Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Framfall i underlivet (genital prolaps) kan ge betydande besvär. Det kan vara framväggen, bakväggen eller vaginaltoppen med eller utan livmodertapp/livmoder som buktar i eller utanför slidan. Framfall kan behandlas konservativt (ringbehandling) eller opereras. I allt högre grad genomförs behandlingen i dagkirurgi, medan mer komplicerade operationer görs i slutenvården. Andelen framfallsopererade i dagkirurgi har succesivt ökat både i riket och i Västra Götaland och 2019 är vi i stort på samma nivå som riket.

En Framfallsoperation kan vara olika svår, från ett enkelt dagkirurgiskt ingrepp till en mer komplicerad operation. Några kliniker specialiserar sig på fast track-kirurgi och gör endast relativt enkla operationer, medan andra kliniker fungerar som remisskliniker för de mera komplexa fallen. Vid jämförelse mellan olika kliniker är det nödvändigt att ta hänsyn till dessa skillnader i patientsammansättning.

För mer rättvisande jämförande redovisningar har GynOp utvecklat en svensk standardpatient prolaps. Standardpatienten är en frisk, högst 80 år gammal kvinna som inte tidigare opererats för framfall. Patienter där man samtidigt utför mera komplicerade operationer i slidtoppen eller andra operationer utesluts. En standardpatient förväntas ha samma resultat efter operationen, oberoende av klinik, län eller region. 2019 frångick man att studera endast denna grupp, då man inte sett att resultatet (på stor population) skiljt sig åt.

Enligt patientenkäter är resultaten för sjukhusen i Västra Götaland i stort på samma nivå som riksgenomsnittet, även om det finns en viss inomregional variation. Ett år efter operationen rapporterar cirka 70 procent av kvinnorna att de inte längre har några framfallssymtom.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenten (se nedan)


Skriven av Serney Bööj
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2020-10-16

Framfallsoperation i dagkirurgi

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen för riket och VGR. Vårddatabasen Vega för sjukhus.

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2012 - 2019 i riket och VGR, opererade 2012-2019 för sjukhus i VGR.

Täljare: Kvinnor opererade för framfall i dagkirurgi.

Nämnare: Kvinnor opererade för framfall.

Åldersstandardiserade värden för riket och VGR.

Vad visar indikatorn: I riket görs cirka 6 300 framfallsoperationer per år, i Västra Götaland knappt 1 000. Jämförelser mellan olika landsting har visat att en stor del av dessa operationer kan göras i dagkirurgi, vilket minskar kostnaderna och förbättrar resursutnyttjandet. Operationens svårighetsgrad kan dock skilja betydligt mellan olika patientgrupper, vilket innebär att det är de enklare ingreppen kan ske i dagkirurgi medan mer komplicerade operationer måste göras inom slutenvården. Även om jämförelser av andelen opererade kan göras på landstingsnivå skall jämförelser mellan sjukhus göras med stor försiktighet då skillnader i patientsammansättning kan vara betydande. Däremot kan man följa utvecklingen över tid för de olika sjukhusen.

Indikatorn mäter andelen framfallsoperationer som gjorts i dagkirurgi. Värdena för riket och VGR är åldersstandardiserade, vilket innebär att skillnader som beror på olika ålderssammansättning i riket och VGR inte påverkar jämförelsen.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen opererade i dagkirurgi har succesivt ökat så att andelen 2019 Västra Götaland nådde (72 procent) i det närmast rikets nivå (73 procent). Sedan 2012 har det i Västra Götalandsregionen (VGR) skett en snabb ökning av andelen operationer i dagkirurgi som nu är i samma nivå som i riket.

Skillnader inom regionen: Resultat på sjukhusnivå redovisas till och med 2019. Betydande skillnader sågs inom VGR där de mindre sjukhusen (Alingsås lasarett, Capio Lundby sjukhus, Frölunda Specialistsjukhus) i stort sett genomför samtliga framfallsoperationer i dagkirurgi, dessa sjukhus redovisas dock ej i diagrammet eftersom varje sjukhus gör relativt få operationer. Vid de större sjukhusen är andelen opererade i dagkirurgi lägre, vilket speglar en annan patientsammansättning. Men också vid flera av de större sjukhusen har det skett en ökning av antalet opererade i dagkirurgi. Andelen varierar från 50 procent på Sahlgrenska sjukhuset (under året har man opererat sina patienter på de mindre sjukhusen) till 87 procent (NU). Såväl SU som SÄS har minskat andelen 2019 jämfört med 2018, till skillnad från övriga sjukhus.

Värdena för riket är åldersstandardiserade, men det är inte värdena för de olika sjukhusen eftersom uppgifterna hämtats från olika källor. Därför görs ingen jämförelse mellan sjukhusen och riksgenomsnittet.

 

Andel utan komplikationer två månader efter operationen

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (Gynop).

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2014 till 2019.

Täljare: Antal kvinnor som uppger att de var komplikationsfria och helt utan oväntade besvär två månader efter operation för framfall.

Nämnare: Antal kvinnor opererade för framfall, som svarat på enkät två månader efter operationen.

Vad visar indikatorn: Framfall i slidan kan ge betydande besvär varför uppföljning av komplikationer efter operation är en viktig del i kvalitetskontrollen. Indikatorn redovisar andel patienter, som anger att de är komplikationsfria och utan besvär två månader efter framfallsoperation. Analyserna baseras på besvarade enkäter.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen som anser sig vara komplikationsfria och utan besvär två månader efter operationen ligger ungefär på samma nivå i VGR som i riket. Resultatet har minskat några procentenheter under mätperioden både i riket VGR.

Skillnader inom regionen: Vid några sjukhus är antalet opererade få eller det är få patienter som svarat på enkäten och värdena redovisas därför inte för alla år i diagrammet.

Flera sjukhus i VGR visar resultat i nivå med riksgenomsnittet. Vid Carlanderska är andelen patienter som är komplikationsfria och utan besvär två månader efter framfallsoperation högre (86 procent), medan SkaS uppnår ett något lägre resultat (68 procent) än riksgenomsnittet. SkaS har tidigare redovisat resultat i nivå med eller över riksgenomsnittet.

 

Andel utan framfallssymtom ett år efter operationen

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (Gynop).

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2014 till 2018.

Täljare: Antal kvinnor, som anger att de aldrig eller nästan aldrig har framfallssymtom ett år efter operationen.

Nämnare: Antal kvinnor opererade för framfall, som svarat på enkät ett år efter operationen.

Vad visar indikatorn: Andel patienter, som ett år efter operation av framfall (genital prolaps) anger att de aldrig eller nästan aldrig har några framfallssymtom, dvs som svar på frågan om de ”upplever att något buktar ur slidan”. Svarsfrekvensen varierar inom landet, särskilt inom de delar av landet där man också rapporterar till annat kvalitetsregister. Analyserna baseras på besvarade enkäter.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I riket rapporterar 72 procent av kvinnorna att de inte har några framfallssymtom ett år efter operation, väsentligen lika som resultatet i Västra Götaland (70 procent).

Skillnader inom regionen: Vid några sjukhus är antalet opererade få eller det är få patienter som svarat på enkäten och värdena redovisas därför inte för alla år i diagrammet. Utöver de i diagrammet redovisade sjukhusen har även operationer gjorts vid Alingsås lasarett och Capio Lundby sjukhus. Resultaten för sjukhusen i Västra Götaland är väl samlade och skiljer sig inte mer åt än någon enstaka procent.

Andel nöjda med operationsresultat ett år efter framfallsoperation

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (GynOp).

Vilket år avses: Tidsserie 2014 - 2018.

Täljare: Antal kvinnor, som anger att de är nöjda ett år efter operationen.

Nämnare: Antal kvinnor, som är opererade för livmoderframfall och som svarat på enkät ett år efter operationen.

Vad visar indikatorn: Andelen kvinnor som upplever att de är nöjda med resultatet efter operation av framfall.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen patienter som upplever att de är nöjda med resultatet efter operation av framfall ligger i riket på knappt 74 procent medan siffran i VGR är 70 procent, en förhållandevis lite skillnad, men man ser en liten nedåtstigande trend sedan 2014 i VGR.

Skillnader inom regionen: Inom regionen varierar nöjdheten från 60 procent (SU) – 78 procent (Carlanderska). Ingen skillnad ses i gruppen som är över 65 år, medan andra faktorer kan vara av betydelse, som grad av framfall, val av operationsmetod mm.

 

 

Återinläggning inom 30 dagar efter prolapsoperation

Källa: Vega

Vilket året avses: Tidsserie, 2014-2019.

Täljare: Antalet kvinnor som genomgått operation för framfall, som sökt vård inom 30 dagar och blivit inlagda på sjukhus.

Nämnare: Totalt antal kvinnor som genomgått en operation för framfall.

Vad visar indikatorn: Andelen kvinnor opererade för framfall som återinläggs på sjukhuset inom 30 dagar efter operationen.

Skillnader inom regionen: Få kvinnor återinläggs i regionen inom 30 dagar efter operation av framfall. Andelen återinläggningar 2019 är mellan 1,6 procent - 3 procent vid de olika klinikerna. Regionalt har andelen legat kring eller strax under 2 procent under mätperioden.

Sammanställning av resultat för senaste mätperioden

I tabellen nedan visas senast tillgängliga värden för redovisade indikatorer.

De ljusblå värdena i tabellen är signifikant sämre än genomsnittet i riket och de mörkblå värdena är signifikant bättre än genomsnittet i riket. De mellanblå värdena skiljer sig inte signifikant från genomsnittet i riket.