Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Fetma (obesitas) kan medföra diabetes, hjärt-kärlsjukdom och ledbesvär, samt psykosociala problem. Kirurgisk behandling kan erbjudas till patienter med kraftig övervikt där annan behandling inte varit tillräckligt framgångsrik. Målet med behandlingen är att förbättra patientens hälsotillstånd, att viktminskningen ska ge ökad livskvalitet, minskad samsjuklighet och minskad risk för förtida död. Vid Västra Götalandsregionens egna sjukhus (VGR) opereras cirka 600-700 patienter per år. Medelåldern är drygt 40 år och tre av fyra är kvinnor.


Den kirurgiska behandlingen utvärderas i denna sammanställning genom att presentera hur stor andel av de opererade patienterna som följs upp efter ett respektive två år, samt hur stor andel av patientens övervikt som försvunnit ett respektive två år efter operationen.
Andel patienter uppföljda ett år efter den kirurgiska behandlingen är god, drygt 85 procent i VGR och knappt 85 procent i riket. Däremot är andelen uppföljda efter två år klart lägre, endast drygt 48 procent av patienterna har varit på en planerad 2-årskontroll i VGR jämfört med cirka 63 procent i riket.

Uppföljningsfrekvensen för patienter opererade vid VGRs egna sjukhus är generellt något bättre än i riket vid ett år men vid två år har ett par sjukhus lägre andel uppföljda jämfört med riket.

Ungefär 80 procent av patienternas övervikt har försvunnit efter operationen. Resultaten för Västra Götaland är vid 1- och 2-årsuppföljningen något sämre än riksgenomsnittet.


Cirka 60 procent av de patienter i riket som vid tiden för operationen hade diabetesdiagnos har inte längre diabetes ett år efter obesitaskirurgin, jämfört med ca 50 procent i VGR.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2020-05-25

Kirurgisk behandling av fetma (obesitaskirurgi)

Fetma kan leda till annan sjuklighet såsom diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdom, ledbesvär och sömnapné samt medför inte sällan psykosociala problem. Gränsen för operation kan variera mellan landstingen men ofta krävs ett body mass index (BMI) på 40 kg/m2 eller mer. Vid samtidig sjukdom som beror på fetman är gränsen vanligen ett BMI om 35 kg/m2*.

Gastric bypass via ”titthålskirurgi” (laparoskopisk kirurgi) är i Sverige den vanligaste operationsmetoden. Målet med behandlingen är att förbättra patientens hälsotillstånd och att viktminskningen ska ge ökad livskvalitet, minskad samsjuklighet och minskad risk för förtida död.

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Behandlingar/Fetmaoperationer/

Utöver de personer som opererats vid regionens egna sjukhus har cirka 240 personer, folkbokförda i Västra Götaland, opererats  utanför regionen både 2017 och 2018.

I denna sammanställning redovisas för Västra Götaland enbart de patienter som är opererade vid regionens egna sjukhus. Av de opererade (2012-2018) var 3 av 4 kvinnor och medelåldern var 41 år.

 

Andel uppföljda 1 respektive 2 år efter operation

Källa: Scandinavian Obesity Surgery Registry

Vilka år avses: Tidsserier, opererade 2012 - 2018, med uppföljningsår 2013-2019

Täljare: Antal registrerade 1-års och 2-årskontroller där besök registrerats med datum eller uppgift om viktförändring.

Nämnare: Antal registrerade obesitasoperationer för respektive år.

För patienter som genomgått mer än en operation under den studerade tidsperioden används uppgifter för den senaste operationen.

Vad visar indikatorn: Uppföljning efter en obesitasoperation är viktig av flera skäl, bland annat för att förhindra blodbrist på grund av järn- eller vitamin B12-brist. Flera följdsjukdomar till fetman kan också kräva förändrad behandling och tillsyn. Ett professionellt stöd kan också behövas för den livsstilsförändring som en operation kan innebära. Indikatorn visar hur stor andel av patienterna som följts upp 1 respektive 2 år efter obesitaskirurgi och utgör således en viktig kvalitetsindikator.

Andelar för VGR baseras på sjukhusen Frölunda specialistsjukhus (opererat 2012-2014), NU-NÄL, SkaS-Skövde, SU-Sahlgrenska, SU-Östra samt SÄS-Borås.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Bland patienter opererade 2012 - 2018 är andelen som följts upp 1 år efter obesitaskirurgin 92 - 93 procent i VGR mot cirka 85 till 90 procent i riket. För patienter opererade 2018 är andelen uppföljda något lägre, vilket kan bero på eftersläpning i uppföljning eller registrering.

Andelen patienter uppföljda efter två år är generellt lägre, cirka 52 procent i VGR och 58 procent i riket. Även där är andelen lägre för de som opererades år 2017. Skillnaderna mellan VGR och riket är statistiskt säkerställda för 2017.

Skillnader inom regionen: Uppföljningsgraden efter 1 respektive 2 år är mycket god i VGR, ofta bättre än i riket. Uppföljningen är dock lägre än riksgenomsnittet år 1 vid Trollhäätan (NU-NÄL) och år 2 vid SU-Sahlgrenska och SU-Östra. Andelen opererade patienter som har följts upp efter två år varierar mellan 14 till 80 procent.

Köns- och åldersskillnader: Uppföljningsfrekvensen har ofta varit något högre för kvinnor än män, men skillnaderna är endast statistiskt säkerställda för riket och VGR vid 1-årsuppföljning 2012 och för 2-årsuppföljning i riket samma år.

I riket är andelen 1- och 2-årsuppföljda högre bland personer 45 år och äldre jämfört med personer 18-44 år.  Även i VGR är uppföljningsfrekvensen mestadels högre bland äldre jämfört med yngre men skillnaderna är bara statistiskt säkerställda enstaka år. 

Minskning av övervikt 1 respektive 2 år efter operation

Källa: Scandinavian Obesity Surgery Registry

Vilka år avses: Tidsserier, opererade 2012 - 2018, med uppföljningsår 2013-2019.

Förklaring, minskad övervikt: Med minskad övervikt menas hur stor andel av patientens övervikt som försvunnit. Det beräknas som skillnad i BMI-enheter före respektive efter operation dividerat med antalet BMI-enheter över 25 som patienten hade innan operationen. Skillnaden anges i procent.

För patienter som genomgått mer än en operation under den studerade tidsperioden används uppgifter för den senaste operationen.

Vad visar indikatorn: Indikatorn mäter minskad övervikt, vilket förstås är ett viktigt mål för patienten. Ett minst lika viktigt mål med operationen är att minska följdsjukdomarna till övervikt, sjukdomar såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdom och belastningsskador. Som mått på dessa mål får minskad övervikt betraktas som ett surrogatmått eftersom det inte finns någon annan bra sammanfattande variabel som mäter just dessa effekter. Indikatorn anger i procent hur stor andel av patientens övervikt som försvunnit ett respektive två år efter obesitaskirurgin.

Värdet för VGR baseras på sjukhusen Frölunda Specialistsjukhus (opererat 2012-2014), NU-NÄL, SkaS-Skövde, SU-Sahlgrenska, SU-Östra samt SÄS-Borås.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Ett år efter operationen har i riket drygt 80 procent  av patienternas övervikt försvunnit. I Västra Götalandsregionen är motsvarande siffra cirka 7 procentenheter lägre. Skillnaderna mellan riket och VGR består, men är cirka 3 procentenheter två år efter operationen.

Skillnader inom regionen: Patientsammansättning kan skilja mellan sjukhusen eftersom de mest komplicerade patienterna ofta hänvisas till vissa sjukhus. Direkta jämförelser mellan sjukhusen skall därför göras med försiktighet. Resultaten för SkaS-Skövde, SÄS-Borås och SU-Östra följer i stort riksgenomsnittet vid 1-årsuppföjningen. Två år efter operationen har dock dessa skillnader jämnats ut så att andelen minskad övervikt vid samtliga VGR-sjukhus följer riksgenomsnittet.  

Köns- och åldersskillnader: Minskning av övervikt är drygt 10 procentenheter högre för kvinnor än för män i riket, både ett och två år efter obesitaskirurgin. Även i VGR har en större andel av kvinnornas övervikt försvunnit efter operationen men skillnaden är inte lika uttalad som i riket och inte statistiskt säkerställd under samtliga år.

I riket har personer 45 år och äldre cirka 7 procentenheter lägre minskning av övervikten jämfört med personer i åldern 18 till 44 år, både vid ett och två-årsuppföljningen. Även i VGR ses lägre minskning av övervikten bland de äldre men skillnaden är bara statistiskt säkerställd vid 1 år för opererade 2018.  

Diabetes efter obesitaskirurgi

Källa: Scandinavian Obesity Surgery Registry

Vilka år avses: Tidsserier, opererade 2012 - 2018, med uppföljningsår 2013-2019.

Täljare: Antal personer med diabetes före operation som inte har diabetes vid 1-årsuppföljning.

Nämnare: Antal personer med diabetes före operation som har registrerad 1-årsuppföljning där besök registrerats med datum eller uppgift om viktförändring.

För patienter som genomgått mer än en operation under den studerade tidsperioden används uppgifter för den senaste operationen.

Vad visar indikatorn: Obesitaskirurgi har ofta stor effekt på samsjukligheten vid fetma och inte minst på diabetes som är en vanlig sjukdom vid fetma. Av de patienter som opererades 2016 hade cirka 12 procent  i riket och 18 procent  i VGR diabetes vid tiden för operation. Indikatorn visar andelen personer med diabetesdiagnos vid operation som vid 1-årsuppföljningen inte längre har diabetes.

Andelar för VGR baseras på sjukhusen Frölunda specialistsjukhus (opererat 2012-2014), NU-NÄL, SkaS-Skövde, SU-Sahlgrenska, SU-Östra samt SÄS-Borås.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Under hela mätperioden är det mellan 62 och 71 procent av patienterna i riket med diabetes vid tiden för operationen som inte har diabetes vid 1-årsuppföljningen. Andelen i VGR var operationsåret 2018 cirka 10 procentenheter högre och skillnaden mot riket är statistiskt säkerställd.

Köns- och åldersskillnader: Det är inga statistiskt säkerställda skillnader mellan män och kvinnor varken i riket eller i VGR.  

I riket och i VGR är det en lägre andel bland personer 45 år och äldre som inte har diabetes vid 1-årsuppföljningen jämfört med personer i åldern 18-44 år men skillnaden är inte statistiskt säkerställd vare sig i riket eller i VGR.

Sammanställning av resultat för den senaste mätperioden

I tabellen nedan visas senast tillgängliga värden för andel uppföljda samt procentuell viktförändring 1 respektive 2 år efter obesitaskirurgi och andel med diabetesdiagnos vid operation som ett år efter obesitaskirurgi inte längre har diabetes.

De ljusblå värdena i tabellen är signifikant sämre än genomsnittet i riket och de mörkblå värdena är signifikant bättre än genomsnittet i riket. De mellanblå värdena skiljer sig inte signifikant från genomsnittet i riket.