/mol.

 

Andel barn med typ 1-diabetes som kontrollerat blodtrycket senaste året

Källa: SwediabKids

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2019

Täljare: Antal barn 10-17 år som kontrollerat blodtryck respektive år.

Nämnare: Antal barn 10-17 år med typ 1-diabetes rapporterade till SwediabKids.

Vad visar indikatorn: Förhöjt blodtryck är vid diabetes en komplicerande faktor där skador på små och stora blodkärl på sikt kan leda till njurskador, synnedsättning, amputation, hjärtinfarkt och stroke. Kontroll av blodtryck, samt vid behov behandling, är därför av stor vikt för att förebygga framtida komplikationer. Indikatorn visar andelen barn med typ 1-diabetes som under respektive år genomgått mätning av blodtryck. Enligt SwediabKids rekommenderas mätning av blodtryck minst en gång per år från 10 års ålder. Målnivå är 80 procent.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I riket har 68,7 procent av barnen i åldrarna 10–17 år kontrollerat blodtrycket respektive år och 76,0 procent i Västra Götaland. Varken Västra Götaland eller riket når således rekommenderat mål om minst 80 procent.

Skillnader inom regionen: Högst andel barn 10–17 år med kontrollerat blodtrycket senaste året har NU-Uddevalla (98,8 procent), Lidköping (81,8 procent) och DSBUS (80,5 procent). Resultaten år 2019 är signifikant bättre än i riket för NU-Uddevalla och DSBUS. Vid övriga enheter i Västra Götaland var andelen ej säkert skild från riksgenomsnittet.

Könsskillnader: Inga statistiskt säkra skillnader i riket eller Västra Götaland. Jämförelsen avser åldersgruppen 10–17 år och år 2019.

Andel barn med typ 1-diabetes som genomgått ögonbottenundersökning senaste två åren

Källa: SwediabKids

Vilka år avses: Tidsserie, 2013 till 2019.

Täljare:  Unika patienter som har diabetes typ 1 och är 10 år och äldre  som gjorde ögonundersökning (dvs har ett datum på ögonundersökning) någon gång under det senaste tre åren (det specifika året och två år tillbaka).

Nämnare: Antal unika patienter som har diabetes typ 1 och är 10-17 år och som har ett besök under ett specifikt år.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes kan de små blodkärlen i ögonbotten påverkas, vilket innebär skada på näthinnan och synnedsättning. Risken för ögonbottenförändringar ökar med stigande ålder och med ökande diabetesduration. Med tidig upptäckt genom ögonbottenfotografering kan i många fall skadorna behandlas och synnedsättning begränsas eller förhindras.

Enligt vårdprogrammet skall ögonbotten undersökas vartannat år från tio års ålder. Målnivån är minst 80 procent. Enligt SwediabKids avses undersökning respektive år eller någon gång de två föregående åren.

Västra Götaland jämfört med riket: År 2019 var andelen som har ögonbottenundersökts 74,2 procent i Västra Götaland jämfört med 69,1 procent i riket. Varken Västra Götaland eller riket når således år 2019 inte målnivån om minst 80 procent undersökta. 

Skillnader inom regionen: DSBUS och SkaS når målet om minst 80 procent ögonbottenundersökta. Samtliga kliniker i Västra Götaland har dock år 2019 ett resultat som är bättre eller på samma nivå som riksgenomsnittet. 

Könsskillnader: Inga statistiskt säkra skillnader i riket eller Västra Götaland. Jämförelsen avser åldersgruppen 10-17 år och år 2019.

 

Andel patienter med typ 1-diabetes som genomgått kontroll av albumin i urin senaste 12 månaderna

Källa: SwediabKids

Vilka år avses: Tidsserie, 2017 till 2019.

Täljare: Antal barn 10-17 år som kontrollerat albumin i urin respektive år.

Nämnare: Antal barn 10-17 år med typ 1-diabetes, rapporterade till SwediabKids.

Vad visar indikatorn: Njurarna kan skadas vid diabetes, och läckage av albumin i urinen kan vara ett tecken på njurpåverkan. Kontroll av njurfunktionen genom regelbunden mätning av albumin i urin är därför viktigt för tidig upptäckt av njurpåverkan. Indikatorn visar andelen barn med typ 1-diabetes som respektive år genomgått kontroll av albumin i urin, oavsett metod. Enligt Swediabkids rekommenderas kontroll av albumin i urin minst en gång per år från 10 års ålder. Målnivå är 80 procent.

Västra Götaland jämfört med riket: I riket har 49,1 procent av barnen i åldrarna 10–17 år kontrollerat albumin i urin senaste året. I Västra Götaland var andelen klart högre (69,5 procent). Varken Västra Götaland eller riket nådde rekommenderat mål om minst 80 procent.  

Skillnader inom regionen: NU-Trollhättan (97,5 procent) nådde det rekommenderade målet. NU-Uddevalla, SkaS-Lidköping och DSBUS hade resultat som var signifikant bättre än riket, men resultaten på SkaS-Skövde och SÄS-Borås var ej säkert skilda från riket.

Könsskillnader: Inga statistiskt säkra skillnader var sig i Västra Götaland eller riket. Jämförelsen avser år 2019 och barn 10–17 år.

 

Sammanställning av resultat för senaste mätperioden