Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Diabetessjukvården är generellt god i Sverige. Sedan 2012 har behandlingen av höga blodsockernivåer, blodtryck och förhöjda blodfetter blivit allt bättre, och andelen patienter som genomgått ögonbottenfotografering och fotundersökning har ökat.  I Västra Götaland är resultaten snarast bättre än riket. Större andel patienter med typ-2 diabetes i Västra Götaland har god blodsockerkontroll, god blodtryckskontroll liksom högre andel som har blivit ögonbottenundersökta och som har undersökts för albumin i urin. Andelen med god behandling mot förhöjda blodfetter är lika med riket. Däremot är andelen som har fotundersökts det senaste året signifikant lägre än riket

Behandlingen av typ 2-diabetes i de olika stadsdelarna i Göteborg är i stort som i riket eller bättre förutom avseende ögonbotten-och fotundersökning. Till exempel är andelen som når måluppfyllnad för god blodsockerkontroll bättre eller på jämförbar nivå med riket i alla tio stadsdelar. Andelen som når mål för blodfetter är bättre eller på jämförbar nivå med riket i sju stadsdelar. Undersökning av albumin i urinen är högre än i riket för nio av tio stadsdelar. Skillnaderna mellan stadsdelarna har minskat för de flesta indikatorer. Göteborg Västra är den stadsdel som oftast uppnår signifikant bättre värden än riket.

 Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Publicerad 2016-06-07 Uppdaterad 2020-05-04

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes med god blodsockerkontroll (HbA1c < 52 mmol/mol)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2019.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c < 52 mmol/mol.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård med god blodsockerkontroll, det vill säga som når mål för blodsockervärde med HbA1c < 52 mmol/mol.

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: Andelen patienter med god blodsockerkontroll var 2019 i snitt 55,7 procent i riket och 58,4 procent i VGR. Alla stadsdelar utom tre ligger bättre än riket 2019. Högst andel med god blodsockerkontroll ses i Örgryte-Härlanda (66,8 procent) och lägst Östra Göteborg (54,4 procent). Skillnaderna mellan stadsdelarna har minskat 2019 jämfört med 2018.

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes och dålig blodsockerkontroll (HbA1c > 70 mmol/mol)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie 2012 till 2019.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c >  70 mmol/mol.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Patienter med HbA1c > 70 mmol/mol utgör en särskild riskgrupp för framtida komplikationer. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård med dålig blodsockerkontroll, det vill säga HbA1c > 70 mmol/mol.

Målnivå: I Socialstyrelsens riktlinjer år 2015 rekommenderas att mindre än 10 procent skall ha HbA1c > 70 mmol/mol.

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: 2019 var andelen med dålig blodsockerkontroll 9,0 procent i riket och 8,7 procent i VGR. Både riket och VGR uppfyller målet på högst 10 procent med dålig blodsockerkontroll. Tre stadsdelar är signifikant bättre än rikssnittet, men en stadsdel är signifikant sämre än rikssnittet. Övriga är ej säkert skilda från rikssnittet. Andelen varierar från 5,5 procent i Örgryte-Härlanda till 13,3 procent i Göteborg Östra. Skillnaderna mellan den stadsdel som ligger högst respektive lägst har ökat 2019 jämfört med 2018.

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2019.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Nämnare: Antal typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: En mindre grupp patienter med typ 2-diabetes löper särskild risk för komplikationer på grund av ett kraftigt förhöjt blodtryck. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes, behandlade i primärvården, som har ett systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

 

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: 2019 var andelen med systoliskt blodtryck <150 mm Hg 85,0 procent i riket och 85,8 procent i VGR. Tre stadsdelar har signifikant högre andel patienter med systoliskt blodtryck <150 mm Hg jämfört med riket. I övriga stadsdelar var andelarna inte säkert skilda från riksgenomsnittet. Lägst andel med blodtryck <150 mm Hg finns i Göteborg Östra (83,9 procent) och högst andel i Lundby (88,8 procent). Skillnaderna mellan stadsdelarna har minskat 2019 jämfört med 2018.

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes och god blodtryckskontroll (< 140/85 mm Hg)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR).

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2019.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med blodtryck < 140/85 mm Hg.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Högt blodtryck innebär vid diabetes en ökad risk för stroke, hjärtinfarkt, njurskada och cirkulationsstörning i perifera blodkärl. Noggrann kontroll och behandling av förhöjt blodtryck är därför viktigt för att minska risken för komplikationer till diabetessjukdomen. Indikatorn mäter andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård med blodtryck < 140/85 mm Hg.

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: 2019 var andelen med systoliskt blodtryck <140/85 mm Hg 57,2 procent i riket och 58,7 procent i VGR. Av de 10 stadsdelarna i Göteborg har tre en högre andel patienter med blodtryck <140/85 jämfört med riket. Två stadsdelar har en lägre andel än rikssnittet och övriga stadsdelar är andelarna inte säkert skilda från riket. Lägst andel finns i Norra Hisingen (53,6 procent) och högst i Lundby (62,1 procent). Skillnaderna mellan stadsdelarna har minskat lite 2019 jämfört med 2018.

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2019

Täljare: Antal patienter enligt nedan med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Höga blodfetter vid diabetes ökar risken för hjärt- kärlsjukdom. Vid typ 2-diabetes finns vetenskapligt stöd för att behandling av förhöjda blodfetter minskar risken för komplikationer. Enligt nationella riktlinjer bör LDL-kolesterol vara < 2,5 mmol/L. Indikatorn visar andel patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård som har LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L.

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: 2019 var andelen med LDL-kolesterol <2,5 mmol/L lika hög (60,6 procent) i riket och i VGR. Sju stadsdelar har högre andel patienter som når mål för LDL-kolesterol jämfört med riket. Lägst andel har Göteborg Östra (58,1 procent) och högst Örgryte Härlanda (69,7 procent). Skillnaderna mellan stadsdelarna har minskat 2019 jämfört med 2018.

Andel patienter med typ 2-diabetes som genomgått ögonbottenundersökning senaste tre åren