Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Framfall i underlivet (genital prolaps) kan ge betydande besvär. Det kan vara framväggen, bakväggen eller vaginaltoppen med eller utan livmodertapp/livmoder som buktar i eller utanför slidan. Framfall kan behandlas konservativt (ringbehandling) eller opereras. I allt högre grad genomförs behandlingen i dagkirurgi, medan mer komplicerade operationer görs i slutenvården. Andelen framfallsopererade i dagkirurgi har succesivt ökat både i riket och i Västra Götaland och 2019 är vi i stort på samma nivå som riket.

En Framfallsoperation kan vara olika svår, från ett enkelt dagkirurgiskt ingrepp till en mer komplicerad operation. Några kliniker specialiserar sig på fast track-kirurgi och gör endast relativt enkla operationer, medan andra kliniker fungerar som remisskliniker för de mera komplexa fallen. Vid jämförelse mellan olika kliniker är det nödvändigt att ta hänsyn till dessa skillnader i patientsammansättning.

För mer rättvisande jämförande redovisningar har GynOp utvecklat en svensk standardpatient prolaps. Standardpatienten är en frisk, högst 80 år gammal kvinna som inte tidigare opererats för framfall. Patienter där man samtidigt utför mera komplicerade operationer i slidtoppen eller andra operationer utesluts. En standardpatient förväntas ha samma resultat efter operationen, oberoende av klinik, län eller region. 2019 frångick man att studera endast denna grupp, då man inte sett att resultatet (på stor population) skiljt sig åt.

Enligt patientenkäter är resultaten för sjukhusen i Västra Götaland i stort på samma nivå som riksgenomsnittet, även om det finns en viss inomregional variation. Ett år efter operationen rapporterar cirka 70 procent av kvinnorna att de inte längre har några framfallssymtom.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenten (se nedan)


Skriven av Serney Bööj
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2020-10-28

Framfallsoperation i dagkirurgi

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen för riket och VGR. Vårddatabasen Vega för sjukhus.

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2012 - 2019 i riket och VGR, opererade 2012-2019 för sjukhus i VGR.

Täljare: Kvinnor opererade för framfall i dagkirurgi.

Nämnare: Kvinnor opererade för framfall.

Åldersstandardiserade värden för riket och VGR.

Vad visar indikatorn: I riket görs cirka 6 300 framfallsoperationer per år, i Västra Götaland knappt 1 000. Jämförelser mellan olika landsting har visat att en stor del av dessa operationer kan göras i dagkirurgi, vilket minskar kostnaderna och förbättrar resursutnyttjandet. Operationens svårighetsgrad kan dock skilja betydligt mellan olika patientgrupper, vilket innebär att det är de enklare ingreppen kan ske i dagkirurgi medan mer komplicerade operationer måste göras inom slutenvården. Även om jämförelser av andelen opererade kan göras på landstingsnivå skall jämförelser mellan sjukhus göras med stor försiktighet då skillnader i patientsammansättning kan vara betydande. Däremot kan man följa utvecklingen över tid för de olika sjukhusen.

Indikatorn mäter andelen framfallsoperationer som gjorts i dagkirurgi. Värdena för riket och VGR är åldersstandardiserade, vilket innebär att skillnader som beror på olika ålderssammansättning i riket och VGR inte påverkar jämförelsen.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen opererade i dagkirurgi har succesivt ökat så att andelen 2019 Västra Götaland nådde (72 procent) i det närmast rikets nivå (73 procent). Sedan 2012 har det i Västra Götalandsregionen (VGR) skett en snabb ökning av andelen operationer i dagkirurgi som nu är i samma nivå som i riket.

Skillnader inom regionen. riksgenomsnittet. 

 

Polikliniska framfallsoperationer (operation och utskrivning samma dag) av samtliga framfallsoperationer.

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (GynOp)

Vilket år avses: Tidsserie, 2014 - 2019.

Täljare: Antalet kvinnor som genomgår poliklinisk framfallsoperation.

Nämnare: Totalt antal kvinnor som genomgår operation för framfall.

Vad visar indikatorn: Indikatorn visar andelen kvinnor som genomgår poliklinisk operation (in och utskriven samma dag).  

 

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: 

Skillnader inom regionen: 58 procent av kvinnorna i VGR registrerades i GynOp som en poliklinisk operation med operation och hemgång under samma dygn. Siffran för riket är 67 procent. Observera skillnaden såväl i riket som i VGR om man studerar utfallet i Patientregistret, Socialstyrelsen för riket och VGR. Vårddatabasen Vega för sjukhus, där såväl VGR som riket når >70 procent av ingreppen i dagkirurgi .