Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Diabetesvården i Västra Götaland är mycket god, ofta är resultaten klart bättre än riksgenomsnittet. Diabetesenheterna på Frölunda specialistsjukhus och på SU-Mölndal har signifikant bättre värden än riket för alla indikatorer som redovisas.

Blodsockerkontrollen och blodfettsbehandling har klart förbättrats sedan 2012, men andelen med god blodtrycksbehandling har varit oförändrad. Ögonbottenundersökning ökar något, fotundersökning minskade först för att åter öka de senaste åren. Däremot visar andelen som undersöks för albumin i urinen att minska.

God blodsockerkontroll är mycket viktigt i behandlingen av diabetes. Andelen patienter med god blodsockerkontroll är högre i Västra Götaland än i riket, och nästan alla sjukhus i regionen når mål för god blodsockerkontroll och fortsätter att förbättras. De flesta sjukhus når också målet att minska andelen patienter med dåligt kontrollerad diabetes, även om vissa regionala skillnader finns. Flera sjukhus har till och med resultat som är betydligt bättre än rekommenderade mål för blodsockerkontroll.

Behandling av förhöjda blodfetter och förhöjt blodtryck är viktiga delar i förebyggandet av hjärt-kärlsjukdom och andra komplikationer till diabetessjukdomen. Även här är resultaten för Västra Götaland goda, ofta bättre eller på ungefär samma nivå som riket, även om varken Västra Götaland eller riket ännu når målet för god blodtryckskontroll. 

Vid diabetes finns risk för så kallade diabeteskomplikationer, där känsel och cirkulation i framförallt fötterna påverkas. I ögonbottnarna kan blodkärl skadas med risk för synnedsättning och blindhet. Njurarna kan ta skada med njursvikt som följd. För att kunna hitta tidiga tecken på sådana komplikationer rekommenderas att patientens fötter undersöks årligen, att äggvita (albumin) i urinen kontrolleras årligen som screening för njurskada och att ögonbottnarna undersöks med ögonbottenfotografering vart annat år. Även om det finns inomregionala skillnader i hur ofta dessa kontroller görs, är resultaten för Västra Götaland relativt goda jämfört med riksgenomsnitten. Ögonundersökningar och kontroll av albumin i urin görs i högre grad i Västra Götaland än i riket. Ögonundersökningar, kontroll av albuminuri och fotundersökningar skulle trots det behöva öka generellt, i såväl Västra Götaland som i riket, om Socialstyrelsens rekommenderade målnivåer skall kunna nås. 

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2020-04-03

Andel med god blodsockerkontroll (HbA1c < 52 mmol/mol) vid typ 1-diabetes

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2019

 

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c < 52 mmol/mol.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes, rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes, behandlade vid sjukhusmottagning, som når mål för blodsockervärde med HbA1c < 52 mmol/mol.

Västra Götaland jämfört med riket: I riket är andelen med HbA1c <52 mmol/mol 27,1 procent och andelen är signifikant högre, 33,6 procent, i Västra Götaland år 2019.

Skillnader inom regionen: Samtliga enheter når det regionala målet om 20 procent eller mer med god blodsockerkontroll, förutom Praktikertjänst (17,7 procent), men en förbättring med två procentenheter har skett sedan 2018. Praktikertjänst bedriver diabetesvård vid Dalslands sjukhus, Lysekils sjukhus och Strömstads sjukhus sedan 2015. Övriga sjukhus har resultat mellan 29,6 till 40,0 procent vilket är signifikant bättre än riksgenomsnittet för nio av fjorton enheter.

Könsskillnader: I åldersgruppen 18 år och äldre är det ingen statistiskt säker skillnad mellan män och kvinnor med HbA1c < 52 mmol/mol i Västra Götaland år 2019. Det är i riket knappt två procentenheter fler män än kvinnor i åldersgruppen 18 år och äldre som har god blodsockerkontroll.

Andel med dålig blodsockerkontroll (HbA1c > 70 mmol/mol) vid typ 1-diabetes

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie 2012 till 2019.

 

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c > 70 mmol/mol.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes, rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Patienter med högt HbA1c utgör en riskgrupp för framtida komplikationer. Västra Götaland har, likt flera andra landsting, genom Regionala Diabetesrådet initierat ett kraftfullt arbete för att närmaste åren få till stånd en förbättring. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes, behandlade vid sjukhusenheter, som har dålig blodsockerkontroll med HbA1c >70 mmol/mol.

Målnivå: Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för 2015 anges som målnivå att < 20 procent av patienterna skall ha HbA1c > 70 mmol/mol. 

Västra Götaland jämfört med riket: År 2019 var andelen med HbA1c >70 mmol/mol 17,9 procent i riket jämfört med 14,2 procent i Västra Götaland. Skillnaden är statiskt signifikant.

Skillnader inom regionen: I Västra Götaland varierar andelen mellan 9,1 till 24,1 procent 2019. Tretton av fjorton enheter når det regionala målet om <20 procent med dålig blodsockerkontroll. Nio enheter är signifikant bättre än riket och övriga är i nivå med riket. Det är framförallt i de norra delarna av Västra Götaland som andelen med dåligt kontrollerad diabetes är hög. På enheterna som drivs av Praktikertjänst (Dalslands sjukhus, Lysekils sjukhus och Strömstads sjukhus) hade 24,1 procent av patienterna ett HbA1c >70 mmol/mol, men en förbättring har skett med ca sex procentenheter jämfört med 2018. 

Könsskillnader: I åldersgruppen 18 år och äldre är det ingen statistiskt säker skillnad 2019 mellan män och kvinnor med HbA1c > 70 mmol/mol, varken i riket eller Västra Götaland. 

Andel med typ 1-diabetes och systoliskt blodtryck < 150 mm Hg

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2019

Täljare: Antal patienter enligt nedan med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes, rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: En mindre grupp patienter med diabetes löper särskild risk för komplikationer på grund av ett kraftigt förhöjt blodtryck. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes som har ett systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: 92,3 procent av patienterna i riket har ett systoliskt blodtryck <150 mm Hg, jämfört med 93,6 procent i Västra Götaland. Skillnaden är signifikant.

Skillnader inom regionen: Alla diabetesenheter i Västra Götaland har resultat som är bättre eller i nivå med riket. Fyra av fjorton enheter ligger signifikant bättre än riket. Andelen varierar mellan 91,2 till 97,9 procent.

Könsskillnader: I riket och i Västra Götaland är det cirka en procentenhet fler kvinnor än män i åldersgruppen 18 år och äldre som har systoliskt blodtryck <150 mm Hg.

Andel med god blodtryckskontroll (< 140/85 mm Hg) vid typ 1-diabetes

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR).

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2019.

 

Täljare: Antal patienter enligt nedan med blodtryck < 140/85 mm Hg.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Högt blodtryck innebär vid diabetes en ökad risk för stroke, hjärtinfarkt, njurskada och cirkulationsstörning i perifera blodkärl. Noggrann kontroll och behandling av förhöjt blodtryck är därför viktigt för att minska risken för komplikationer till diabetessjukdomen. Indikatorn mäter andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes och blodtryck < 140/85 mm Hg.

Målnivå: Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för 2015 anges som målnivå att >90 procent av patienterna skall ha blodtryck <140/85 mm Hg. 

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I riket och i Västra Götaland har cirka 74,1 respektive 77,7 procent ett blodtryck <140/85 mm Hg. Varken Västra Götaland eller riket når målet om minst 90 procent med god blodtryckskontroll. Andelen har också varit relativt konstant över tid, från 2012 till 2019. 

Skillnader inom regionen: Inom regionen varierar andelen mellan 64,7 till 88,2 procent. Inga sjukhus når målet om minst 90 procent med god blodtryckskontroll, men SU-Mölndal ligger mycket nära (88,2 procent). Fyra av fjorton enheter har resultat som är signifikant bättre än riksgenomsnittet och övriga enheter uppnår resultat som inte säkert skiljer sig från riket, förutom Praktikertjänst som ligger signifkant lägre än riket. 

Könsskillnader: Fem till sex procentenheter fler kvinnor än män uppnår blodtryck <140/85 mm Hg. Skillnaden mellan könen är signifikant såväl i riket som i Västra Götaland är signifikant. 

 

Andel med typ 1-diabetes som når målvärde för LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2019.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Höga blodfetter ökar vid diabetes risken för hjärt- kärlsjukdom. Det saknas vetenskapligt stöd för att LDL-kolesterol > 2,5 mmol/L skall behandlas vid typ-1 diabetes, men i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetes ansåg en konsensuspanel att "nyttan av behandling var större än olägenheten". Indikatorn visar andel patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes, behandlade vid sjukhusmottagning, som har LDL-kolesterol < 2.5 mmol/L.

Målnivå: De regionala riktlinjerna anger att minst 60 procent av patienterna i åldrarna 45-80 år skall ha LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L. 

Västra Götaland jämfört med riket: Generellt har resultaten förbättrats då andelen med LDL-kolesterol <2,5 mmol/l ökat sedan 2012 med cirka åtta procentenheter i Västra Götaland. 2019 hade 62,0 procent LDL-kolesterol <2,5 mmol/l i Västra Götaland och 61,0 procent i riket.

Skillnader inom regionen: Andelen patienter med LDL-kolesterol <2,5 mmol/L varierar från 51,7 procent till 76,7 procent. Fem enheter ligger signifikant bättre än riket, sju i nivå med riket och två enheter ligger signifikant lägre än riket. 

Könsskillnader: Ingen könsskillnad vare sig i Västra Götaland eller riket. 

Andel med typ 1-diabetes som genomgått ögonbottenundersökning senaste två åren